2004-06-29 11:08:01

U C H W A Ł A Nr II /15 /2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr II /15 /2002
z dnia 10 grudnia 2002 r
RADY GMINY OSIĘCINY

w sprawie : ustalenia wysokości diet dla radnych
Na podstawie art. 25 ust.4,6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym - tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.
Rada Gminy Osięciny uchwala , co następuje :
§ 1
Radnym przysługują diety :
1. za udział w posiedzeniach komisji oraz obradach sesji w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia za prace pracowników określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2. dieta wzrastać będzie stosownie do zmiany wynagrodzenia określonego
w pkt.l
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Traci moc uchwała Rady Gminy Osięciny nr XV/97/2000 z dnia 6 października 2000 r
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz ZarembaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 10:08
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 13:46
Liczba wyświetleń: 454

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI