2004-06-29 12:05:47

Uchwała Nr VI / 53 / 2003


z dnia 3 lipca 2003 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób

Uchwała Nr VI / 53 / 2003
z dnia 3 lipca 2003 roku
Rady Gminy Osięciny

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie gminy.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ppkt "a" Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku - Dz.U.Nr 142 poz. 1591 zp.zm./

uchwala się co następuje:
§ l
Wyrazić zgodę na wydzielenie z działki nr 82/2 w Kościelnej Wsi /obręb geodezyjny Włodzimierka/ nieruchomości zabudowanej budynkiem nie stanowiącym mienia gminy / sklep pp. Bykowskich / i jej sprzedaż.


§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 14:13
Liczba wyświetleń: 427

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI