2004-06-29 12:25:38

Uchwała Nr IX/ 69 / 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr IX/ 69 / 2003
z dnia 4 grudnia 2003 r.
Rady Gminy w Osięcinach


w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Osięcinach na 2004 r.

Na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami/Rada Gminy Osięciny
uchwala, co następuje :

§ 1

Stwierdza się, iż Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Osięcinach będzie pracowała na podstawie planu pracy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba


Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy w Osięcinach
Nr IX /69/ 2003 z dnia 4 grudnia 2003 r.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok

Termin Tematyka Uwagi
I kwartał
1. Kontrola pracy Wójta Gminy Osięciny za 2004 rok
2. Ocena pracy wybranych placówek oświatowych.
3. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
4. Wniosek w sprawie absolutorium.
II kwartał
1. Analiza budżetu gminy za I kwartał 2004 roku.
2. Kontrola zarządzania i organizacji pracy wybranej jednostki organizacyjnej gminy.
3. Kontrola wydatkowania środków finansowych
4. Kontrola prawidłowości postępowania procedur przetargowych.

III kwartał
1. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
2. Ściągalność podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2004 roku.
3. Stopień realizacji zaplanowanych inwestycji.
4. Kontrola organizacji pracy i wydatkowania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury
w Osięcinach.


IV kwartał
1. Wykonanie budżetu gminy za III kwartał 2004 roku.
2. Kontrola organizacji pracy i realizacji planu finansowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach.
3. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
4. Kontrola wydatków Klubu Sportowego „ZIEMOWIT” w Osięcinach.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 14:14
Liczba wyświetleń: 391

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI