2003-04-15 16:59:44

OBSZAR I LUDNOŚĆ


W grupie gmin wiejskich Osięciny zajmują powierzchnię 12.299 ha (123 km2). Ogółem gminę zamieszkuje 8507 osób. Jej siedzibą jest wieś Osięciny. Wiodącą funkcją gminy wiejskiej Osięciny jest rolnictwo.


Sieć osadniczą gminy tworzą 33 miejscowości . Wchodzą one w skład 31 sołectw. Sieć osadniczą gminy Osięciny należy uznać za skoncentrowaną. Fakt skupienia mieszkańców jest bardzo korzystny, ponieważ ułatwia wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną i powoduje zwiększenie dostępności do obiektów infrastruktury społecznej, co wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców. Gmina Osięciny pod względem liczby ludności należy do największych gmin wiejskich powiatu radziejowskiego. Ludność gminy zamieszkuje w 33 miejscowościach zorganizowanych w 31 jednostek sołeckich. W grudniu 2000 r. gmina liczyła 8.408 osób. Na przestrzeni wielolecia, tj. od 1995 r. liczba ludności w gminie zmniejszyła się o 111 osób.

Czynnikami mającymi wpływ na liczbę mieszkańców gminy są:
 przyrost naturalny (liczony jako różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów); w latach 1995-2000 zmienił się on z +3,5 do –1,6 na 1000 mieszkańców,
 migracje (odpływ i napływ ludności z terenu i na teren gminy); największe saldo migracji z terenu gminy Osięciny odnotowano w latach 1995-1996, kiedy z gminy wyemigrowały 143 osoby. Migracje powodowane były i są pogarszającą się sytuacją ekonomiczną rodzin oraz likwidacją miejsc pracy.
Struktura ludności według wieku (podział według kategorii ekonomicznych) w gminie charakteryzuje się, przewagą ludności w wieku produkcyjnym, gdzie ta grupa stanowi powyżej 56% ogółu ludności gminy.


W 2000 r. w gminie Osięciny zarejestrowane były 602 podmioty gospodarcze. Ich liczba od 1998 r. systematycznie wzrastała. W okresie tym dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych wyniosła 123,1%, co oznacza realny wzrost liczby działających firm w ciągu ostatnich trzech lat o 113. Spośród ogólnej liczby zarejestrowanych jednostek gospodarczych 32% stanowią przede wszystkim małe zakłady przemysłowe i firmy budowlane prowadzone przez osoby fizyczne.
Wartości wskaźników liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców oraz na 100 osób w wieku produkcyjnym dla gminy Osięciny są niższe od wartości tych wskaźników liczonych dla gmin wiejskich powiatu radziejowskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie gminy w 2000 r. działało 109 sklepów w których pracowały 153 osoby. Na jeden sklep w gminie przypada 77 mieszkańców. Wartość tego wskaźnika jest niższa od średnich dla gmin wiejskich powiatu radziejowskiego, co oznacza lepszą dostępność konsumentów do usług handlowych.
Liczba bezrobotnych w 2000 r. w gminie Osięciny wynosiła 836 osób. Niepokojący jest fakt, że od r. 1998 kiedy stopa bezrobocia wynosiła 13,8% (656 osób), systematycznie wzrasta, osiągając w 2000 r. poziom 17,4%, a dynamika wzrostu bezrobocia w tym okresie wyniosła 127,4%.

Tak więc w ciągu 3 lat nastąpił faktyczny wzrost bezrobotnych o jedną czwartą, to jest o 180 osób pozostających bez pracy. Stopa bezrobocia w gminie Osięciny jest niższa od średniej wartości dla powiatu radziejowskiego i wyższa od średniej dla województwa Kujawsko-pomorskiego.
W latach 1998-2000 następował sukcesywny spadek liczby osób pracujących w gospodarce narodowej liczony według faktycznego miejsca pracy, bez zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, w których liczba pracujących nie przekraczała 9 osób oraz bez rolników indywidualnych. Spośród tej grupy 13,6% znajduje zatrudnienie w usługach, a 30,7% w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie.


Wybrane wskaźniki charakteryzujące gminę Osięciny :
• użytki rolne stanowią 89,7% powierzchni całkowitej,
• lasy i grunty leśne stanowią 4,9 %,
• średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego – 7,29 ha,
• liczba gospodarstw domowych – 2.261
• liczba gospodarstw rolnych - 1347,
• liczba podmiotów gospodarczych – 445,
• stopień zwodociągowania – 100 %
• stopień skanalizowania – 15,6 %,
• stopa bezrobocia w gminie – 22,4 %,
• stopa bezrobocia w powiecie – 27,6 %,

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 15.04.2003 15:59
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2004 09:58
Liczba wyświetleń: 870

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI