2004-06-29 11:13:35

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 2003


z dnia 14 lutego 2003 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr IV/30/2003
z dnia 14 lutego 2003 r
RADY GMINY OSIĘCINY

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001 roku -Dz. U. Nr 142 poz. 1591 /
uchwala się co następuje:
§1
Wyrazić zgodę na zbycie lokali zlokalizowanych w nieruchomości położonej
w Osięcinach, oznaczonej geodezyjnie nr 597/26 i 597/28.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz ZarembaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 13:04
Liczba wyświetleń: 444

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI