2004-06-21 08:01:02

UCHWAŁA Nr XXIII / 154 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr XXIII / 154 / 2001
z dnia 4 grudnia 2001 r
Rady Gminy Osięciny

w sprawie : wysokości opłat za dostarczanie wody pitnej
i odprowadzenie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn. zm./ i § 3 ust. l pkt.l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996r w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków / Dz. U. z 1996 r Nr 151 , poz. 716 z późn.zm./
Rada Gminy Osięciny uchwala, co następuje :
Ustala się opłatę za wodę pobraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości :
a) za pobraną wodę l, 20 zł / m3 (netto)
b) za odprowadzane ścieki l, 65 zł / m3 (netto)
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4
Traci moc uchwała Rady Gminy Osięciny Nr / XVII/112 /2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2004 07:01
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 08:54
Liczba wyświetleń: 373

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI