2004-06-21 07:56:28

Uchwala nr XXI/136 / 2001


z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwala nr XXI/136 / 2001
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Rady Gminy Osięciny

w sprawie powołania Komisji Statutowej , określenia jej zadań i przedmiotu działania
Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. V. z 1996 r. nr 13, póz. 74 ze zmianami/oraz § 22 ust. 4 Statutu Gminy Osięciny
Rada Gminy Osięciny uchwala, co następuje:
§1
Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym powołano skład osobowy Komisji Statutowej,
w następującym składzie:
1. Alek sań drzak Tadeusz
2. Cybertowicz Jan
3. Mierzejewski Stefan
4. Trzeciak Antoni


§2
Przedmiotem działania Komisji Statutowej wymienionej w § l jest dokonanie zmiany
w Statucie Gminy Osięciny zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej
w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2001 r. nr 45, poz.497 /

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Osięciny.
§4
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz ZarembaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2004 06:56
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 09:07
Liczba wyświetleń: 412

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI