2003-04-15 16:59:46

STAN INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ


Infrastruktura społeczna w gminie Osięciny reprezentowana jest przez kilka dziedzin branżowych, dotyczących działalności publicznej na rzecz mieszkańców gminy.

Opiekę zdrowotną w gminie dla mieszkańców pełni prywatny Ośrodek Zdrowia we wsi Osięciny. Lekarze w nim zatrudnieni świadczą usługi medyczne w zakresie porad i leczenia ogólnego, ginekologicznego, pediatrycznego i stomatologicznego. W 1997 r. na 10 tysięcy statystycznych mieszkańców gminy przypadało 3,6 lekarzy różnych specjalizacji. 2,4 lekarzy dentystów 3,6 farmaceutów, 9,5 pielęgniarek. W strukturze zatrudnienia w Ośrodku Zdrowia 3 lekarzy tj. pediatra i lekarze ogólni są na pełnym etacie, natomiast lekarze specjaliści dojeżdżają z innych ośrodków gminnych. Na terenie gminy znajdują się dwie apteki z dużym asortymentem leków.
Mieszkańcy gminy korzystają również z porad lekarzy specjalistów w Radziejowie, Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy, a nawet poza granicami województwa Kujawsko-pomorskiego.
Ogólnie stan zdrowia ludności gminy Osięciny kształtuje się w sposób zróżnicowany w zależności od grupy wiekowej. W grupie dzieci i młodzieży największy odsetek stanowią wady postawy (występują one u 25% dzieci), infekcje, a u dzieci małych do 1 r. występują infekcje układu oddechowego i pokarmowego.
Ludność w wieku 19-65 lat oraz osoby starsze najczęściej cierpią na zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, cukrzycę, niedokrwienie, choroby płuc, a także choroby układu krążenia. Przyczynami takiego stanu zdrowia są najprawdopodobniej zaniedbania społeczne, wynikające głównie z niedostatku ekonomicznego rodzin wiejskich oraz nieprawidłowych nawyków żywienia.
W gminie Osięciny edukację dzieci prowadzą szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Sieć szkół podstawowych o charakterze publicznym jest korzystna i w pełni zaspakaja rejonizację wiejska. Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe 6-klasowe zlokalizowane w miejscowościach: Osięciny, Wola Skarbkowa, Kościelna Wieś, Pocierzyn oraz gimnazjum w Osięcinach. Ponadto we wsi Osięciny znajduje się przedszkole, skupiające dzieci od 3 do 6 lat.
W r. szkolnym 1999/2000 do szkół podstawowych uczęszczało 749 uczniów, a do gimnazjum 275 uczniów. Ogółem w szkołach na terenie gminy zatrudnionych było 63 nauczycieli w tym 48 w szkołach podstawowych i 15 w gimnazjum.
Kadra nauczycieli pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego jest w pełni przygotowana do realizacji programu nauczania obowiązującego w szkole podstawowej i gimnazjum.
W dziedzinie kultury, gmina posiada dobry poziom usług w tym zakresie. We wsi Osięciny znajduje się Gminny Dom Kultury wdrażający i doskonalący, a nawet inspirujący dzieci i młodzież o różnych zainteresowaniach do rozwoju działań w zakresie kultury, sportu i folkloru. Również na terenie gminy we wsiach: Kościelna Wieś, Sęczkowo, Bełszewo, Powałkowice, Krotoszyn, Borucin, Borucinek, Konary, Osłonki, Zagajewice czynne są świetlice wiejskie dla dzieci i młodzieży wiejskiej.
Czytelnictwo w gminie obsługiwane jest przez gminną bibliotekę w Osięcinach oraz filię w Kościelnej Wsi, a także przyszkolne biblioteki. W bibliotekach znajduje się księgozbiór liczący 36 200 woluminów, co daje wskaźnik 4 300 woluminów na 1000 mieszkańców. Ogólnie w gminie z księgozbioru bibliotek korzysta 1200 czytelników. Wypożyczenia na jednego czytelnika wnoszą około 30 książek, a ogólna roczna liczba wypożyczeń wynosi około 36000 woluminów. Porównując czytelnictwo w gminie Osięciny z gminami wiejskimi powiatu radziejowskiego można stwierdzić jest ono na dość wysokim poziomie (średnia roczna woluminów na jednego czytelnika w gminach wiejskich powiatu radziejowskiego wynosi 23,4).
W gminie Osięciny w 2000 r. w zasobach mieszkaniowych zamieszkałych znajdowało się 2414 mieszkań o ogólnej powierzchni 172 223 m2 i 8813 izbach.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 71,3 m2. Na jedno mieszkanie przypadało 3,5 osoby, co daje wskaźnik na 0,95 osoby jedną izbę. Przedstawione wyżej wskaźniki gminy Osięciny są korzystniejsze od średnich dla gmin powiatu radziejowskiego, gdzie powierzchnia jednego mieszkania wynosiła 70,3 m2, a na jedną izbę przypadało 1,03 osoby.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 15.04.2003 15:59
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2004 10:30
Liczba wyświetleń: 601

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI