2004-06-29 12:38:57

Uchwała nr IX/ 74/ 2003


z dnia 4 grudnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała nr IX/ 74/ 2003
z dnia 4 grudnia 2001 r.
Rady Gminy Osięciny

w sprawie opłaty za składowanie nieczystości na gminnym wysypisku śmieci.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym – tekst jednolity /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Osięciny
uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się stawkę za składowanie nieczystości na gminnym wysypisku
9, 00 zł za 1 m3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII / 155 / 2001 Rady Gminy Osięciny z dnia
4 grudnia 2001 r.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz ZarembaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 14:25
Liczba wyświetleń: 383

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI