2003-04-15 16:59:45

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA


Gospodarka ściekowa Mieszkańcy gminy wytwarzają rocznie ca 140 tys. m3 ścieków, z czego ca 55 tys. oczyszczanych jest w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Miejscowością wyposażoną w zbiorową kanalizację sanitarną jest wieś Osięciny z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków typu „BIOBLOK MU 200A” o przepustowości 200 m3/d. Ponadto w Zakładzie Rolnym istnieje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków działająca na zasadzie złoża biologicznego o przepustowości 11,0 tys. m3/rok.
Pozostałe posesje na obszarze gminy problem odprowadzania ścieków rozwiązały na własnych działkach wpuszczając w grunt lub gromadząc w zbiornikach bezodpływowych.
Istnieje konieczność wybudowania punktu zlewnego na terenie gminnej oczyszczalni w Osięcinach; do którego mogłyby być dowożone ścieki z terenu gmin; jak również III stopnia oczyszczania tj. usuwania związków biologicznych.

Zaopatrzenie w wodę

Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 211,8 km, a ilość podłączeń wprowadzających do budynków mieszkalnych wynosi 1644 punkty 100% mieszkańców gminy zaopatruje się w wodę z gminnych ujęć wody w Osięcinach, Kościelnej Wsi, Włodzimierce, Latkowie.
Środkowa część gminy zaopatrywana jest z ujęcia wody w Osięcinach. Wodociąg pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody i zaopatruje sołectwa: Osięciny, Osięciny Karolin, Osięciny Zagaj. Sołectwa: Jarantowice, Borucin, Borucinek, Samszyce, Powałkowice położone w południowej części gminy zaopatrywane są w wodę z ujęcia w Latkowie. Wodociąg pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody.
Ujęciem gminnym o największych zasobach obsługującym 70% sołectw jest ujęcie wody Kościelna Wieś; Włodzimierka. Wodociąg ten pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody i zaopatruje sołectwa: Kościelna Wieś, Witoldowo, Pilichowo, Bełszewo Wieś, Bełszewo Kolonia, Bilno, Ujma Mała, Nagórki, Rużki, Zielińsk, Pocierzyn, Bodzanówek, Szalonki, Bartłomiejowice, Krotoszyn, Zagajewice, Osłonki, Zblęg, Wola Skarbkowa, Żakowice, Lekarzewice, Leonowo, Sęczkowo.
Zasoby wody zatwierdzone dla trzech gminnych ujęć wykorzystane są w ca 56%, co świadczy o tym, że istniejące ujęcia nie tylko zabezpieczają potrzeby gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę ale również dają możliwość ich rozbudowy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 15.04.2003 15:59
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2004 10:31
Liczba wyświetleń: 566

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI