2004-06-29 11:16:39

Uchwała Nr IV/3 7/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeniami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr IV/3 7/2003
z dnia 14 lutego 2003 roku
Rady Gminy Osięciny

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
Na podstawie art.18 ust.2,pkt 9 ,ppkt "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku - Dz.U.Nr 142
poz. 1591/
uchwala się, co następuje:
§1
Wydzierżawić na okres 10 lat, lokal użytkowy o pow. 43,0 m2 ,położony
w Osięcinach przy Placu Boh. Powst. Warsz. na działce nr 152/8.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeniami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz ZarembaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 14:22
Liczba wyświetleń: 443

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI