2004-06-29 12:24:11

UCHWAŁA Nr IX / 65/ 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji

UCHWAŁA Nr IX / 65/ 2003
z dnia 4 grudnia 2003 r
RADY GMINY OSIĘCINY

w sprawie : określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 r

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym – tekst jednolity /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/
i art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r Nr 94, poz. 431, z 1994 Nr l poz. 3, z 1996 r Nr 91, poz.409, z 1997 r Nr 43 poz.272 i Nr 137, poz.926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681 z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. nr 49 poz. 771) w sprawie, średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r.
Rada Gminy Osięciny uchwala , co następuje :
§ 1
Obniża się cenę skupu żyta w roku 2004 r z kwoty 34, 57 zł za l q do kwoty 23,60 zł za l q.
§2
Pobór podatku prowadzą w drodze inkasa sołtysi.
§3
Ustala się inkaso w wysokości 5 % sumy zainkasowanej .
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz ZarembaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 11:24
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 14:24
Liczba wyświetleń: 417

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI