2020-05-13 13:17:56

Uchwała Nr XIV/139/2020 z dnia 06 maja 2020 roku


w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach więcej...

2020-05-13 13:16:50

Uchwała Nr XIV/138/2020 z dnia 06 maja 2020 roku


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych więcej...

2020-05-13 13:12:28

Uchwała Nr XIV/137/2020 z dnia 06 maja 2020 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny więcej...

2020-05-13 13:11:19

Uchwała Nr XIV/136/2020 z dnia 06 maja 2020 roku


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę więcej...

2020-05-13 13:09:26

Uchwała Nr XIV/135/2020 z dnia 06 maja 2020 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/128/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2020 roku więcej...

2020-05-13 13:08:18

Uchwała Nr XIV/134/2020 z dnia 06 maja 2020 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok więcej...

2020-05-13 13:07:28

Uchwała Nr XIV/133/2020 z dnia 06 maja 2020 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2020-2024 więcej...

2020-04-06 19:47:32

Uchwała Nr XIII/132/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania więcej...

2020-04-06 19:44:15

Uchwała Nr XIII/131/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny więcej...

2020-04-06 19:42:51

Uchwała Nr XIII/130/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny więcej...

2020-04-06 19:41:04

Uchwała Nr XIII/129/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny więcej...

2020-04-06 19:39:51

Uchwała Nr XIII/128/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę więcej...

2020-04-06 19:35:13

Uchwała Nr XIII/127/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2020 roku więcej...

2020-04-06 19:33:07

Uchwała Nr XIII/126/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 roku więcej...

2020-04-06 19:30:49

Uchwała Nr XIII/125/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie zamiany nieruchomości więcej...

2020-04-06 19:29:36

Uchwała Nr XIII/124/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. numerem ewid.:497/16, 497/17, 497/39 więcej...

2020-04-06 19:27:53

Uchwała Nr XIII/123/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej więcej...

2020-04-06 19:25:06

Uchwała Nr XIII/122/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań bieżących więcej...

2020-04-06 19:23:18

Uchwała Nr XIII/121/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". więcej...

2020-04-06 19:16:58

Uchwała Nr XIII/120/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie w 2021 roku więcej...

2020-04-06 19:14:22

Uchwała Nr XIII/119/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobre więcej...

2020-04-06 19:13:28

Uchwała Nr XIII/118/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2020 więcej...

2020-04-06 19:11:52

Uchwała Nr XIII/117/2020 z dnia 30 marca 2020 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2020-2024 więcej...

2020-01-10 09:49:55

Uchwała Nr XII/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok więcej...

2020-01-10 09:49:03

Uchwała Nr XII/115/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2020-2024 więcej...

2020-01-10 09:45:21

Uchwała Nr XII/114/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osięciny więcej...

2020-01-10 09:43:34

Uchwała Nr XII/113/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2020 rok więcej...

2020-01-10 09:35:36

Uchwała Nr XII/112/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku więcej...

2020-01-10 09:32:46

Uchwała Nr XII/111/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osięciny w roku szkolnym 2019/2020 więcej...

2020-01-10 09:25:48

Uchwała Nr XII/110/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2020-01-10 09:23:04

Uchwała Nr XII/109/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 więcej...

2019-12-09 09:18:37

Uchwała Nr XI/108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych więcej...

2019-12-09 09:16:12

Uchwała Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy więcej...

2019-12-09 09:14:12

Uchwała Nr XI/106/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej...

2019-12-09 09:12:35

Uchwała Nr XI/105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-12-09 09:07:05

Uchwała Nr XI/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych więcej...

2019-12-09 09:05:48

Uchwała Nr XI/103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-12-09 09:04:36

Uchwała Nr XI/102/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku więcej...

2019-12-09 09:03:41

Uchwała Nr XI/101/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-12-09 09:02:45

Uchwała Nr XI/100/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-11-18 10:46:09

Uchwała Nr X/99/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku


w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej...

2019-11-18 09:52:08

Uchwała Nr X/98/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości więcej...

2019-11-18 09:50:30

Uchwała Nr X /97/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku


w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-11-18 09:46:18

Uchwała Nr X/96/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku


w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2019-11-18 09:45:04

Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/88/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019 roku więcej...

2019-11-18 09:43:00

Uchwała Nr X/94/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-11-18 09:41:18

Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-10-10 08:36:23

Uchwała Nr IX/92/2019 z dnia 25 września 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Leonowo, Włodzimierka,Sęczkowo, Krotoszyn I więcej...

2019-10-10 08:33:43

Uchwała Nr IX/91/2019 z dnia 25 września 2019 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości więcej...

2019-10-10 08:32:22

Uchwała Nr IX/90/2019 z dnia 25 września 2019 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w obrębie Osięciny więcej...

2019-10-10 08:29:53

Uchwała Nr IX/89/2019 z dnia 25 września 2019 roku


w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-10-10 08:26:40

Uchwała Nr IX/88/2019 z dnia 25 września 2019 roku


w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2019-10-10 08:24:11

Uchwała Nr IX/87/2019 z dnia 25 września 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-10-10 08:21:22

Uchwała Nr IX/86/2019 z dnia 25 września 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-08-02 09:42:18

Uchwała Nr VIII/85/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/269/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu-części powierzchni gruntu o pow. 4m2 ozn. nr ewidencyjnym 152/16 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2019-08-02 09:34:58

Uchwała Nr VIII/84/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023 więcej...

2019-08-02 09:33:19

Uchwała Nr VIII/83/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości więcej...

2019-08-02 09:31:07

Uchwała Nr VIII/82/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki ozn. ewid.nr 155/12 na rzecz jej użytkownika wieczystego więcej...

2019-08-02 09:28:19

Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2020-2023 więcej...

2019-08-02 09:26:54

Uchwała Nr VIII/80/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2020-2023 więcej...

2019-08-02 09:24:44

Uchwała Nr VIII/79/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok więcej...

2019-08-02 09:22:50

Uchwała Nr VIII/78/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Osięciny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków więcej...

2019-08-02 09:20:26

Uchwała Nr VIII/77/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobre więcej...

2019-08-02 09:18:36

Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-08-02 09:16:57

Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-07-15 09:03:23

Uchwała Nr VII/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-07-15 08:59:52

Uchwała Nr VII/73/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2019-07-15 08:58:04

Uchwała Nr VII/72/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) położonej na działce nr 365/2 w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu więcej...

2019-07-15 08:55:58

Uchwała Nr VII/71/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) położonej na działkach nr 457/3, 689/1, 685/1, 684/1 w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu więcej...

2019-07-15 08:53:18

Uchwała Nr VII/70/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego więcej...

2019-07-15 08:50:27

Uchwała Nr VII/69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Osięciny więcej...

2019-07-15 08:41:25

Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 więcej...

2019-07-15 08:35:38

Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-07-15 08:32:20

Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-07-15 08:30:52

Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2018 rok więcej...

2019-07-15 08:28:44

Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osięciny za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2018 rok więcej...

2019-07-15 08:22:38

Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osięciny więcej...

2019-06-10 09:50:41

Uchwała Nr VI/62/2019 z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. numerem ewid.497/41 więcej...

2019-06-10 09:48:45

Uchwała Nr VI/61/2019 z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-06-10 09:46:19

Uchwała Nr VI/60/2019 z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych więcej...

2019-06-10 09:39:55

Uchwała Nr VI/59/2019 z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku więcej...

2019-06-10 09:32:09

Uchwała Nr VI/58/2019 z dnia 28 maja 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-06-10 09:27:03

Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-04-11 09:01:03

Uchwała Nr V/56/2019 z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-04-11 08:57:42

Uchwała Nr V/55/2019 z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie przedłużenia ulicy "Leśna" w miejscowości Osięciny więcej...

2019-04-11 08:56:00

Uchwała Nr V/54/2019 z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego więcej...

2019-04-11 08:52:16

Uchwała Nr V/53/2019 z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku więcej...

2019-04-11 08:50:12

Uchwała Nr V/52/2019 z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 roku więcej...

2019-04-11 08:48:24

Uchwała Nr V/51/2019 z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/38/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 roku więcej...

2019-04-11 08:46:05

Uchwała Nr V/50/2019 z dnia 29 marca 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-04-11 08:43:15

Uchwała Nr V/49/2019 z dnia 29 marca 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-03-11 09:01:09

Uchwała Nr IV/48/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Osięciny więcej...

2019-03-11 08:59:48

Uchwała Nr IV/47/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" więcej...

2019-03-11 08:56:58

Uchwała Nr IV/46/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osięciny na lata 2019-2021 więcej...

2019-03-11 08:54:43

Uchwała Nr IV/45/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Osięciny na lata 2016-2020 więcej...

2019-03-11 08:52:28

Uchwała Nr IV/44/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii rozwoju gminy Osięciny na lata 2019-2022 więcej...

2019-03-11 08:50:47

Uchwała Nr IV/43/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku więcej...

2019-03-11 08:48:57

Uchwała Nr IV/42/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2019 roku więcej...

2019-03-11 08:47:39

Uchwała Nr IV/41/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci gminy Osięciny więcej...

2019-03-11 08:46:02

Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej więcej...

2019-03-11 08:42:05

Uchwała Nr IV/39/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2019-03-11 08:39:51

Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku więcej...

2019-03-11 08:37:52

Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu radziejowskiego na realizację zadań bieżących więcej...

2019-03-11 08:36:25

Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie w 2020 roku więcej...

2019-03-11 08:30:07

Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego więcej...

2019-03-11 08:28:54

Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-03-11 08:27:37

Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-01-18 15:29:39

Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu więcej...

2019-01-18 15:28:10

Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-01-18 15:26:54

Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 więcej...

2019-01-18 15:24:50

Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. więcej...

2019-01-18 15:22:30

Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. więcej...

2019-01-18 15:19:37

Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej...

2019-01-18 15:17:37

Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-01-18 15:16:04

Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-01-18 15:15:08

Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok więcej...

2019-01-18 15:13:35

Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości więcej...

2019-01-18 15:12:50

Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości więcej...

2019-01-18 15:11:54

Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2019-01-18 15:10:04

Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2019-01-18 15:08:23

Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


zmieniająca uchwałę Nr II/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny więcej...

2018-12-21 14:36:25

Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych więcej...

2018-12-21 14:34:26

Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku


w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej...

2018-12-21 13:59:55

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt.stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny więcej...

2018-12-21 13:54:30

Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku więcej...

2018-12-21 13:53:17

Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku


w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny więcej...

2018-12-21 13:41:26

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku


w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Gminy Osięciny, za pomocą innego instrumentu płatniczego więcej...

2018-12-21 13:36:50

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku


w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny więcej...

2018-12-07 16:01:05

Uchwała Nr I/11/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osięciny więcej...

2018-12-07 15:59:26

Uchwała Nr I/10/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie ustalenia wysokości diet radnych gminy więcej...

2018-12-07 15:57:38

Uchwała Nr I/9/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Osięciny więcej...

2018-12-07 15:56:07

Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, określenie ich zadań i przedmiot działania więcej...

2018-12-07 15:54:00

Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji więcej...

2018-12-07 15:52:34

Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny więcej...

2018-12-07 15:50:38

Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osięciny więcej...

2018-12-07 15:48:41

Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy więcej...

2018-12-07 15:47:03

Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy więcej...

2018-12-07 15:45:07

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy więcej...

2018-12-07 15:08:39

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osięciny więcej...

2018-10-26 13:57:44

Uchwała Nr XXXIV/312/2018 z dnia 16 października 2018 roku


w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach więcej...

2018-10-26 13:56:22

Uchwała Nr XXXIV/311/2018 z dnia 16 października 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osięciny więcej...

2018-10-26 13:55:25

Uchwała Nr XXXIV/310/2018 z dnia 16 października 2018 roku


w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych więcej...

2018-10-26 13:54:16

Uchwała Nr XXXIV/309/2018 z dnia 16 października 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozn. numerem ewid. 604/2 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2018-10-26 13:52:57

Uchwała Nr XXXIV/308/2018 z dnia 16 października 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego więcej...

2018-10-26 13:50:13

Uchwała Nr XXXIV/307/2018 z dnia 16 października 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-10-26 13:48:33

Uchwała Nr XXXIV/306/2018 z dnia 16 października 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2018-10-02 14:35:31

uchwała Nr XXXIII/305/2018 z dnia 24 września 2018 roku


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej więcej...

2018-10-02 14:33:40

Uchwała Nr XXXIII/304/2018 z dnia 24 września 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-10-02 14:31:42

Uchwała Nr XXXIII/303/2018 z dnia 24 września 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2018-09-26 11:43:41

Uchwała Nr XXXII/302/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Leonowo, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I więcej...

2018-09-26 11:41:13

Uchwała Nr XXXII/301/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie przyjęcia:Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2018-09-26 11:39:06

Uchwała Nr XXXII/300/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego więcej...

2018-09-26 11:38:01

Uchwała Nr XXXII/299/2018 z dnia 11 września 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-09-26 11:36:11

Uchwała Nr XXXII/298/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2018-09-26 11:34:53

Uchwała Nr XXXII/297/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych więcej...

2018-09-26 10:38:11

Uchwała Nr XXXII/296/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/293/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 roku więcej...

2018-09-26 09:43:26

Uchwała Nr XXXII/295/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw więcej...

2018-09-26 09:41:03

Uchwała Nr XXXII/294/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/291/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. więcej...

2018-08-20 14:13:44

Uchwała Nr XXXI/293/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych więcej...

2018-08-20 14:12:27

Uchwała Nr XXXI/292/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku


w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osięciny na lata 2018-2033 więcej...

2018-08-20 14:10:57

Uchwała Nr XXXI/291/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminów Placów Zabaw więcej...

2018-08-20 14:09:59

Uchwała Nr XXXI/290/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Osięciny więcej...

2018-08-20 14:07:44

Uchwała Nr XXXI/289/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku


w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny więcej...

2018-08-20 13:47:25

Uchwała Nr XXXI/288/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/267/2018 rady Gminy Osięciny z dnia 17 maja 2018 roku więcej...

2018-08-20 13:44:41

Uchwała Nr XXXI/287/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-08-20 13:42:31

Uchwała Nr XXXI/286/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2018-07-24 08:17:51

Uchwała Nr XXX/285/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osięciny więcej...

2018-07-04 12:04:33

Uchwała Nr XXX/284/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Osięciny w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozn. numerem ewid. 365/2 położonej w m. Osięciny więcej...

2018-07-04 12:03:31

Uchwała Nr XXX/283/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości ozn. numerem ewid. 481/12, położonej w m. Osięciny więcej...

2018-07-04 12:00:32

Uchwała Nr XXX/282/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych więcej...

2018-07-04 11:54:24

Uchwała Nr XXX/281/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok więcej...

2018-07-04 11:53:26

Uchwała Nr XXX/280/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów do organów jednostki pomocniczej sołectwa Samszyce Gminy Osięciny więcej...

2018-07-04 11:43:15

Uchwała Nr XXX/279/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osięciny więcej...

2018-07-04 11:32:10

Uchwała Nr XXX/278/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań własnych powiatu więcej...

2018-07-04 11:29:56

Uchwała Nr XXX/277/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań własnych powiatu więcej...

2018-07-04 11:28:09

Uchwała Nr XXX/276/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Osięciny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków więcej...

2018-07-04 11:26:34

Uchwała Nr XXX/275/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Osięciny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków więcej...

2018-07-04 11:22:10

Uchwała Nr XXX/274/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 roku więcej...

2018-07-04 11:20:31

Uchwała Nr XXX/273/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-07-04 11:19:06

Uchwała Nr XXX/272/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2018-07-04 11:17:49

Uchwała Nr XXX/271/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2017 rok więcej...

2018-07-04 11:16:08

Uchwała Nr XXX/270/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osięciny za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2017 rok więcej...

2018-05-24 10:51:40

Uchwała Nr XXIX/269/2018 z dnia 17 maja 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu- części powierzchni gruntu o pow. 4m2 ozn numerem ewidencyjnym 152/16 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2018-05-24 10:23:34

Uchwała Nr XXIX/268/2018 z dnia 17 maja 2018 roku


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Osięciny" w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 więcej...

2018-05-24 10:17:16

Uchwała Nr XXIX/267/2018 z dnia 17 maja 2018 roku


w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2018-05-24 10:14:27

Uchwała Nr XXIX/266/2018 z dnia 17 maja 2018 roku


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2018-05-24 10:12:28

Uchwała Nr XXIX/265/2018 z dnia 17 maja 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-05-24 10:11:29

Uchwała Nr XXIX/264/2018 z dnia 17 maja 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 więcej...

2018-04-05 10:56:28

Uchwała Nr XXVIII/263/2018 z dnia 28 marca 2018 roku


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Osięciny w 2018 roku więcej...

2018-04-05 10:53:29

Uchwała Nr XXVIII/262/2018 z dnia 28 marca 2018 roku


w sprawie obwodów głosowania więcej...

2018-04-05 10:52:46

Uchwała Nr XXVIII/261/2018 z dnia 28 marca 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-04-05 10:51:12

Uchwała Nr XXVIII/260/2018 z dnia 28 marca 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 więcej...

2018-03-16 12:28:23

Uchwała Nr XXVII/259/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie okręgów wyborczych więcej...

2018-03-16 12:27:04

Uchwała Nr XXVII/258/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego więcej...

2018-03-16 12:25:57

Uchwała Nr XXVII/257/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego więcej...

2018-03-16 12:22:11

Uchwała Nr XXVII/256/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/249/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku więcej...

2018-03-16 12:20:53

Uchwała Nr XXVII/255/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/245/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku więcej...

2018-03-16 12:19:16

Uchwała Nr XXVII/254/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża-Piotrków od km 6+463 do km 6+892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś". więcej...

2018-03-16 12:15:48

Uchwała Nr XXVII/253/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/244/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku więcej...

2018-03-16 12:14:21

Uchwała Nr XXVII/252/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża-Piotrków od km 10+902 do km 11+383 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Osięciny". więcej...

2018-03-16 12:02:31

Uchwała Nr XXVII/251/2018 z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/243/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku więcej...

2018-02-21 09:43:01

Uchwała Nr XXVI/250/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023" więcej...

2018-02-16 15:46:41

Uchwała Nr XXVI/249/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego więcej...

2018-02-16 15:42:05

Uchwała Nr XXVI/248/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2018-02-16 15:39:49

Uchwała Nr XXVI/247/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej...

2018-02-16 15:38:27

Uchwała Nr XXVI/246/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty więcej...

2018-02-16 15:36:38

Uchwała Nr XXVI/245/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie przyjęcia: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2018-02-16 15:35:14

Uchwała Nr XXVI/244/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków od km 6+892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pasa drogowego w m. Kościelna Wieś". więcej...

2018-02-16 15:33:28

Uchwała Nr XXVI/243/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków od km 10+902 do km 11+ 383 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pasa drogowego w m. Osięciny". więcej...

2018-02-16 15:30:25

Uchwała Nr XXVI/242/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobre więcej...

2018-02-16 15:29:39

Uchwała Nr XXVI/241/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2018-02-16 15:28:26

Uchwała Nr XXVI/240/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań bieżących więcej...

2018-02-16 15:27:25

Uchwała Nr XXVI/239/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-02-16 15:26:27

Uchwała Nr XXVI/238/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 więcej...

2018-01-03 14:45:48

Uchwała Nr XXV/237/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2018-01-03 14:45:01

Uchwała Nr XXV/236/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 więcej...

2018-01-03 14:43:57

Uchwała Nr XXV/235/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2018 rok więcej...

2018-01-03 14:43:04

Uchwała Nr XXV/234/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok więcej...

2018-01-03 14:41:25

Uchwała Nr XXV/233/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok więcej...

2018-01-03 14:40:01

Uchwała Nr XXV/232/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku


zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 więcej...

2017-12-06 13:07:28

Uchwała Nr XXIV/231/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2017-12-06 13:06:14

Uchwała Nr XXIV/230/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi więcej...

2017-12-06 13:04:33

Uchwała Nr XXIV/229/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach więcej...

2017-12-06 13:02:30

Uchwała Nr XXIV/228/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie ustanowienia pomnika przyrody więcej...

2017-12-06 12:50:51

Uchwała Nr XXIV/227/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej...

2017-12-06 12:49:07

Uchwała Nr XXIV/226/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych więcej...

2017-12-06 12:45:24

Uchwała Nr XXIV/225/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny więcej...

2017-12-06 12:43:50

Uchwała Nr XXIV/224/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2017-12-06 12:42:47

Uchwała Nr XXIV/223/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej...

2017-12-06 12:41:29

Uchwała Nr XXIV/222/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych więcej...

2017-12-06 12:40:24

Uchwała Nr XXIV/221/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku więcej...

2017-12-06 12:38:55

Uchwała Nr XXIV/220/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny więcej...

2017-12-06 12:37:19

Uchwała Nr XXIV/219/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2017 roku więcej...

2017-12-06 12:35:34

Uchwała Nr XXIV/218/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok więcej...

2017-12-06 12:30:26

Uchwała Nr XXIV/217/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2017-2022 więcej...

2017-12-06 11:57:01

Uchwała Nr XXIII/213/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozn. numerem ewid. 365/2 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2017-10-17 12:20:57

Uchwała Nr XXIII/216/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy-cześci działki ozn. numerem ewidencyjnym 98/7 o pow. 1,800 ha położonej w miejscowości Włodzimierka więcej...

2017-10-17 12:00:14

Uchwała Nr XXIII/215/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/161/2016 rady Gminy Osięciny w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2017-10-17 11:58:51

Uchwała Nr XXIII/214/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozn. numerem ewid. 457/3, 684/1, 685/1, 686/1 położonych w miejscowości Osięciny więcej...

2017-10-17 11:55:20

Uchwała Nr XXIII/212/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieci w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie gminy Osięciny więcej...

2017-10-17 11:53:50

Uchwała Nr XXIII/211/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, ozn. ewid. nr 152/14 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2017-10-17 11:52:16

Uchwała Nr XXIII/210/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny". więcej...

2017-10-17 11:50:35

Uchwała Nr XXIII/209/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów do organów jednostki pomocniczej- sołectwa Zagajewice Gminy Osięciny więcej...

2017-10-17 11:49:06

Uchwała Nr XXIII/208/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków więcej...

2017-10-17 11:47:20

Uchwała Nr XXIII/207/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017 więcej...

2017-10-17 11:45:06

Uchwała Nr XXIII/206/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 więcej...

2017-08-17 13:12:29

Uchwała Nr XXII/205/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok więcej...

2017-08-17 13:10:56

Uchwała Nr XII/204/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2017-2022 więcej...

2017-06-22 09:09:47

Uchwała Nr XXI/203/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/2008 Rady Gminy Osięciny w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2017-06-22 09:08:09

Uchwała Nr XXI/202/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Osięciny więcej...

2017-06-22 09:07:09

Uchwała Nr XXI/201/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie wyłączenia dróg z użytkowania więcej...

2017-06-22 09:06:22

Uchwała Nr XXI/200/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego więcej...

2017-06-22 09:05:29

Uchwała Nr XXI/199/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Osięciny, łańcucha Wójta Gminy Osięciny oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy więcej...

2017-06-22 09:04:04

Uchwała Nr XXI/198/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieciny więcej...

2017-06-22 09:03:01

Uchwała Nr XXI/197/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2017-06-22 09:01:51

Uchwała Nr XXI/196/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok więcej...

2017-06-22 09:00:34

Uchwała Nr XXI/195/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-06-22 08:59:37

Uchwała Nr XXI/194/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2017-2022 więcej...

2017-06-22 08:58:39

Uchwała Nr XXI/193/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2016 rok więcej...

2017-06-22 08:56:33

Uchwała Nr XXI/192/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osięciny za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2016 rok więcej...

2017-03-30 11:27:25

Uchwała Nr XX/191/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2017 roku więcej...

2017-03-30 11:05:42

Uchwała Nr XX/190/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osięciny więcej...

2017-03-30 11:04:29

Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Osięciny na lata 2017-2020 więcej...

2017-03-30 11:02:23

Uchwała Nr XX/188/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Osięciny na lata 2017-2021 więcej...

2017-03-30 11:00:53

Uchwała Nr XX/187/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego więcej...

2017-03-30 10:59:46

Uchwała Nr XX/186/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań własnych powiatu więcej...

2017-03-30 10:58:50

Uchwała Nr XX/185/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2017-03-30 10:55:01

Uchwała Nr XX/184/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-03-30 10:54:13

Uchwała Nr XX/183/2017 z dnia 22 marca 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2017-2022 więcej...

2017-02-23 08:54:33

Uchwała Nr XIX/182/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę więcej...

2017-02-23 08:48:00

Uchwała Nr XIX/181/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej więcej...

2017-02-23 08:46:54

Uchwała Nr XIX/180/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej...

2017-02-23 08:44:29

Uchwala Nr XIX/179/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie przyjęcia "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osięciny" więcej...

2017-02-23 08:42:46

Uchwała Nr XIX/178/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny więcej...

2017-02-23 08:35:12

Uchwała Nr XIX/177/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych więcej...

2017-02-23 08:34:28

Uchwała Nr XIX/176/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi radziejowskiemu na realizację zadań bieżących więcej...

2017-02-23 08:33:27

Uchwała Nr XIX/175/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-02-23 08:32:37

Uchwała Nr XIX/174/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 więcej...

2017-01-10 08:53:35

Uchwała Nr XVIII/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Osięciny więcej...

2017-01-10 08:50:04

Uchwała Nr XVIII/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osięciny więcej...

2017-01-10 08:46:46

Uchwała Nr XVIII/171/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2017-01-10 08:45:40

uchwała Nr XVIII/170/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 więcej...

2017-01-02 14:49:36

Uchwała Nr XVII/169/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-01-02 14:48:29

Uchwała Nr XVII/168/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2017-2021 więcej...

2017-01-02 14:45:29

Uchwała Nr XVII/167/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie wdrażania do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osięciny więcej...

2016-12-29 13:09:46

Uchwała Nr XVII/166/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2017 rok więcej...

2016-12-29 13:08:53

Uchwała Nr XVII/165/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok więcej...

2016-12-29 12:50:29

Uchwała Nr XVII/164/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie przystąpienia i realizacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. więcej...

2016-12-29 12:27:10

Uchwała Nr XVII/163/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania więcej...

2016-12-29 12:19:57

Uchwała Nr XVII/162/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/152/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku więcej...

2016-11-30 12:12:59

Uchwała Nr XVI/161/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu więcej...

2016-11-30 12:11:51

Uchwała Nr XVI/160/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia inkaso więcej...

2016-11-30 12:08:40

Uchwała Nr XVI/159/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania więcej...

2016-11-30 12:06:52

Uchwała Nr XVI/158/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej więcej...

2016-11-30 12:06:12

Uchwała Nr XVI/157/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok więcej...

2016-11-30 12:05:19

Uchwała Nr XVI/156/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2017 rok więcej...

2016-11-30 12:03:55

Uchwała Nr XVI/155/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na 2017 rok więcej...

2016-11-30 12:02:30

Uchwała Nr XVI/154/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osięciny więcej...

2016-11-30 11:57:05

Uchwała Nr XVI/153/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osięciny więcej...

2016-11-30 11:55:43

Uchwała Nr XVI/152/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania więcej...

2016-11-30 11:50:59

Uchwała Nr XVI/151/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Osięciny-Wieś,Osięciny-Probostwo więcej...

2016-11-30 11:48:24

Uchwała Nr XVI/150/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie obwodów głosowania więcej...

2016-11-30 11:46:56

Uchwala Nr XVI/149/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej...

2016-11-30 11:44:37

Uchwała Nr XVI/148/2016 a dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 20123-2028" więcej...

2016-11-30 11:42:47

Uchwała Nr XVI/147/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-11-30 11:41:14

Uchwała Nr XVI/146/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 więcej...

2016-09-23 08:53:36

Uchwała Nr XV/145/2016 z dnia 15 września 2016 roku


w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028". więcej...

2016-09-23 08:52:11

Uchwała Nr XV/144/2016 z dnia 15 września 2016 roku


w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Osięciny więcej...

2016-09-23 08:51:18

Uchwała Nr XV/143/2016 z dnia 15 września 2016 roku


w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2016-09-23 08:47:58

Uchwała Nr XV/142/2016 z dnia 15 września 2016 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osięciny lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną więcej...

2016-09-23 08:43:13

Uchwała Nr XV/141/2016 z dnia 15 września 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-09-23 08:41:37

Uchwała Nr XV/140/2016 z dnia 15 września 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 więcej...

2016-06-28 14:30:59

Uchwała Nr XIV/139/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty więcej...

2016-06-28 14:29:46

Uchwała Nr XIV/138/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelnej Wsi więcej...

2016-06-28 14:28:23

Uchwała Nr XIV/137/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej...

2016-06-28 14:25:06

Uchwała Nr XIV/136/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2016-06-28 14:06:30

Uchwała Nr XIV/135/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok więcej...

2016-06-28 14:00:36

Uchwała Nr XIV/134/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań własnych powiatu więcej...

2016-06-28 13:59:28

Uchwała Nr XIV/133/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-06-28 13:58:39

Uchwała Nr XIV/132/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 więcej...

2016-06-28 13:57:44

Uchwała Nr XIV/131/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2015 rok więcej...

2016-06-28 13:56:48

Uchwała Nr XIV/130/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok więcej...

2016-05-06 10:17:11

Uchwała Nr XIII/129/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelnej Wsi więcej...

2016-05-06 10:16:01

Uchwała Nr XIII/128/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych oraz pierwszych klas publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny więcej...

2016-05-06 10:13:53

Uchwała Nr XIII/127/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań bieżących więcej...

2016-05-06 10:12:48

Uchwała Nr XIII/126/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na wykonanie remontu tynków, zakrystii i prezbiterium, demontaż ołtarza głównego do konserwacji, wymiana instalacji elektrycznej więcej...

2016-05-06 10:10:19

Uchwała Nr XIII/125/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań własnych powiatu więcej...

2016-05-06 10:07:41

Uchwała Nr XIII/124/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2016-05-06 10:06:25

Uchwała Nr XIII/123/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-05-06 10:05:28

Uchwała Nr XIII/122/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2016-2020 więcej...

2016-05-06 10:04:22

Uchwała Nr XIII/121/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/108/2016 z dnia 9 marca 2016 roku więcej...

2016-03-18 09:19:54

Uchwała Nr XII/120/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie w 2017 roku więcej...

2016-03-18 09:18:37

Uchwała Nr XII/119/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ozn. numerem ewidencyjnym 91 położonej w m. Ujma Mała, obręb geodezyjny Ujma Mała więcej...

2016-03-18 09:16:50

Uchwała Nr XII/118/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ozn. nr ewidencyjnym 84/3 położonej w m. Ujma Mała, obręb geodezyjny Ujma Mała więcej...

2016-03-18 09:13:33

Uchwała Nr XII/117/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej ozn. numerem ewidencyjnym 84/2, położonej w m. Ujma Mała więcej...

2016-03-18 09:04:55

Uchwała Nr XII/116/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu więcej...

2016-03-18 09:03:27

Uchwała Nr XII/115/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie stosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Osięciny więcej...

2016-03-18 09:00:27

Uchwała Nr XII/114/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osięciny więcej...

2016-03-18 08:59:07

Uchwała Nr XII/113/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osięciny więcej...

2016-03-18 08:57:20

Uchwała Nr XII/112/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osięciny na lata 2016-2018 więcej...

2016-03-18 08:56:12

Uchwała Nr XII/111/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok więcej...

2016-03-18 08:54:42

Uchwała Nr XII/110/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji więcej...

2016-03-18 08:52:26

Uchwała Nr XII/109/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2016 roku więcej...

2016-03-18 08:50:47

Uchwała Nr XII/108/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych na obszarze Gminy Osięciny więcej...

2016-03-18 08:49:40

Uchwała Nr XII/107/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2016-03-18 08:48:03

Uchwała Nr XII/106/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-03-18 08:46:59

Uchwała Nr XII/105/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 więcej...

2016-01-07 12:19:16

Uchwała Nr XI/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Osięciny" więcej...

2016-01-07 12:18:15

Uchwała Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym więcej...

2016-01-07 12:16:46

Uchwała Nr XI/102/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym więcej...

2016-01-07 12:15:42

Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok więcej...

2016-01-07 12:14:36

Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 więcej...

2016-01-07 12:13:33

Uchwała Nr XI/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2016-2019 więcej...

2016-01-07 12:12:24

Uchwała Nr XI/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 52/2 i 55/14 poł. w miejscowości Jarantowice więcej...

2016-01-07 12:11:03

Uchwała Nr XI/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie ustalenia nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2016-01-07 12:09:33

Uchwała Nr XI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie planu pracy Komisji rady Gminy w Osięcinach na 2016 rok więcej...

2016-01-07 12:08:39

Uchwała Nr XI/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2016-01-07 12:07:51

Uchwała Nr XI/94/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 więcej...

2015-12-02 15:25:08

Uchwała Nr X/93/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2015-12-02 15:24:03

Uchwała Nr X/92/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok więcej...

2015-12-02 15:22:56

Uchwała Nr X/91/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2016 rok więcej...

2015-12-02 15:21:50

Uchwała Nr X/90/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny na 2016 rok więcej...

2015-12-02 15:20:19

Uchwała Nr X/89/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok więcej...

2015-12-02 15:18:31

Uchwała Nr X/88/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2015-12-02 15:16:09

Uchwała Nr X/87/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia: inkasenta opłaty targowej, wysokości inkasa opłaty targowej więcej...

2015-12-02 15:13:05

Uchwała Nr X/86/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Osięciny w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych więcej...

2015-12-02 15:11:15

Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych więcej...

2015-12-02 15:04:24

Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Osięciny więcej...

2015-12-02 15:03:15

Uchwała Nr X/83/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-12-02 15:02:24

Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 więcej...

2015-10-06 11:55:07

Uchwała Nr IX/81/2015 z dnia 29 września 2015 roku


w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających więcej...

2015-10-06 11:53:50

Uchwała Nr IX/80/2015 z dnia 29 września 2015 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania własnego województwa więcej...

2015-10-06 11:52:19

Uchwała Nr IX/79/2015 z dnia 29 września 2015 roku


w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy więcej...

2015-10-06 11:50:10

Uchwała Nr IX/78/2015 z dnia 29 września 2015 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny więcej...

2015-10-06 11:49:12

Uchwała Nr IX/77/2015 z dnia 29 września 2015 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny więcej...

2015-10-06 11:39:01

Uchwała Nr IX/76/2015 z dnia 29 września 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-10-06 11:35:58

Uchwała Nr IX/75/2015 z dnia 29 września 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2015-2019 więcej...

2015-08-03 10:20:56

Uchwała Nr VIII/74/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 74/2 położonej w miejscowości Bartłomiejowice więcej...

2015-08-03 10:18:55

Uchwała Nr VIII/73/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów ustawy Prawo Wodne więcej...

2015-08-03 10:17:31

Uchwała Nr VIII/72/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokali mieszkalnych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Bydgoszczy więcej...

2015-08-03 10:15:33

Uchwała Nr VIII/71/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2015-08-03 10:14:18

Uchwała Nr VIII/70/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2015-08-03 10:13:09

Uchwała Nr VIII/69/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2015-08-03 10:11:11

Uchwała Nr VIII/68/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osięciny więcej...

2015-08-03 10:09:08

Uchwała Nr VIII/67/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Osięciny więcej...

2015-08-03 10:07:53

Uchwała Nr VIII/66/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu boisk sportowych w miejscowości Kościelna Wieś więcej...

2015-08-03 10:06:13

Uchwała Nr VIII/65/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu boisk sportowych w miejscowości Jarantowice więcej...

2015-08-03 09:49:39

Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu Centrum Rekreacji Publicznej i Wypoczynku w m. Bartłomiejowice więcej...

2015-08-03 09:47:10

Uchwała Nr VIII/63/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-08-03 09:42:42

Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2015-2019 więcej...

2015-06-29 08:22:44

Uchwała Nr VII/61/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku


w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 więcej...

2015-06-29 08:21:37

Uchwała Nr VII/60/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2015-06-29 08:20:26

Uchwała Nr VII/59/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w Opieki Matki Bożej w Osięcinach na wykonanie instalacji odgromowej całego budynku kościoła Parafialnego w Osięcinach wraz z częścią elektryczno-oświetleniową prezbiterium więcej...

2015-06-29 08:18:15

Uchwała Nr VII/58/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na wykonanie remontu dachu i prace remontowe i konserwatorskie wewnątrz kościoła więcej...

2015-06-29 08:16:36

Uchwała Nr VII/57/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-06-29 08:15:50

Uchwała Nr VII/56/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2015-2019 więcej...

2015-06-29 08:14:52

Uchwała Nr VII/55/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2014 rok więcej...

2015-06-29 08:13:48

Uchwała Nr VII/54/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok więcej...

2015-05-14 14:35:11

Uchwała Nr VI/53/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Osięciny więcej...

2015-05-14 14:34:06

Uchwała Nr VI/52/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2015-05-14 14:32:42

Uchwała Nr VI/51/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2015-05-14 14:31:39

Uchwała Nr VI/50/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2015-05-14 14:18:00

Uchwała Nr VI/49/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnego Placu Zabaw w miejscowości Osięciny więcej...

2015-05-14 14:16:26

Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw więcej...

2015-05-14 14:15:31

Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej...

2015-05-14 14:13:40

Uchwała Nr VI/46/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-05-14 14:12:29

Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 więcej...

2015-05-14 14:11:32

Uchwała Nr VI/44/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2015 roku więcej...

2015-05-14 14:08:12

Uchwała Nr VI/43/2015 z dnia 8 maja 2015 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr V/41/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2015 roku więcej...

2015-04-08 08:09:04

Uchwała Nr V/42/2015 z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Placu Zabaw w miejscowości Osięciny więcej...

2015-04-08 08:07:48

Uchwała Nr V/41/2015 z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej...

2015-04-08 08:06:09

Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku więcej...

2015-04-08 08:04:58

Uchwała Nr V/39/2015 z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-04-08 08:03:36

Uchwała Nr V/38/2015 z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 więcej...

2015-02-06 09:08:43

Uchwała Nr IV/37/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok więcej...

2015-02-06 09:02:55

Uchwała Nr IV/36/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych o nr 497/16, 497/17, 497/39, położonych w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny więcej...

2015-02-06 09:01:31

Uchwała Nr IV/35/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 497/41, położonej w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny więcej...

2015-02-06 09:00:10

Uchwała Nr IV/34/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 497/40, położonej w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny więcej...

2015-02-06 08:58:57

Uchwała Nr IV/33/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 723/2, położonej w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny więcej...

2015-02-06 08:57:41

Uchwała Nr IV/32/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 723/1, położonej w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny więcej...

2015-02-06 08:56:13

Uchwała Nr IV/31/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu więcej...

2015-02-06 08:55:10

Uchwała Nr IV/30/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego i własności budynków od Spółdzielni "Jutrzenka" w Osięciny więcej...

2015-02-06 08:53:47

Uchwała Nr IV/29/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu radziejowskiego na realizację zadań bieżących więcej...

2015-02-06 08:49:57

Uchwała Nr IV/28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Pilichowo-Latkowo więcej...

2015-02-06 08:48:48

Uchwała Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW na lata 2007-2013 więcej...

2015-02-06 08:46:48

Uchwała Nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW na lata 2007-2013 więcej...

2015-02-06 08:44:43

Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie zmian do budzetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-02-06 08:43:45

Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 więcej...

2015-01-07 15:28:45

Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-01-07 15:27:49

Uchwała Nr III/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2015-2019 więcej...

2015-01-07 15:26:40

Uchwała Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych więcej...

2015-01-07 15:25:31

Uchwała Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Osięciny na 2015 rok więcej...

2015-01-07 15:24:32

Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2015-01-07 15:23:35

Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 więcej...

2014-12-08 14:04:23

Uchwała Nr II/17/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2014-12-08 14:02:41

Uchwała Nr II/16/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny więcej...

2014-12-08 13:59:45

Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok więcej...

2014-12-08 13:58:20

Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015 rok więcej...

2014-12-08 13:52:01

Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na 2015 rok więcej...

2014-12-08 13:44:38

Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-12-08 13:43:23

Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 więcej...

2014-12-08 13:41:52

Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXXV/284/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020" więcej...

2014-12-08 13:09:36

Uchwała Nr I/9/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Osięciny więcej...

2014-12-04 14:26:16

Uchwała Nr I/8/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia diet dla radnych więcej...

2014-12-04 14:25:15

Uchwała Nr I/7/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2014-12-04 14:23:16

Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, określenie ich zadań i przedmiot działania więcej...

2014-12-04 14:21:18

Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2014-12-04 14:18:18

Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2014-12-04 14:17:18

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy więcej...

2014-12-04 14:14:19

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2014-12-04 14:12:25

Uchwały Nr I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy więcej...

2014-11-24 14:36:06

Uchwała Nr XXXVI/287/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-11-24 14:35:08

Uchwała Nr XXXVI/286/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 więcej...

2014-11-07 15:36:15

Uchwała Nr XXXV/285/2014 z dnia 30 października 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy- części działki ozn. numerem ewidencyjnym 164/2 o pow. 18 m2 położonej w m. Osięciny na rzecz p. Marii Radaczyńskiej więcej...

2014-11-07 15:34:01

Uchwała Nr XXXV/284/2014 z dnia 30 października 2014 roku


w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 więcej...

2014-11-07 15:32:26

Uchwała Nr XXXV/283/2014 z dnia 30 października 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-11-07 15:31:13

Uchwała Nr XXXV/282/2014 z dnia 30 października 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 więcej...

2014-10-01 11:45:44

Uchwała Nr XXXIV/281/2014 z dnia 29 września 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej działki gruntu ozn. numerami ewidencyjnymi 145/6;145/10;145/13;145/16 więcej...

2014-10-01 11:43:21

Uchwała Nr XXXIV/280/2014 z dnia 29 września 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego i właności budynków od Spółdzielni "Jutrzenka" w Osięcinach więcej...

2014-10-01 11:41:37

Uchwała Nr XXXIV/279/2014 z dnia 29 września 2014 roku


w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu więcej...

2014-10-01 11:37:19

Uchwała Nr XXXIV/278/2014 z dnia 29 września 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 48/14 położonej w m. Osięciny więcej...

2014-10-01 11:32:06

Uchwała Nr XXXIV/277/2014 z dnia 29 września 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-10-01 11:30:47

Uchwała Nr XXXIV/276/2014 z dnia 29 września 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 więcej...

2014-07-17 09:56:39

Uchwała Nr XXXIII/275/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2014-07-17 09:54:07

Uchwała Nr XXXIII/274/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego więcej...

2014-07-17 09:52:53

Uchwała Nr XXXIII/273/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-07-17 09:51:21

Uchwała Nr XXXIII/272/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 więcej...

2014-06-24 09:57:54

Uchwała Nr XXXII/271/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku


w sprawie zmiany Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok więcej...

2014-06-24 09:56:06

Uchwała Nr XXXII/270/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" więcej...

2014-06-24 09:53:33

Uchwała Nr XXXII/269/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy- cześci działki ozn. numerem ewidencyjnym 593/2 o pow. 1,5 m2 położonej w miejscowości Osięciny na rzecz Pani Elżbiety Bartczak więcej...

2014-06-24 09:48:03

Uchwała Nr XXXII/268/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-06-24 09:46:55

Uchwała Nr XXXII/267/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 więcej...

2014-06-24 09:39:29

Uchwała Nr XXXII/266/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2013 rok więcej...

2014-06-24 09:36:04

Uchwała Nr XXXII/265/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok więcej...

2014-05-05 09:48:07

Uchwała Nr XXXI/264/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku


w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały rady Powaitu w Radziejowie wymieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych więcej...

2014-05-05 09:46:23

Uchwała Nr XXXI/263/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia we współpracy na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 więcej...

2014-05-05 09:44:36

Uchwała Nr XXXI/262/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osięciny więcej...

2014-05-05 09:43:15

Uchwała Nr XXXI/261/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW na lata 2007-2013 więcej...

2014-05-05 09:41:11

Uchwała Nr XXXI/260/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-05-05 09:39:13

Uchwała Nr XXXI/259/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 więcej...

2014-03-21 09:01:24

Uchwała Nr XXX/258/2014 z dnia 17 marca 2014 roku


w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) Olchowa w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu więcej...

2014-03-21 08:59:59

Uchwała Nr XXX/257/2014 z dnia 17 marca 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-03-21 08:58:59

Uchwała Nr XXX/256/2014 z dnia 17 marca 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 więcej...

2014-03-21 08:57:49

Uchwała Nr XXX/255/2014 z dnia 17 marca 2014 roku


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osięciny, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie więcej...

2014-03-21 08:55:36

Uchwała Nr XXX/254/2014 z dnia 17 marca 2014 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/250/2014 z dnia 21 lutego 2014roku więcej...

2014-02-28 11:00:57

Uchwała Nr XXIX/253/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości więcej...

2014-02-28 10:59:52

Uchwała Nr XXIX/252/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości więcej...

2014-02-28 10:58:53

Uchwała Nr XXIX/251/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej więcej...

2014-02-28 10:57:09

Uchwała Nr XXIX/250/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Osięciny, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie więcej...

2014-02-28 10:55:21

Uchwała Nr XXIX/249/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Osięciny na lata 2014-2020 więcej...

2014-02-28 10:53:58

Uchwała Nr XXIX/248/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 więcej...

2014-02-28 10:50:52

Uchwała Nr XXIX/247/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku- Prawo energetyczne więcej...

2014-02-28 10:48:39

Uchwała Nr XXIX/246/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok więcej...

2014-02-28 10:47:17

Uchwała Nr XXIX/245/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania Abeztu i Wyrobów zawierających Azbest z terenu gminy Osięciny na lata 2014-2032" więcej...

2014-02-28 10:45:41

Uchwała Nr XXIX/244/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych więcej...

2014-02-28 10:44:28

Uchwała Nr XXIX/243/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych więcej...

2014-02-28 10:43:11

Uchwała Nr XXIX/242/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na remont dachu kościoła, wymiana stropu kościoła, konserwacja szczytów wewnątrz kościoła i konserwacja wiecznych malowideł więcej...

2014-02-28 10:41:04

Uchwała Nr XXIX/241/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku więcej...

2014-02-28 10:39:53

Uchwała Nr XXIX/240/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań bieżących więcej...

2014-02-28 10:38:20

Uchwała Nr XXIX/239/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2014-02-28 10:36:59

Uchwała Nr XXIX/238/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych więcej...

2014-02-28 10:35:52

Uchwała Nr XXIX/237/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok więcej...

2014-02-28 10:35:01

Uchwała Nr XXIX/236/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 więcej...

2014-01-03 15:15:05

Uchwała Nr XXVIII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2014 więcej...

2014-01-03 15:14:12

Uchwała Nr XXVIII/234/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 więcej...

2014-01-03 15:13:06

Uchwała Nr XXVIII/233/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej więcej...

2014-01-03 15:12:12

Uchwała Nr XXVIII/232/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji projektu pn."Wiedza moją przyszłością" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki więcej...

2014-01-03 15:09:57

Uchwała Nr XXVIII/231/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu więcej...

2014-01-03 15:08:46

Uchwała Nr XXVIII/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Osięciny na 2014 rok więcej...

2014-01-03 15:07:45

Uchwała Nr XXVIII/229/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2014-01-03 15:06:47

Uchwała Nr XXVIII/228/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017 więcej...

2013-12-05 09:32:17

Uchwała Nr XXVII/227/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja w sprawie podatku leśnego", "Deklaracja na podatek leśny" więcej...

2013-12-04 15:06:01

Uchwała Nr XXVII/226/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych", "Deklaracja na podatek od nieruchomości" więcej...

2013-12-04 15:04:47

Uchwała Nr XXVII/225/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku


w sprawie określenia wzoru formularzy "Informacja w sprawie podatku rolnego", "Deklaracja na podatek rolny" więcej...

2013-12-04 15:03:19

Uchwała Nr XXVII/224/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2014 rok więcej...

2013-12-04 15:01:13

Uchwała Nr XXVII/223/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na 2014 rok więcej...

2013-12-04 14:59:35

Uchwała Nr XXVII/222/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok więcej...

2013-12-04 12:58:17

Uchwała Nr XXVII/221/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2014. więcej...

2013-12-04 12:57:02

Uchwała Nr XXVII/220/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2014 więcej...

2013-12-04 12:55:25

Uchwała Nr XXVII/219/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Osięciny więcej...

2013-12-04 10:47:25

Uchwała Nr XXVII/218/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/215/2013 z dnia 29 października 2013 roku więcej...

2013-11-06 15:25:32

Uchwała Nr XXVI/217/2013 z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków więcej...

2013-11-06 15:24:21

Uchwała Nr XXVI/216/2013 z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osięciny na lata 2013-2015 więcej...

2013-11-06 15:23:07

Uchwała Nr XXVI/215/2013 z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu więcej...

2013-11-06 15:21:56

Uchwała Nr XXVI/214/2013 z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie przystąpienia gminy Osięciny do realizacji projektu systemowego pt. "Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania klas I-III szkół podstawowych w gminie Osięciny w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki więcej...

2013-11-06 15:20:00

Uchwała Nr XXVI/213/2013 z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy więcej...

2013-11-06 15:17:50

Uchwała Nr XXVI/212/2013 z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-11-06 15:16:35

Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017 więcej...

2013-11-06 15:15:33

Uchwała Nr XXVI/210/2013 z dnia 29 października 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego od Spółdzielczych Zakładów Usługowo-Wytwórczych K.R. "Rolmech" w Osięcinach więcej...

2013-08-09 11:12:14

Uchwałą Nr XXV/209/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-08-09 11:11:17

Uchwała Nr XXV/208/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017 więcej...

2013-08-09 11:10:19

Uchwała Nr XXV/207/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/2 o pow. 240m2 położonej w m. Pilichowo na rzecz Pani Moniki Musiał więcej...

2013-08-09 11:07:33

Uchwała Nr XXV/206/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy- części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/2 o pow. 173 m2 położonej w m. Pilichowo na rzecz Pana Romualda Olszewskiego więcej...

2013-08-09 11:05:36

Uchwała Nr XXV/205/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy- części działki ozn. numerem ewidencyjnym 12/2 o pow. 240 m2 położonej w m. Pilichowo na rzecz Pana Mirosława Lewandowskiego więcej...

2013-08-09 11:03:25

Uchwała Nr XXV/204/2013 dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w m. Karolin, obręb geodezyjny Osięciny więcej...

2013-08-09 11:01:55

Uchwała Nr XXV/203/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze przetragu ustnego nieograniczonego budynku byłej szkoły podstawowej, położonego w miejscowości Wola Skarbkowa więcej...

2013-08-09 11:00:12

Uchwała Nr XXV/202/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkownika wieczystego od Spółdzielni "Jutrzenka" w Osięcinach więcej...

2013-08-09 10:58:03

Uchwała Nr XXV/201/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 109/11, położonej w miejscowości Wola Skarbkowa więcej...

2013-08-09 10:56:17

Uchwała Nr XXV/200/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Osięciny więcej...

2013-08-09 10:55:12

Uchwała Nr XXV/199/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2013-08-09 10:53:27

Uchwała Nr XXV/198/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Osięciny więcej...

2013-08-09 10:50:28

Uchwała Nr XXV/197/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku


w sprawie zmiany terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-06-17 11:29:19

Uchwała Nr XXIV/196/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2013-06-17 11:27:55

Uchwała Nr XXIV/195/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw więcej...

2013-06-17 11:26:38

Uchwała Nr XXIV/194/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osięciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie więcej...

2013-06-17 11:24:47

Uchwała Nr XXIV/193/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Osięciny na 2013 rok więcej...

2013-06-17 11:23:11

Uchwała Nr XXIV/192/2013 z dnia 11 czerwca 2013


w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 i 2014 roku więcej...

2013-06-17 11:19:57

Uchwała Nr XXIV/191/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie przyjęcia "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny" więcej...

2013-06-17 11:18:37

Uchwała Nr XXIV/190/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań bieżących więcej...

2013-06-17 11:17:21

Uchwała Nr XXIV/189/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-06-17 11:09:17

Uchwała Nr XXIV/188/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2013-2017 więcej...

2013-06-17 11:07:56

Uchwała Nr XXIV/187/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2012 rok więcej...

2013-06-17 11:06:31

Uchwała Nr XXIV/186/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok więcej...

2013-04-18 15:01:05

Uchwała Nr XXIII/185/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku


w sprawie zmiany określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2013 rok więcej...

2013-04-18 14:59:51

Uchwała Nr XXIII/184/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku


w sprawie ustalenia zasad wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych więcej...

2013-04-18 14:58:30

Uchwała Nr XXIII/183/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-04-18 14:57:27

Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2013-2017 więcej...

2013-03-25 15:11:59

Uchwała Nr XXII/181/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie wymagań jakie powienin spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2013-03-25 15:09:31

Uchwała Nr XXII/180/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunlanymi więcej...

2013-03-25 15:07:11

Uchwała Nr XXII/179/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-03-25 15:05:50

Uchwała Nr XXII/178/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości więcej...

2013-03-25 15:04:22

Uchwała Nr XXII/177/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty więcej...

2013-03-25 15:02:53

Uchwała Nr XXII/176/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny więcej...

2013-03-25 15:01:49

Uchwała Nr XXII/175/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2013-03-25 15:00:14

Uchwała Nr XXII/174/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie wydzielenia części zabudowanej budynkiem użytkowym nr 6/6 z zbycie w trybie bezprzetragowym wydzielonej części na rzecz najemcy więcej...

2013-03-25 14:58:33

Uchwała Nr XXII/173/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie zaciągnięcia długoteminiowej pożyczki na modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś więcej...

2013-03-25 14:56:43

Uchwała Nr XXII/172/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW na lata 2007-2013 więcej...

2013-03-25 14:54:54

Uchwała Nr XXII/171/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku więcej...

2013-03-25 14:53:53

Uchwała Nr XXII/170/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku więcej...

2013-03-25 14:52:19

Uchwała Nr XXII/169/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań własnych powiatu więcej...

2013-03-25 14:51:08

Uchwała Nr XXII/168/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-03-25 14:50:10

Uchwała Nr XXII/167/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2013-2017 więcej...

2013-01-09 09:29:09

Uchwała Nr XXI/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2012-12-31 12:45:03

Uchwała Nr XXI/165/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2012-12-31 12:43:59

Uchwała Nr XXI/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2013 rok więcej...

2012-12-31 12:42:58

Uchwała Nr XXI/163/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Osięciny na lata 2013-2017 więcej...

2012-12-31 12:41:25

Uchwała Nr XXI/162/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok więcej...

2012-12-31 12:40:36

Uchwała Nr XXI/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2012-2016 więcej...

2012-12-31 12:39:16

Uchwała Nr XXI/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku więcej...

2012-12-31 12:38:12

Uchwała Nr XXI/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/153/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku więcej...

2012-12-19 15:28:05

Uchwała Nr XX/158/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej więcej...

2012-12-19 15:26:42

Uchwała Nr XX/157/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Gminy w Osięcinach w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Osięcinach więcej...

2012-12-19 15:25:16

Uchwała Nr XX/156/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gmnie Osięciny na 2013 rok więcej...

2012-12-19 15:14:55

Uchwała Nr XX/155/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2012-12-19 15:13:16

Uchwała Nr XX/154/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Włocławek na utrzymanie Izby wytrzeźwień we Włocławku więcej...

2012-12-19 15:12:03

Uchwała Nr XX/153/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań własnych powiatu więcej...

2012-12-19 15:06:41

Uchwała Nr XX/152/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-12-19 15:05:31

Uchwała Nr XX/151/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na rok 2013 więcej...

2012-12-19 15:03:52

Uchwała Nr XX/150/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osięciny na lata 2013-2016 więcej...

2012-11-30 08:28:54

Uchwała Nr XIX/149/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osięciny, warunków i zasad korzytania z nich oraz opłat za ich korzystanie więcej...

2012-11-30 08:26:15

Uchwała Nr XIX/148/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2013 rok więcej...

2012-11-30 08:24:55

Uchwała Nr XIX/147/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok więcej...

2012-11-30 08:23:46

Uchwała Nr XIX/146/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013 więcej...

2012-11-30 08:22:19

Uchwała Nr XIX/145/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013 więcej...

2012-11-30 08:21:07

Uchwała Nr XIX/144/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2013 więcej...

2012-11-30 08:17:31

Uchwała Nr XIX/143/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie obwodów głosowania więcej...

2012-11-30 08:16:41

Uchwała Nr XIX/142/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego więcej...

2012-11-30 08:15:29

Uchwała Nr XIX/141/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie wydzielenia części zabudowanej budynkiem użytkowym nr 6/8 i zbycie w trybie bezprzetargowym wydzielonej części na rzecz najemcy więcej...

2012-11-30 08:13:53

Uchwała Nr XIX/140/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie wydzielenia części zabudowanej budynkiem użytkowym nr 6/2 i zbycie w trybie bezprzetargowym wydzielonej części na rzecz najemcy więcej...

2012-11-30 08:12:24

Uchwała Nr XIX/139/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osięciny więcej...

2012-11-30 08:08:04

Uchwała Nr XIX/138/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnych Placów Zabaw więcej...

2012-11-30 08:06:45

Uchwała Nr XIX/137/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2013 rok więcej...

2012-11-30 08:05:48

Uchwała Nr XIX/136/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-11-30 08:04:54

Uchwała Nr XIX/135/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2012-10-09 13:39:50

Uchwała Nr XVIII/134/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włodzimierka więcej...

2012-10-09 13:38:24

Uchwała Nr XVIII/133/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2012-10-09 13:36:49

Uchwała Nr XVIII/132/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2012-10-09 13:35:32

Uchwała Nr XVIII/131/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie okręgów wyborczych więcej...

2012-10-09 13:34:32

Uchwała Nr XVIII/130/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań własnych powiatu więcej...

2012-10-09 13:32:54

Uchwała Nr XVIII/129/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osięciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie więcej...

2012-10-09 13:31:05

Uchwała Nr XVIII/128/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Osięciny więcej...

2012-10-09 13:28:27

Uchwała Nr XVIII/127/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osięciny więcej...

2012-10-09 13:27:29

Uchwała Nr XVIII/126/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-10-09 13:26:20

Uchwała Nr XVIII/125/2012 z dnia 28 września 2012 roku


w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2016 więcej...

2012-07-03 11:41:58

Uchwała Nr XVII/124/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej więcej...

2012-07-03 11:40:01

Uchwała Nr XVII/123/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-07-03 11:36:51

Uchwała Nr XVII/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2012-07-03 11:35:03

Uchwała Nr XVII/121/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/116/2012 z dnia 30 maja 2012 roku więcej...

2012-07-03 11:33:52

Uchwała Nr XVII/120/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2011 rok więcej...

2012-07-03 11:32:46

Uchwała Nr XVII/119/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu gminy za rok 2011 więcej...

2012-06-05 14:49:09

Uchwała Nr XVI/118/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego więcej...

2012-06-05 14:47:42

Uchwała Nr XVI/117/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego więcej...

2012-06-05 14:46:45

Uchwała Nr XVI/116/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania więcej...

2012-06-05 14:44:05

Uchwała Nr XVI/115/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Osięciny więcej...

2012-06-05 14:41:23

Uchwała Nr XVI/114/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych więcej...

2012-06-05 14:39:20

Uchwała Nr XVI/113/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2012-06-05 14:37:21

Uchwała Nr XVI/112/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-06-05 14:35:56

Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2012-2016 więcej...

2012-06-05 14:34:40

Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 30 maja 2012 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/106/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2012 roku więcej...

2012-04-06 13:24:21

Uchwała Nr XV/109/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu więcej...

2012-04-06 13:23:03

Uchwała Nr XV/108/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetarowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2012-04-06 13:21:21

Uchwała Nr XV/107/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy najmu więcej...

2012-04-06 13:19:29

Uchwała Nr XV/106/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny więcej...

2012-04-06 13:18:18

Uchwała Nr XV/105/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku więcej...

2012-04-06 13:16:59

Uchwała Nr XV/104/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-04-06 13:15:51

Uchwała nr XV/103/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2012-2016 więcej...

2012-03-02 15:14:36

Uchwała Nr XIV/102/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych więcej...

2012-03-02 15:12:24

Uchwała Nr XIV/101/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2012-03-02 15:10:24

Uchwała Nr XIV/100/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Osięciny więcej...

2012-03-02 15:06:41

Uchwała Nr XIV/99/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości więcej...

2012-03-02 15:05:41

Uchwała Nr XIV/98/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy więcej...

2012-03-02 15:03:49

Uchwała Nr XIV/97/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie opłat świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową więcej...

2012-03-02 15:02:20

Uchwała Nr XIV/96/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku więcej...

2012-03-02 15:00:32

Uchwała Nr XIV/95/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-03-02 14:59:35

Uchwała Nr XIV/94/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2012-2016 więcej...

2012-01-05 09:52:20

Uchwała Nr XIII/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2012 rok więcej...

2012-01-05 09:51:16

Uchwała Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2012-01-05 09:49:53

Uchwała Nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 więcej...

2012-01-05 09:48:37

Uchwała Nr XIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Osięciny na lata 2012-2015 więcej...

2012-01-05 09:46:09

Uchwała Nr XIII/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok więcej...

2012-01-05 09:45:12

Uchwała Nr XIII/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2012-2016 więcej...

2012-01-05 09:40:48

Uchwała Nr XIII/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2012-01-05 09:39:45

Uchwała Nr XIII/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-12-06 10:44:53

Uchwała Nr XII/85/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny więcej...

2011-12-06 10:36:29

uchwała Nr XII/84/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok więcej...

2011-12-06 10:27:56

Uchwała Nr XII/83/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie ustalenia sredniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku przyjmowanej jako podsatwa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2012 więcej...

2011-12-06 10:22:14

Uchwała Nr XII/82/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osięciny, na rok podatkowy 2012 więcej...

2011-12-06 10:19:28

Uchwała Nr XII/81/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podsatwa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2012 więcej...

2011-12-06 10:08:37

Uchwała Nr XII/80/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-12-06 10:06:33

Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-12-06 10:02:35

Uchwała Nr XII/78/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Osięciny więcej...

2011-12-06 10:00:46

Uchwała Nr XII/77/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr X/73/2011 z dnia 17 października 2011 roku więcej...

2011-10-31 13:09:39

Uchwała Nr XI/76/2011 z dnia 28 października 2011 roku


w sprawie ogólnodostępności placu zabaw w miejscowości Zielińsk w ramach projektu pn. "Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości :Kościelna Wieś, Bełszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powałkowice, Osięciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości :Zielińsk, Borucin, Bełszewo" zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 "Wdrażanie loklanych startegii rozwoju". więcej...

2011-10-24 15:22:33

Uchwała Nr X/75/2011 z dnia 17 października 2011 roku


w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach więcej...

2011-10-24 15:14:28

Uchwała Nr X/74/2011 z dnia 17 października 2011 roku


w sprawie uchylenia uchwały nr XV/101/2004 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach więcej...

2011-10-24 15:13:03

Uchwała Nr X/73/2011 z dnia 17 października 2011 roku


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Osięciny więcej...

2011-10-24 15:11:15

Uchwała Nr X/72/2011 z dnia 17 października 2011 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2011-10-24 15:08:48

Uchwała Nr X/71/2011 z dnia 17 października 2011 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osięciny w drodze przetargu ustnego ograniczonego więcej...

2011-10-24 15:02:46

Uchwała Nr X/70/2011 z dnia 17 października 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-10-24 14:57:46

Uchwała Nr X/69/2011 z dnia 17 października 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej więcej...

2011-10-24 14:56:02

Uchwała Nr X/68/2011 z dnia 17 paździenika 2011 roku


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2012-2015 więcej...

2011-08-22 13:28:07

Uchwała Nr IX/67/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetragowej własności działki ozn. ewid.nr 117/5 położonej w Osięcinach na rzecz jej użytkownika wieczystego więcej...

2011-08-22 13:25:28

Uchwała Nr IX/66/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2011-08-22 13:13:49

Uchwała Nr IX/65/2011 z dnia 3 sierpnia 2011


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-08-22 13:07:22

Uchwała Nr IX/64/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-07-07 15:18:47

Uchwała Nr VIII/63/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości więcej...

2011-07-07 15:17:02

Uchwała Nr VIII/62/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie powołania zespołuds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych więcej...

2011-07-07 15:15:16

Uchwała Nr VIII/61/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych więcej...

2011-07-07 15:12:25

Uchwała Nr VIII/60/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin więcej...

2011-07-07 15:08:20

Uchwała Nr VIII/59/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2011 z dnia 20 maja 2011 roku więcej...

2011-07-07 15:06:22

Uchwała Nr VIII/58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego więcej...

2011-07-07 15:04:21

Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2011-07-07 15:02:56

Uchwała Nr VIII/56/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-07-07 15:01:29

Uchwała Nr VIII/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-07-07 14:59:17

Uchwała Nr VIII/54/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osięciny absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2010 rok więcej...

2011-07-07 14:57:02

Uchwała Nr VIII/53/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2010 rok więcej...

2011-05-27 11:52:54

Uchwała Nr VII/52/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Osięcinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej...

2011-05-27 11:49:17

Uchwała Nr VII/51/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetragowej własności działki ozn. ewid. nr 378/3 położonej w Osięcinach na rzecz jej użytkownika wieczystego więcej...

2011-05-27 11:46:29

Uchwała Nr VII/50/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Leonowo więcej...

2011-05-27 11:44:10

Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczycyh i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. więcej...

2011-05-27 11:39:09

Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej więcej...

2011-05-27 11:36:10

Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie zaciągnięcia gługoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej więcej...

2011-05-27 10:54:00

Uchwała Nr VII/46/20011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2011-05-27 10:25:47

Uchwała Nr VII/45/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie zaciągnięcia długotwrminowej pozyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2011-05-27 10:18:55

Uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-05-27 10:13:51

Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-05-27 10:12:05

Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osięciny więcej...

2011-05-27 10:09:57

Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Osięciny uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządeń użyteczności publicznej, stanowiących mienie samorządowe gminy Osięciny więcej...

2011-05-27 10:07:15

Uchwała Nr VII/40/2011 z dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/39/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 kwietnia 2011 roku więcej...

2011-04-20 10:44:35

Uchwała Nr VI/39/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku


w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Osięciny uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe gminy Osięciny więcej...

2011-04-20 10:41:28

Uchwała Nr VI/38/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku


w sprawie opłat za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową więcej...

2011-04-20 10:35:30

Uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku


w sprawie ustalenia sieci szkół podsatwowych i granic ich obwodów na terenie gminy Osięciny więcej...

2011-04-20 10:23:25

Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku


w sprawie likwiadacji Szkoły Podsatwowej im. Hrabiego Skarbka w Woli Skarbkowej więcej...

2011-04-20 10:21:50

Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku


w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pocierzynie więcej...

2011-04-20 10:16:35

Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany statutów sołectw więcej...

2011-04-20 10:13:55

Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2011 roku więcej...

2011-03-08 09:54:51

Uchwała Nr V/32/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osięciny na lata 2008-2015 więcej...

2011-03-08 09:53:42

Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Bartłomiejowice na lata 2010-2017 więcej...

2011-03-08 09:50:53

Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-03-08 09:48:04

Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-03-08 09:46:33

Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2011-03-08 09:44:44

Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku więcej...

2011-03-08 09:42:12

Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Osięciny więcej...

2011-03-07 16:46:24

Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2011-03-07 16:44:05

Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok więcej...

2011-03-07 16:41:36

Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Osięciny więcej...

2011-03-07 16:39:53

Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań bieżących więcej...

2011-03-07 16:38:19

Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku więcej...

2011-03-07 16:36:05

Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach na wymianę instalacji elektrycznej w kościele parafialnym oraz na wycięcie starych drzew wokół kościoła więcej...

2011-03-07 16:33:51

Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa więcej...

2011-03-07 16:32:04

Uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z targowiska w miejscowości Osięciny więcej...

2011-03-07 16:30:23

Uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 6 sierpnia 2010 roku więcej...

2011-03-07 16:18:07

Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2011 więcej...

2011-03-07 16:16:25

Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-03-07 16:14:00

Uchwała Nr IV/14/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Skarbkowej więcej...

2011-03-07 16:11:32

Uchwała Nr IV/13/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku


w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pocierzynie więcej...

2011-01-05 13:04:06

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2011 rok więcej...

2011-01-05 13:01:50

Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2011-01-05 12:59:54

Uchwała Nr III/10/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Osięciny więcej...

2011-01-05 12:57:45

Uchwała Nr III/9/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku


w sprawie utworzenia rachunku dochodów wydzielonych w jednostkach budżetowych Gminy Osięciny więcej...

2011-01-05 12:36:20

Uchwała Nr III/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-12-15 11:19:46

Uchwała Nr I/7/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2010-12-15 11:17:02

Uchwała Nr I/6/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, określenie ich zadań i przedmiot działania więcej...

2010-12-15 11:15:24

Uchwała Nr I/5/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2010-12-15 11:12:56

Uchwała Nr I/4/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osięciny więcej...

2010-12-15 10:45:27

Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy więcej...

2010-12-15 10:33:11

Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2010-12-15 10:29:35

Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy więcej...

2010-11-18 15:54:26

Uchwała Nr XXXVIII/251/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osięciny, na rok podatkowy 2011 więcej...

2010-11-18 15:52:01

Uchwała Nr XXXVIII/250/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny na 2011 rok więcej...

2010-11-18 15:49:15

Uchwała Nr XXXVIII/249/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjmowanej jako podsatwa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2011 więcej...

2010-11-18 15:45:48

Uchwała Nr XXXVIII/248/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2011 więcej...

2010-11-18 15:36:56

Uchwała Nr XXXVIII/247/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bartłomiejowice na lata 2010-2017 więcej...

2010-11-18 15:28:29

Uchwała Nr XXXVIII/246/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-10-22 16:32:00

Uchwała Nr XXXVII/245/2010 z dnia 15 października 2010 roku


w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach więcej...

2010-10-22 16:29:58

Uchwała Nr XXXVII/244/2010 z dnia 15 października 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości więcej...

2010-10-22 16:28:04

Uchwała Nr XXXVII/243/2010 z dnia 15 października 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własnosci działki ozn.ewid. nr 510/19 położonej w Osięcinach na rzecz jej użytkowania wieczystego więcej...

2010-10-22 16:25:01

Uchwała Nr XXXVII/242/2010 z dnia 15 października 2010 roku


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy osięciny za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury więcej...

2010-10-22 16:20:07

Uchwała Nr XXXVII/241/2010 z dnia 15 października 2010 roku


w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej więcej...

2010-10-22 16:08:32

Uchwała Nr XXXVII/240/2010 z dnia 15 pażdziernika 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-08-12 14:55:08

Uchwała Nr XXXVI/239/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 43,00 m kw stanowiącego własnośc Gminy Osięciny, położonego przy Placu Boh. Powst. Warszawy 6/8 w miejscowości Osięciny na działce o nr ewidencyjnym 152/8 więcej...

2010-08-12 14:45:12

Uchwała Nr XXXVI/238/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w miejscowości Osięciny więcej...

2010-08-12 14:39:46

Uchwała Nr XXXVI/237/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej więcej...

2010-08-12 13:56:07

Uchwała Nr XXXVI/236/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-06-25 14:06:43

Uchwała Nr XXXV/235/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części zabudowanej budynkiem szkoły i zniesienie współwłasności części wspólnych budynku i działki gruntu pod budynkiem oraz wydzielenie działki rekreacyjnej więcej...

2010-06-25 13:58:06

Uchwała Nr XXXV/234/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku


w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach działania 9.1.2 PO KL, dotyczącego wsparcia szkół podsatwowych, gimnazjów i liceów więcej...

2010-06-25 13:56:12

Uchwała Nr XXXV/233/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-05-07 11:10:08

Uchwała Nr XXXIV/232/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2010-05-07 10:47:25

Uchwała Nr XXXIV/231/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania więcej...

2010-05-07 10:45:02

Uchwała Nr XXXIV/230/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych więcej...

2010-05-07 10:42:44

Uchwała Nr XXXIV/229/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2010-05-07 10:28:28

Uchwała Nr XXXIV/228/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-05-07 10:26:30

Uchwała Nr XXXIV/227/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2009 rok więcej...

2010-05-05 10:35:27

Uchwała Nr XXXIII/226/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku


w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczlani ścieków w 2010 i 2011 roku więcej...

2010-05-05 10:24:11

Uchwała Nr XXXIII/225/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku


w sprawie przejęcia "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny". więcej...

2010-05-05 10:20:55

Uchwała Nr XXXIII/224/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 więcej...

2010-05-05 09:55:53

Uchwała Nr XXXIII/223/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osięciny na lata 2008-2015 więcej...

2010-05-05 09:33:07

Uchwała Nr XXXIII/222/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2010 rok więcej...

2010-04-15 14:10:45

Uchwała Nr XXXII/221/2010 z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 76,00m2 stanowiącego własność Gminy Osięciny, położonego przy Placu Boh. Powst. Warszawy 6/2 w miejscowości Osięciny na działce o nr ewidenc. 152/10 więcej...

2010-04-15 14:06:34

Uchwała Nr XXXII/220/2010 z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydizerżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetragowym, gruntu części działki ozn. ewid.nr 37/4 położonej w miejscowości Szalonki więcej...

2010-04-15 14:00:09

Uchwała Nr XXXII/219/2010 z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2010-04-15 13:50:24

Uchwała Nr XXXII/218/2010 z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli więcej...

2010-04-15 13:45:00

Uchwała Nr XXXII/217/2010 z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. więcej...

2010-04-15 13:30:35

Uchwała Nr XXXII/216/2010 z dnia 31 marca 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2010 rok więcej...

2010-02-19 15:12:31

Uchwała Nr XXXI/215/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku


w sprawie sprzedaży budynku użytkowego więcej...

2010-02-19 15:09:39

Uchwała Nr XXXI/214/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku


w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2010-02-19 15:07:17

Uchwała Nr XXX/213/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kościelna Wieś na lata 2010-2017 więcej...

2010-02-19 14:58:30

Uchwała Nr XXX/212/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Konary na lata 2010-2017 więcej...

2010-02-19 14:16:39

Uchwała Nr XXX/211/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borucin na lata 2010-2017 więcej...

2010-02-19 14:09:54

Uchwała Nr XXX/210/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełszewo na lata 2010-2017 więcej...

2010-02-19 14:02:00

Uchwała Nr XXX/209/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-02-19 14:00:05

Uchwała Nr XXX/208/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/185/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2009 roku więcej...

2010-01-14 09:03:14

Uchwała Nr XXIX/207/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach na renowację ogrodzenia ceglanego wokół kościoła parafilanego więcej...

2010-01-14 08:59:59

Uchwała Nr XXIX/206/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku więcej...

2010-01-14 08:57:12

Uchwała Nr XXIX/205/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych więcej...

2010-01-14 08:52:51

Uchwała Nr XXIX/204/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu radziejowskiego na realizację własnych zadań bieżących więcej...

2010-01-13 12:07:06

Uchwała Nr XXIX/203/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie budżetu Gminy Osięciny na 2010 rok więcej...

2010-01-13 11:56:57

Uchwałą Nr XXIX/202/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osięciny więcej...

2010-01-13 11:50:47

Uchwała Nr XXIX/201/2009 z dnia 29 grudnia 2009roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2010 rok więcej...

2010-01-13 11:16:55

Uchwała Nr XXIX/200/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2010-01-13 10:44:22

Uchwała Nr XXIX/199/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok więcej...

2010-01-13 09:11:28

Uchwała Nr XXIX/198/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2010-01-13 09:05:09

Uchwała Nr XXIX/197/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegajacy się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunlanych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2010-01-13 08:53:25

Uchwała Nr XXIX/196/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-12-17 13:26:48

Uchwała Nr XXVIII/195/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach na renowację ogrodzenia ceglanego wokół kościoła parafialnego więcej...

2009-12-17 13:22:50

Uchwała Nr XXVIII/194/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych więcej...

2009-12-17 13:19:06

Uchwała Nr XXVIII/193/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osieciny więcej...

2009-12-17 12:59:54

Uchwała Nr XXVIII/192/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny więcej...

2009-12-17 12:57:34

Uchwała Nr XXVIII/191/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny więcej...

2009-12-17 12:54:16

Uchwała Nr XXVIII/190/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podsatwa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny więcej...

2009-12-17 12:28:15

Uchwała Nr XXVIII/189/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Mastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku więcej...

2009-12-17 12:26:07

Uchwała Nr XXVIII/188/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych więcej...

2009-12-17 12:23:52

Uchwała Nr XXVIII/187/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację własnych zadań bieżących więcej...

2009-12-17 12:21:07

Uchwała Nr XXVIII/186/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie opłat za świadczenia przedszkola wykraczające poza podsatwę programową więcej...

2009-12-17 12:13:14

Uchwała Nr XXVIII/185/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2009-12-17 12:03:16

Uchwała Nr XXVIII/184/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla Gminy Osięciny.Aktualizacja na lata 2008-2011, z perspektywą do 2015 roku więcej...

2009-12-17 11:59:38

Uchwała Nr XXVIII/183/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunlanych, oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osięciny więcej...

2009-12-17 10:11:06

Uchwała Nr XXVIII/182/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2009-12-17 10:08:17

Uchwała Nr XXVIII/181/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie naruszenia przez radnych art. 24f ustawy o samorządzie gminnym więcej...

2009-12-17 09:56:44

Uchwała Nr XXVIII/180/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-09-24 15:22:32

Uchwała Nr XXVII/179/2009 z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat więcej...

2009-09-24 15:19:36

Uchwała Nr XXVII/178/2009 z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie gospodarowania mieszakniowym zasobem gminnym więcej...

2009-09-24 15:15:18

Uchwała Nr XXVII/177/2009 z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 4 lat w trybie przetargowym, lokalu użytkowego o pow. 7,87 m2, położonego w Osięcinach, przy ul. Plac Boh.Powst.Warszawy więcej...

2009-09-24 15:11:53

Uchwała Nr XXVII/176/2009 z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2009 roku więcej...

2009-09-24 15:05:01

Uchwała Nr XXVII/175/2009 z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie budowy drogi powiatowej w 2010 roku więcej...

2009-09-24 15:01:42

Uchwała Nr XXVII/174/2009 z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2009-09-24 14:39:36

Uchwała Nr XXVII/173/2009 z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2009-09-24 14:32:50

Uchwała Nr XXVII/172/2009 z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-08-07 07:56:36

Uchwała Nr XXVI/171/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego więcej...

2009-08-07 07:54:35

Uchwała Nr XXVI/170/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku


w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela więcej...

2009-08-07 07:52:44

Uchwała Nr XXVI/169/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego więcej...

2009-08-07 07:45:19

Uchwała Nr XXVI/168/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-08-07 07:34:51

Uchwała Nr XXVI/167/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku


w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą:Międzygminne Przedsiębiorstwo Rekultywacji Składowisk Gminnych "Rekultywacja" Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku więcej...

2009-07-17 15:23:47

Uchwała Nr XXV/166/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw więcej...

2009-07-15 10:49:58

Uchwała Nr XXV/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osięciny na lata 2008-2015. więcej...

2009-07-15 10:46:33

Uchwała Nr XXV/164/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej. więcej...

2009-07-15 10:42:24

Uchwała Nr XXV/163/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach działania 9.1.2 PO KL, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. więcej...

2009-07-15 10:38:49

Uchwała Nr XXV/162/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Osięciny w latach 2009-2014". więcej...

2009-07-15 10:35:46

Uchwała Nr XXV/161/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku więcej...

2009-07-15 10:30:38

Uchwała Nr XXV/160/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-07-15 10:29:02

Uchwała Nr XXV/159/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009 roku więcej...

2009-06-09 08:13:08

Uchwała Nr XXIV/158/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości więcej...

2009-06-09 08:11:23

Uchwała Nr XXIV/157/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Osięciny więcej...

2009-06-09 08:08:53

Uchwała Nr XXIV/156/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Międzygminne Przedsiębiorstwo Rekultywacji Składowisk Gminnych "Rekultywacja" Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku więcej...

2009-06-09 08:06:06

Uchwała Nr XXIV/155/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i wyłączenie z użytkowania wieczystego części działki przeznaczonej pod drogę więcej...

2009-06-09 08:04:10

Uchwała Nr XXIV/154/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego więcej...

2009-06-09 08:02:25

Uchwała Nr XXIV/153/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 566/1 na rzecz Powiatu Radziejowskiego więcej...

2009-06-09 08:00:34

Uchwała Nr XXIV/152/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/145/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009 roku więcej...

2009-06-09 07:58:35

Uchwała Nr XXIV/151/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/144/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009 roku więcej...

2009-06-09 07:56:47

Uchwała Nr XXIV/150/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/142/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009 roku więcej...

2009-06-09 07:53:55

Uchwała Nr XXIV/149/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/141/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009 roku więcej...

2009-06-08 15:33:07

Uchwała Nr XXIV/148/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/138/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009 roku więcej...

2009-06-08 15:24:57

Uchwała Nr XXIV/147/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-04-27 15:38:22

Uchwała Nr XXIII/146/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2009-04-27 15:36:48

Uchwałą Nr XXIII/145/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 kwietnia 2005 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Osięciny więcej...

2009-04-27 15:32:57

Uchwała Nr XXIII/144/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnopścią pod nazwą Międzygminne Przedsiębiorstwo Rekultywacji Składowisk Gminnych "Rekultywacja" Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku więcej...

2009-04-27 15:29:48

Uchwałą Nr XXIII/143/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego dróg gminnych więcej...

2009-04-27 15:26:50

Uchwała Nr XXIII/142/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i wyłączenie z użytkowania wieczystego części działki przeznaczonej pod drogę więcej...

2009-04-27 15:24:49

Uchwała Nr XXIII/141/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego więcej...

2009-04-27 15:22:49

Uchwała Nr XXIII/140/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie na czas okreslony do 3 lat więcej...

2009-04-27 15:21:12

Uchwała Nr XXIII/139/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat więcej...

2009-04-27 15:19:10

Uchwała Nr XXIII/138/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 566/1 na rzecz Powiatu Radziejowskiego więcej...

2009-04-27 15:11:01

Uchwała Nr XXIII/137/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-04-27 15:09:21

Uchwała Nr XXIII/136/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny więcej...

2009-03-18 12:23:06

Uchwała Nr XXI/135/2009 z dnia 11 marca 2009 roku


w sprawie przystąpienia Gminy Osięciny do realizacji projektu pt."Edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci", w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009, Poddziałania 9.1.1. "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej", Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytetu IX "Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2009-03-18 12:10:28

Uchwała Nr XXI/134/2009 z dnia 11 marca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-02-18 13:38:57

Uchwała Nr XX/133/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego więcej...

2009-02-18 13:36:51

Uchwała Nr XX/132/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku


w sprawie opłaty za składowanie nieczystości na gminnym wysypisku śmieci więcej...

2009-02-18 13:32:14

Uchwała Nr XX/131/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odpadów ciekłych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2009-02-18 13:20:02

Uchwała Nr XX/130/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Kujawsko Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Osięcinach więcej...

2009-02-18 13:02:12

Uchwała Nr XX/129/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku


w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIX/186/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej w Osięcinach na lata 2006-2013 więcej...

2009-02-18 12:58:16

Uchwała Nr XX/128/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-01-09 09:08:49

Uchwała nr XIX/126/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie przyjęcia budżetu na 2009 rok więcej...

2009-01-09 08:55:04

Uchwała nr XIX/125/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie przystąpienia Gminy Osięciny do Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania "Razem dla powiatu radziejowskiego" więcej...

2009-01-09 08:51:29

Uchwała nr XIX/124/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Osięciny na lata 2008-2015 więcej...

2009-01-09 08:43:39

Uchwała nr XIX/123/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę więcej...

2009-01-09 08:42:32

Uchwała nr XIX/122/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osięciny więcej...

2009-01-09 08:40:38

Uchwałą nr XIX/121/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok więcej...

2009-01-09 08:38:05

Uchwała XIX/120/ 2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-01-09 08:37:48

Uchwała nr XIX/119/ 2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2008-12-29 15:13:12

Uchwała nrXVIII/118/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku


w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy "Zespołu Szkół i Placówek Ośwaitowych w Osięcinach" więcej...

2008-12-29 15:11:55

Uchwała Nr XVIII/117/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku


ustalenia wysokości stwaki opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny więcej...

2008-12-29 15:10:30

Uchwała Nr XVIII/116/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku jako podsatwa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Osięciny na 2009 rok więcej...

2008-12-29 15:08:24

Uchwała Nr XVIII/114/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku


w sprawie obniżenia skupu żyta przyjmowanego jako podsatwa obniżenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2009 więcej...

2008-12-29 15:07:04

Uchwała Nr XVIII/113/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2009 więcej...

2008-12-29 15:05:55

Uchwała Nr XVIII/112/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku


zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-12-29 15:03:57

uchwała Nr XVIII/111/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/107/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku więcej...

2008-11-17 12:39:33

Uchwała Nr XVII/110/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku


w sprawie Gminengo Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2008-11-17 12:36:02

Uchwała Nr XVII/109/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku


w sprawie współdziałania gminy Osięciny z miastem Włocławek więcej...

2008-11-17 12:33:33

Uchwała Nr XVII/108/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku


w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej ośwaitą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010" więcej...

2008-11-17 12:31:10

Uchwała Nr XVII/107/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku


w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Osięcinach więcej...

2008-11-17 11:21:05

Uchwała Nr XVII/106/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-08-20 12:25:09

Uchwała Nr XVI/105/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu więcej...

2008-08-20 12:21:31

Uchwała Nr XVI/104/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń więcej...

2008-08-20 12:17:58

Uchwała Nr XVI/103/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy więcej...

2008-08-20 12:12:53

Uchwała Nr XVI/102/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych więcej...

2008-08-20 12:08:47

Uchwała Nr XVI/101/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu więcej...

2008-08-20 12:04:39

Uchwała Nr XVI/100/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Pilichowie więcej...

2008-08-20 12:01:44

Uchwała Nr XVI/99/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie przejęcia zadań opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi więcej...

2008-08-20 11:56:19

Uchwała Nr XVI/98/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osięciny więcej...

2008-08-20 11:52:46

Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gmin na 2008 rok więcej...

2008-08-20 11:42:54

Uchwała Nr XVI/96/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2008-06-09 12:53:43

Uchwała Nr XV/95/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku


w sprawie przystąpienia Gminy Osięciny do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddodział 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez środki pomocy społ.P.O Kapitał Ludzki więcej...

2008-06-09 12:49:25

Uchwała Nr XV/94/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Zielińsk więcej...

2008-06-09 12:45:31

Uchwała Nr XV/93/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-05-08 08:22:40

Uchwała Nr XIV/92/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Osięciny więcej...

2008-05-08 08:10:49

Uchwała Nr XIV/91/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2008-05-08 07:52:33

Uchwała Nr XIV/90/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-05-08 07:39:22

Uchwała Nr XIV/89/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok więcej...

2008-03-26 11:57:38

Uchwała Nr XIII/88/2008 z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Osięciny więcej...

2008-03-26 11:51:41

Uchwała Nr XIII/87/2008 z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie ustenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Osięciny więcej...

2008-03-26 11:43:12

Uchwała Nr XIII/86/2008 z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) Malinowa oraz Jarmarczna w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych więcej...

2008-03-26 11:37:38

Uchwała Nr XIII/85/2008 z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie opłaty za składowanie nieczystości na Gminnym wysypisku śmieci więcej...

2008-03-26 11:31:24

Uchwała Nr XIII/84/2008 z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie powołania zespołu aktualizującego Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami i koordynatora prac zespołu więcej...

2008-03-26 11:25:35

Uchwała Nr XIII/83/2008 z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkola oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny więcej...

2008-03-26 11:15:36

Uchwała Nr XIII/82/2008 z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2008-03-26 11:07:13

Uchwała Nr XIII/81/2008 z dnia 20 marca 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-01-07 11:25:00

Uchwała Nr XII/80/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku


w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu więcej...

2008-01-07 11:22:25

Uchwała Nr XII/79/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2008-01-07 11:06:57

Uchwała Nr XII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2008 rok więcej...

2008-01-07 10:57:10

Uchwała Nr XII/77/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2008-01-07 10:45:45

Uchwała Nr XII/76/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku


w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok więcej...

2007-12-04 11:55:21

Uchwała Nr XI/75/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego więcej...

2007-12-04 11:52:26

Uchwała Nr XI/74/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie przystąpienia Gminy Osięciny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" więcej...

2007-12-04 11:47:58

Uchwała Nr XI/73/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie niedpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Nagórkach więcej...

2007-12-04 11:45:01

Uchwała nr XI/72/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny więcej...

2007-12-04 11:42:12

Uchwała nr XI/71/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych więcej...

2007-12-04 11:36:36

Uchwała Nr XI/70/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Osięciny na 2008 rok więcej...

2007-12-04 11:33:34

Uchwała Nr XI/69/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2008 więcej...

2007-12-04 11:30:23

Uchwała Nr XI/68/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osięciny na rok podatkowy 2008 więcej...

2007-12-04 11:24:13

Uchwała Nr XI/67/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-10-30 13:59:35

Uchwała nr X/66/2007 z dnia 11 października 2007 roku


w sprawie zaopiniowania uchwały nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej więcej...

2007-10-30 13:56:57

Uchwała nr X/65/2007 z dnia 11 października 2007 roku


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku więcej...

2007-10-30 13:54:58

Uchwała nr X/64/2007 z dnia 11 października 2007 roku


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie więcej...

2007-10-30 13:52:24

Uchwała nr X/63/2007 z dnia 11 października 2007 roku


w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osięciny więcej...

2007-10-30 13:49:40

Uchwała nr X/62/2007z dnia 11 października 2007 roku


w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnego Placu Zabaw więcej...

2007-10-30 13:47:48

Uchwała nr X/61/2007 z dnia 11 października 2007 roku


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2007-10-30 13:45:21

Uchwała nr X/60/2007 z dnia 11 października 2007 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/45/07 zmien. uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach z dnia 26.04.2007 r. oraz uchylenia uchwały nr VIII/55/2007 zmien. uchw. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcianch więcej...

2007-10-30 13:43:09

Uchwała nr X/59/2007 z dnia 11 października 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-09-19 07:49:11

Uchwała Nr IX/58/2007 z dnia 4 września 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-08-31 12:46:45

Uchwała Nr VIII/57/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych więcej...

2007-08-31 12:43:36

Uchwała Nr VIII/56/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2007-08-31 12:41:36

Uchwała Nr VIII/55/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2007-08-31 12:39:24

Uchwała Nr VIII/54/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu więcej...

2007-08-31 12:37:21

Uchwała Nr VIII/53/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu więcej...

2007-08-31 12:35:07

Uchwała Nr VIII/52/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu komunalnego gminy więcej...

2007-08-31 12:31:56

Uchwała Nr VIII/51/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu komunalnego gminy więcej...

2007-08-31 12:29:33

Uchwała Nr VIII/50/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


w sprawie opłaty targowej więcej...

2007-08-31 12:27:04

Uchwała Nr VIII/49/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników więcej...

2007-08-31 12:24:59

Uchwała Nr VIII/48/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


w sprawie uchwalenia statutów sołectw więcej...

2007-08-31 12:22:52

uchwała Nr VIII/47/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


w sprawie zmian w budżeice gminy na 2007 rok więcej...

2007-05-18 11:14:25

Uchwała Nr VII/41/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok więcej...

2007-05-18 10:43:13

Uchwała Nr VII/46/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku


w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy więcej...

2007-05-18 10:40:14

Uchwała VII/45/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej więcej...

2007-05-18 10:32:37

Uchwała Nr VII/43/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku


w sprawie uznania za pomnik przyrody więcej...

2007-05-18 10:28:55

Uchwała Nr VII/42/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy lokalu użytkowego więcej...

2007-05-18 10:23:55

Uchwała Nr VII/40/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok więcej...

2007-05-18 10:20:53

Uchwała Nr VII/39/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku


w sprawie ustanowienia Księży Błogosławionych, Ks. Wincentego Matuszewskiego i Ks. Józefa Kurzawy Patronami Gminy Osięciny więcej...

2007-05-18 10:17:05

Uchwała Nr VI/38/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVI/109/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty targowej na 2005 rok więcej...

2007-05-18 10:11:05

Uchwała Nr VI/37/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku


w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Pani Jolanty Smętek o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego więcej...

2007-05-18 10:08:54

Uchwała Nr VI/36/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku


w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Pani Haliny Urbańskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego więcej...

2007-05-18 10:03:31

Uchwała Nr V/35/2007 z dnia 20 marca 2007 roku


w sprawie realizacji ścieżki rowerowej więcej...

2007-05-18 10:00:38

Uchwała Nr V/34/2007 z dnia 20 marca 2007 roku


w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego powietu radziejowskiego w zakresie powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowanie Lokalnej Strategi Rozwoju w ramach Osi Leader więcej...

2007-05-18 09:58:03

Uchwała Nr V/33/2007 z dnia 20 marca 2007 roku


w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2007-05-18 09:41:37

Uchwała Nr V/32/2007 z dnia 20 marca 2007 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2007-05-18 08:36:54

Uchwała Nr V/31/2007 z dnia 20 marca 2007 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok więcej...

2007-03-28 12:43:20

Uchwała Nr IV/30/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2007-03-28 12:41:35

Uchwała Nr IV/29/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2007-03-28 08:58:08

Uchwała Nr IV/28/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2007-03-26 11:24:29

Uchwała Nr IV/27/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym więcej...

2007-02-23 08:27:43

Uchwała Nr IV/26/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu więcej...

2007-02-23 08:26:01

Uchwała Nr IV/25/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy więcej...

2007-02-23 08:23:58

Uchwała Nr IV/24/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy więcej...

2007-02-23 08:21:19

Uchwała Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dla określenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Osięciny więcej...

2007-02-23 08:18:47

Uchwała Nr IV/22/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa więcej...

2007-02-21 08:18:33

Uchwała Nr IV/21/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok więcej...

2007-01-09 11:47:21

Uchwała Nr III/20/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2007 rok więcej...

2007-01-09 11:43:32

Uchwała Nr III/19/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2007-01-09 11:40:45

Uchwała Nr III/18/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Osięciny więcej...

2007-01-09 11:36:42

Uchwała Nr III/17/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok więcej...

2007-01-09 10:57:21

Uchwała Nr II/16/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi więcej...

2007-01-09 10:52:36

Uchwała Nr II/15/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie podatku od posiadanych psów więcej...

2007-01-09 10:49:40

Uchwała Nr II/14/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie wzorów formularza do poboru podatku leśnego więcej...

2007-01-09 10:43:57

Uchwała Nr II/13/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego więcej...

2007-01-09 08:46:33

Uchwała Nr II/12/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości więcej...

2007-01-09 08:41:23

Uchwała Nr II/11/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości więcej...

2007-01-09 08:39:27

Uchwała Nr II/10/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2007 rok więcej...

2007-01-09 08:38:26

Uchwała Nr II/9/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Gminy więcej...

2007-01-09 08:35:39

Uchwała Nr II/8/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych więcej...

2007-01-08 13:35:40

Uchwała Nr II/7/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok więcej...

2007-01-08 13:31:12

Uchwała Nr I/6/06 z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie czynności Przewodniczącego Rady Gminy z zakresu prawa pracy podejmowanych wobec Wójta Gminy więcej...

2007-01-08 13:27:33

Uchwała Nr I/5/06 z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2007-01-08 13:24:50

Uchwała Nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gmniny, określenie ich zadań i przedmiot działania więcej...

2007-01-08 13:21:45

Uchwała Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gmniny w Osięcinach więcej...

2007-01-08 13:20:50

Uchwała Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2007-01-08 13:12:43

Uchwała Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2007-01-03 12:30:31

uchwała Nr XXIX/186/06 z dnia 24 października 2006 roku


w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej więcej...

2007-01-03 12:28:12

Uchwała Nr XXIX/185 /06 z dnia 24 października 2006 roku


w sprawie wyrazenia zgody na predłużenie okresu dzierżawy lokalu użytkowego więcej...

2007-01-03 12:24:45

Uchwała Nr XXIX/184 /06 z dnia 24 października 2006 roku


w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie gruntu więcej...

2006-12-05 14:26:09

Uchwała Nr XXIX/ 183/06 z dnia 24 października 2006 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok więcej...

2006-10-13 14:19:10

Uchwała Nr XXVIII /182 /06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu więcej...

2006-10-13 14:16:59

Uchwała Nr XXVIII/ 181/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy więcej...

2006-10-13 14:12:21

Uchwała Nr XXVIII/ 180 /06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku


w sprawie gazyfikacji więcej...

2006-10-13 14:08:28

Uchwała Nr XXVIII/ 179 /06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku


w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny więcej...

2006-10-13 13:55:44

Uchwała Nr XXVIII/ 178 /06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok więcej...

2006-07-20 08:34:10

Uchwała Nr XXVII/ 177 /06 z dnia 26 czerwca 2006 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego więcej...

2006-07-20 08:31:07

Uchwała Nr XXVII /176 /06 z dnia 26 czerwca 2006 roku


w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 kwietnia 2005 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie gminy Osięciny więcej...

2006-07-20 08:24:28

Uchwała Nr XXVII /175 /06 z dnia 26 czerwca 2006 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok więcej...

2006-05-24 13:34:22

Uchwała Nr XXVI /174 /06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok więcej...

2006-05-23 11:12:43

Uchwała Nr XXVI /173 /06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku


zmieniająca uchwałę Rady Gminy Osięciny nr XXV/170/2006 z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konsulatcji z mieszkańcami dla określenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Osięciny więcej...

2006-05-23 11:11:52

Uchwała Nr XXVI /172 /06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/169/2006 z dnia 8 marca 2006 roku więcej...

2006-05-23 11:09:26

Uchwała Nr XXVI / 171 /06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osięciny za 2005 rok więcej...

2006-05-12 14:29:19

Uchwała Nr XXV / 170 /06 z dnia 8 marca 2006 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dla określenia statutów jednostek pomocniczych Gminy więcej...

2006-05-12 14:15:22

Uchwała Nr XXV / 169 /06 z dnia 8 marca 2006 roku


w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny więcej...

2006-05-09 15:48:22

Uchwała Nr XXV / 168 /06 z dnia 8 marca 2006 roku


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ciekłych na terenie gminy Osięciny więcej...

2006-05-09 15:46:28

Uchwała Nr XXV/ 167 /06 z dnia 8 marca 2006 roku


w sprawie wyrażenia zgody na podział działki i zniesienie współwłasności więcej...

2006-05-09 15:44:53

Uchwała Nr XXV/ 166 /06 z dnia 8 marca 2006 roku


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Osięciny więcej...

2006-05-09 15:42:24

Uchwała Nr XXV / 165 /06 z dnia 8 marca 2006 roku


w sprawie zmian w budżeice gminy na 2006 rok więcej...

2006-05-09 15:33:30

Uchwała Nr XXV / 164 /06 z dnia 8 marca 2006 roku


w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/160/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku więcej...

2006-05-09 15:29:42

Uchwała Nr XXV / 163 /06 z dnia 8 marca 2006 roku


w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/158/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku więcej...

2006-04-05 12:33:09

UCHWAŁA Nr XXIV/155/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2006-04-05 12:32:45

Uchwała Nr XXIV / 162 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy więcej...

2006-04-05 12:32:33

Uchwała Nr XXIV / 161 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie gruntu więcej...

2006-04-05 12:32:19

Uchwała Nr XXIV / 159 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...

2006-04-05 12:32:07

Uchwała Nr XXIV / 157 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2006-04-05 12:31:56

Uchwała Nr XXIV / 156 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok więcej...

2006-04-05 12:31:44

Uchwała Nr XXIV / 154 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach na 2006 rok więcej...

2006-04-05 12:31:32

Uchwała Nr XXIV / 152 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku


w sprawie zmiany do budżetu na 2005 rok więcej...

2006-04-05 12:31:20

Uchwała Nr XXIII / 151 /05 z dnia 8 grudnia 2005 roku


w sprawie podatku od nieruchomości więcej...

2006-04-05 12:31:08

Uchwała Nr XXIII / 150 /05 z dnia 8 grudnia 2005 roku


w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego więcej...

2006-04-05 12:28:46

Uchwała Nr XXIII / 149 /05 z dnia 8 grudnia 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok więcej...

2006-04-05 12:28:27

Uchwała Nr XXII / 148 /05 z dnia 27 października 2005 roku


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy więcej...

2006-03-31 10:26:37

Uchwała Nr XXII / 147 /05 z dnia 27 października 2005


w sprawie zmian w budżeice gminy więcej...

2006-02-28 15:04:36

Uchwała Nr XXI / 146 /05 z dnia 20 września 2005 roku


w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie gminy więcej...

2006-02-28 14:54:07

Uchwała Nr XXI / 145 /05 z dnia 20 września 2005


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok więcej...

2005-09-16 13:25:20

UCHWAŁA Nr XX/144/2005z dnia 23 czerwca 2005 roku


w sprawie powierzenia Gminy Osięciny opiece Błogosławionych Ks. Wincentego Matuszewskiego i Ks. Józefa Kurzawy więcej...

2005-09-16 13:21:51

UCHWAŁA Nr XX/143/2005 z dnia 23 czerwca 2005 roku


w sprawie zmian w budżeice gminy na 2005 rok więcej...

2005-09-16 13:12:38

UCHWAŁA Nr XX/142/2005 z dnia 23 czerwca 2005 roku


w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu komunalnego gminy więcej...

2005-07-14 09:28:30

UCHWAŁA Nr XIX/141/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie współpracy gminy Osięciny z mieszkańcami w zakresie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków więcej...

2005-07-14 09:24:27

UCHWAŁA Nr XIX/140/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy więcej...

2005-07-13 15:19:20

UCHWAŁA Nr XIX/139/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu komunalnego gminy więcej...

2005-07-13 15:15:46

UCHWAŁA Nr XIX/138/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osięcinach więcej...

2005-07-13 15:15:16

UCHWAŁA Nr XIX/137/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie utworzenia dochodów własnych jednostek budżetowych więcej...

2005-07-13 14:57:26

UCHWAŁA Nr XIX/136/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2005-07-13 10:36:44

UCHWAŁA Nr XIX/135/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym więcej...

2005-07-13 10:24:00

UCHWAŁA Nr XIX/134/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny więcej...

2005-07-13 10:18:18

UCHWAŁA Nr XIX/133/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Osięciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych więcej...

2005-07-13 10:06:58

UCHWAŁA Nr XIX/132/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2005-07-12 13:31:16

UCHWAŁA Nr XIX/131/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok więcej...

2005-07-12 13:07:07

UCHWAŁA Nr XIX/130/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku


w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny więcej...

2005-07-12 13:02:00

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunlanego więcej...

2005-07-12 12:50:15

UCHWAŁA Nr XVIII/128/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku więcej...

2005-07-12 12:38:50

UCHWAŁA Nr XVIII/127/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych więcej...

2005-07-12 12:32:30

UCHWAŁA Nr XVIII/126/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym więcej...

2005-07-12 12:21:13

UCHWAŁA Nr XVIII/125/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2005-07-12 10:00:09

UCHWAŁA Nr XVIII/124/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie zasady usytuowania na terenie gminy Osięciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych więcej...

2005-07-12 09:52:43

UCHWAŁA Nr XVIII/123/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny więcej...

2005-07-12 09:45:15

UCHWAŁA Nr XVIII/122/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2005-07-12 09:28:09

UCHWAŁA Nr XVIII/121/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok więcej...

2005-01-25 11:13:58

UCHWAŁA Nr XVII/120/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku


w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Osięcinach więcej...

2005-01-25 11:07:51

UCHWALA NR XVII/119/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku


w sprawie projektu "Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami" dla gminy Osięciny więcej...

2005-01-25 10:16:04

UCHWAŁA Nr XVII/118/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2005 rok więcej...

2005-01-25 10:03:41

UCHWAŁA Nr XVII/117/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku


w sprawie zmian w budżeice gminy na 2004 rok więcej...

2005-01-03 12:11:03

UCHWAŁA NR XVI/105/2004 z dnia 8 grudnia 2004 roku


w sprawie wydzielenia środków finansowych w budżecie na 2005 rok na realizację pilotażowego Programu LEADER więcej...

2005-01-03 12:10:42

UCHWAŁA NR XVI/104/2004


8 grudnia 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniam ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
więcej...

2004-12-21 12:28:17

U C H W A Ł A nr XVI/111/ 2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji
więcej...

2004-12-21 11:55:10

UCHWAŁA Nr XVI/106/ 2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji
więcej...

2004-12-21 11:50:34

UCHWAŁA Nr XVI/116/2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-12-21 11:33:29

UCHWAŁA Nr XVI/114/2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-12-21 10:52:51

U C H W A Ł A Nr XVI/115/2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-12-21 10:49:40

U C H W A Ł A Nr XVI / 113 /2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Traci moc uchwała Rady Gminy Osięciny Nr IX/70/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r.
więcej...

2004-12-21 10:46:18

Uchwała Nr XVI / 112 / 2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-12-21 10:43:33

U C H W A Ł A Nr XVI/110/2004


z dnia 8 grudnia 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr X/76/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku.
więcej...

2004-12-21 10:22:10

Uchwała Nr XVI / 109 / 2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji
więcej...

2004-12-21 10:20:21

U C H W A Ł A Nr XVI/108/2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji
więcej...

2004-12-21 10:18:23

Uchwala nr XVI/107/ 2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-12-21 10:16:23

UCHWAŁA Nr XVI/103/2004


z dnia 8 grudnia 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
więcej...

2004-11-23 12:43:33

UCHWAŁA Nr XV / 102 / 2004


z dnia 10 listopada 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-11-23 12:42:09

UCHWAŁA Nr XV / 101 / 2004


z dnia 10 listopada 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
więcej...

2004-11-22 11:53:53

UCHWAŁA Nr XV/100/2004


z dnia 10 listopada 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy.
więcej...

2004-11-22 11:53:08

Uchwała Nr XV/99/2004


z dnia 10 listopada 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.
więcej...

2004-11-22 11:52:38

Uchwała Nr XV/98/2004


z dnia 10 listopada 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-10-21 10:08:50

Uchwała Nr XII/84/2004


z dnia 27 kwietnia 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-10-21 09:24:23

U C H W A Ł A Nr XIV/95/2004


z dnia 7 października 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-10-21 08:09:02

Uchwała Nr XIV/94/2004


z dnia 7 października 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-10-20 12:03:55

U C H W A Ł A Nr XIV / 97 / 2004


z dnia 7 października 2004 roku
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.
więcej...

2004-10-20 12:01:44

U C H W A Ł A Nr XIV / 96 / 2004


z dnia 7 października 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-10-20 09:12:44

Uchwała Nr XII / 85 / 2004


z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
więcej...

2004-08-12 11:59:03

U C H W A Ł A Nr XIII/93/2004


z dnia 28 lipca 2004 rok
Radę Gminy Osięciny
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
więcej...

2004-08-12 11:58:26

UCHWAŁA NR XIII / 92/2004


z dnia 29 lipca 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004roku, ogłoszona zostanie w sposób miejscowo przyjęty.
więcej...

2004-08-12 11:57:40

UCHWALA NR XIII / 91 / 2004


z dnia 29 lipca 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-08-12 11:57:11

UCHWALA NR XIII/90/2004


z dnia 29 lipca 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l sierpnia 2004r, ogłoszona zostanie w sposób miejscowy przyjęty.
więcej...

2004-08-12 11:56:30

Uchwala Nr XIII/ 89/2004


z dnia 29 lipca 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-08-12 11:53:40

Uchwala NrXIII/88 /2004


z dnia 29 lipca 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-08-12 11:51:45

U C H W A Ł A Nr XIII/ 87 /2004


z dnia 29 lipca 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-08-11 12:39:33

U chwała Nr XIII/86/2004


z dnia 29 lipca 2004r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 12:42:39

U C H W A Ł A Nr XII/83/2004


z dnia 27 kwietnia 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:42:17

Uchwała Nr XI/82/2004


z dnia 26 lutego 2004 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:41:58

Uchwała Nr XI/ 81 / 2004


z dnia 26 luty 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 12:41:37

Uchwała Nr XI / 80 / 2004


z dnia 26 lutego 2004 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:41:17

Uchwała Nr XI /79 / 2004


z dnia 26 lutego 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 12:40:32

UCHWAŁA Nr XI / 78 /2004


z dnia 26 lutego 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:40:09

U C H W A Ł A NR XI/77/2004


z dnia 26 lutego 2004r.
R a d ę G m i n y O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:39:48

UCHWAŁA Nr X/76/2003


z dnia 30 grudnia 2003 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:39:26

Uchwała Nr X / 75 / 2003


z dnia 30 grudnia 2003 r.
Radę Gminy w Osięcinach

więcej...

2004-06-29 12:38:57

Uchwała nr IX/ 74/ 2003


z dnia 4 grudnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:38:35

Uchwała nr IX/ 73 / 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji
więcej...

2004-06-29 12:38:09

UCHWAŁA Nr IX / 72/ 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:35:29

Uchwała Nr IX / 71 / 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:25:56

U C H W A Ł A Nr IX / 70 / 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:25:38

Uchwała Nr IX/ 69 / 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:25:18

Uchwala nr IX/ 68/ 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:24:59

U C H W A Ł A nr IX / 67 / 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji
więcej...

2004-06-29 12:24:37

UCHWAŁA Nr IX/ 66 /2003


z dnia 4 grudnia 2003 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji
więcej...

2004-06-29 12:24:11

UCHWAŁA Nr IX / 65/ 2003


z dnia 4 grudnia 2003 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji
więcej...

2004-06-29 12:23:52

UCHWAŁA Nr VIII / 64 /2003


z dnia 30 października 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:23:27

UCHWAŁA Nr VIII / 63 /2003 r.


z dnia 30 października 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:22:03

UCHWAŁA Nr VIII / 62 /2003


z dnia 30 października 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:21:26

UCHWAŁA Nr VIII/61/2003


z dnia 30 października 2003r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
więcej...

2004-06-29 12:20:58

Uchwała Nr VIII/60/2003


z dnia 30 października 2003r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:20:36

UCHWAŁA Nr VII / 59 /2003


z dnia 11 września 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:20:16

UCHWAŁA Nr VII / 58 /2003


z dnia 11 września 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:11:43

UCHWAŁA Nr VII / 56 / 2003


z dnia 11 września 2003 r.
RADĘ GMINY OSIĘCENY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-29 12:11:14

UCHWAŁA Nr VII / 57 /2003


z dnia 11 września 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:10:49

Uchwała Nr VII / 55 / 2003


z dnia 11 września 2003r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:10:28

UCHWAŁA Nr VI / 54 / 2003


z dnia 3 lipca 2003 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 19 listopada 2002 r.
więcej...

2004-06-29 12:05:47

Uchwała Nr VI / 53 / 2003


z dnia 3 lipca 2003 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 12:05:28

UCHWAŁA Nr VI / 52 /2003


z dnia 3 lipca 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:05:05

Uchwała Nr VI / 51 /2003


z dnia 3 lipca 2003 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
więcej...

2004-06-29 12:01:56

Uchwała Nr VI/50/2003


z dnia 3 lipca 2003r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 12:01:38

Uchwała Nr V/49/2003


z dnia 16 kwietnia 2003 roku
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:01:19

UCHWAŁA NR V/48/2003


z dnia 16 kwietnia 2003 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 12:00:57

Uchwala Nr V / 47 / 2003


z dnia 16 kwietnia 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:00:38

Uchwała Nr V/46/2003


z dnia 16 kwietnia 2003r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 12:00:12

UCHWAŁA Nr V/45/2003


z dnia 16 kwietnia 2003r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób
więcej...

2004-06-29 11:21:34

UCHWAŁA Nr IV/44/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-29 11:18:41

Uchwała Nr IV/ 43 / 2003


z dnia 14 luty 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega również ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:18:20

Uchwała Nr IV / 42 / 2003


z dnia 14 lutego 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:18:01

Uchwała Nr IV / 41 / 2003


z dnia 14 lutego 2003
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:17:42

Uchwała Nr IV/40/2003


z dnia 14 lutego 2003 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
więcej...

2004-06-29 11:17:18

Uchwała Nr IV / 39 / 2003


z dnia 14 lutego 2003r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 11:16:59

UCHWAŁA Nr IV/38/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 11:16:39

Uchwała Nr IV/3 7/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeniami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:16:21

UCHWAŁA Nr IV/36/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:15:58

UCHWAŁA Nr IV/35/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:15:38

UCHWAŁA Nr IV/34/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:15:19

Uchwała Nr IV/33/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 11:15:01

UCHWAŁA Nr IV/32/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeniami podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 11:13:53

Uchwała Nr IV/31/2003


z dnia 14 lutego 2003 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 11:13:35

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 2003


z dnia 14 lutego 2003 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:13:12

UCHWAŁA Nr IV/ 29 / 2003


z dnia 14 lutego 2003 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:12:50

UCHWAŁA NR IV/28/2003


z dnia 14 lutego 2003r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:12:27

Uchwała Nr III/ 27/ 2002


z dnia 30 grudnia 2002 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:12:08

Uchwała Nr III/ 26/2002


z dnia 3O grudnia 2002r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:11:45

UCHWAŁA NR III/25/2002


z dnia 30 grudnia 2002r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega publikacji
więcej...

2004-06-29 11:11:09

Uchwała Nr II /24/2002


z dnia 10 grudnia 2002 roku
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwala wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty opublikowania jej
więcej...

2004-06-29 11:10:50

Uchwala Nr 11/23/2002


z dnia 1 0 grudnia 2002 roku
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej
więcej...

2004-06-29 11:10:30

Uchwała Nr II/ 22 / 2002


z dnia 10 grudnia 2002 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:10:12

U C H W A Ł A Nr II / 21/ 2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 19 listopada 2002 r
więcej...

2004-06-29 11:09:51

U C H W A Ł A Nr II / 20 /2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-29 11:09:20

U C H W A Ł A Nr II / 19/ 2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
więcej...

2004-06-29 11:09:02

U C H W A Ł A Nr II / 18 / 2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19 listopada 2002 r
więcej...

2004-06-29 11:08:43

UCHWAŁA Nr II/17 /2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003 r i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:08:24

UCHWAŁA Nr 11/16/2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-29 11:08:01

U C H W A Ł A Nr II /15 /2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:07:41

Uchwała Nr II/ 14/2002


z dnia 10 grudnia 2002 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:07:03

Uchwała nr II/12/2002


z dnia 10 grudnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:06:44

UCHWAŁA Nr II/11/2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003 r i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:06:09

UCHWAŁA Nr II/ 10 /2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .Uchwała podlega również ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:05:45

UCHWAŁA Nr II/ 9 /2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003 i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:05:24

U C H W A Ł A Nr II/ 8 /2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003 r i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:04:59

UCHWAŁA Nr II/7/2002


z dnia 10 grudnia 2002 r
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .Uchwała podlega również ogłoszeniu
więcej...

2004-06-29 11:04:39

UCHWAŁA Nr II/6/2002


2 dnia 10 grudnia 2002r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:04:17

Uchwala Nr I/5/2002


z dnia 19 listopada 2002 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:03:55

Uchwała Nr I/ 4/ 2002


z dnia 19 listopada 2002 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:03:28

Uchwała Nr I/3/2002


z dnia 19 listopada 2002 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:03:07

Uchwała Nr I/ 2/2002


z dnia 19 listopada 2002 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
więcej...

2004-06-29 11:02:45

Uchwała Nr I/1/ 2002


z dnia 19 listopada 2002 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
więcej...

2004-06-29 11:02:25

Uchwała Nr XXVIII/188/2002


z dnia 10 października 2002 roku
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 11:02:04

Uchwała Nr XXVIII /187/2002


z dnia 10 października 2002 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-29 10:58:27

UCHWAŁA Nr XXVIII/186/2002


z dnia 10 października 2002r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
więcej...

2004-06-29 10:58:09

UCHWAŁA Nr XXVIII / 185 / 2002


z dnia 10 października 2002r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 10:57:50

Uchwała Nr XXVII/ 184/2002


z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:57:30

Uchwala Nr XXVII/ 183/2002


z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:57:11

UCHWAŁA Nr XXVII/182/2002


z dnia 30 sierpnia 2002r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podleca ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:56:53

Uchwała Nr XXVI/181 / 2002


z dnia 6 czerwca 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 10:56:35

Uchwała nr XXVI/ 180/2002


z dnia 6 czerwca 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:56:14

Uchwala nr XXVI/ 179/ 2002


z dnia 6 czerwca 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-29 10:55:55

Uchwala nr XXVI/178 / 2002


z dnia 6 czerwca 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-29 10:55:37

UCHWAŁA Nr XXVI / 177 /2002


z dnia 6 czerwca 2002 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:55:18

Uchwała Nr XXVI/ 176/2002


z dnia 6 czerwca 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:54:58

Uchwała Nr XXVI/ 175/2002


z dnia 6 czerwca 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:54:39

UCHWAŁA Nr XXV/174/2002


z dnia 6 czerwca 2002r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 10:54:20

Uchwała Nr XXV/173/2002


z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:54:00

Uchwała Nr XXV/172/2002


z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:53:42

Uchwała Nr XXV/171/ 2002


z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-29 10:53:24

Uchwała Nr XXV/170/ 2002


z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
więcej...

2004-06-29 10:53:05

Uchwala Nr XXV/169/2002


z dnia 3 kwietnia 2002 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:52:45

Uchwala Nr XXV/168/2002


z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:52:26

UCHWAŁA Nr XXV/167/2002


z dnia 3 kwietnia 2002r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-29 10:52:06

UCHWAŁA Nr XXV/166/ 2002


z dnia 3 kwietnia 2002r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-23 07:54:39

UCHWAŁA nr II/13 / 2002


z dnia 10 grudnia 2002 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu
więcej...

2004-06-23 07:05:47

UCHWAŁA Nr 165/2002r.


z dnia 3 kwietnia 2002r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-23 07:05:33

UCHWAŁA Nr XXV / 164 / 2002


z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-23 07:05:20

UCHWAŁA Nr XXIV/163/2002


z dnia 9 stycznia 2002
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-23 07:05:07

UCHWAŁA Nr XXIV/162/2002


z dnia 9 stycznia 2002 r
Radę Gminy O s i ę c i n y
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-23 07:04:53

UCHWAŁA Nr XX IV/ 161/2002


z dnia 9 stycznia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
więcej...

2004-06-23 07:03:21

Uchwała nr XXIII/ 160 / 2002


z dnia 9 stycznia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 08:02:50

UCHWAŁA Nr XX IV/ 159 /2002


z dnia 9 stycznia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko — Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 08:02:36

Uchwała Nr XXIV /158 / 2002


z dnia 9 stycznia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny

więcej...

2004-06-21 08:02:23

UCHWAŁA Nr XXIV/ 157/2002


z dnia 9 stycznia 2002 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 08:02:08

UCHWAŁA NR XXIV/156/2002


z dnia 9 stycznia 2002r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i w usposób zwyczajowo
więcej...

2004-06-21 08:01:53

UCHWAŁA NR XXIV/156/2002


z dnia 9 stycznia 2002r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i w usposób zwyczajowo
więcej...

2004-06-21 08:01:40

UCHWAŁA NR XXIV/156/2002


z dnia 9 stycznia 2002r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i w usposób zwyczajowo
więcej...

2004-06-21 08:01:27

Uchwala nr XXIII/155/ 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 08:01:02

UCHWAŁA Nr XXIII / 154 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 08:00:49

Uchwala nr XXIII / 153 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma zastosowanie do należnej opłaty za rok 2002. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 08:00:36

Uchwała nr XXIII/ 152/ 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma zastosowanie do należnego podatku za rok 2002. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 08:00:23

Uchwała nr XXIII/ 151/ 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko — Pomorskiego i ma zastosowanie do należnego podatku za rok 2002. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:59:59

UCHWAŁA nr XXIII/150 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma zastosowanie do należnego podatku za rok 2002. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:59:46

Uchwala nr XXIII/149 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ma zastosowanie do należnego podatku za rok 2002. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:59:33

UCHWAŁA nr XXIII/148 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:59:20

UCHWAŁA nr XXIII/147 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
RADY GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:59:08

UCHWAŁA nr XXIII/146 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:58:45

UCHWAŁA nr XXIII/145 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:58:32

UCHWAŁA nr XXIII/144 / 2001


z dnia 4 grudnia 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:58:17

Uchwała Nr XXII /143/2001


z dnia 7 listopada 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:58:03

UCHWAŁA Nr XX II/142/2001


z dnia 7 listopada 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa kujawsko - pomorskiego.
więcej...

2004-06-21 07:57:36

UCHWAŁA Nr XXII / 141 / 2001


z dnia 7.11.2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:57:23

UCHWAŁA Nr XXII / 140 / 2001


z dnia 7 listopada 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
więcej...

2004-06-21 07:57:10

UCHWAŁA Nr XXII/139/2001


z dnia 7 listopada 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY

więcej...

2004-06-21 07:56:54

UCHWAŁA Nr XXI/138/2001


z dnia 30 sierpnia 2001r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:56:41

Uchwałą nr XXI / 137/2001


z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:56:28

Uchwala nr XXI/136 / 2001


z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:56:13

Uchwala nr XXI/ 135 / 2001


z dnia 30 sierpnia 2001
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:55:44

Uchwala nr XXI/ 134/ 2001


z dnia 30 sierpnia 2001
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:54:29

Uchwałą nr XXI/133/2001


z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
więcej...

2004-06-21 07:54:08

U C H W A Ł A NR XX/132/2001


z dnia 27 czerwca 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
więcej...

2004-06-21 07:53:56

UCHWAŁA Nr XX/131/2001


z dnia 27 czerwca 2001r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:53:41

UCHWAŁA Nr XX/ 130/2001


z dnia 27 czerwca 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Osięciny.
więcej...

2004-06-21 07:51:55

UCHWAŁA Nr XX/ 129/2001


z dnia 27 czerwca 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-21 07:51:41

UCHWAŁA Nr XX/128 / 2001


z dnia 27 czerwca 2001r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
więcej...

2004-06-21 07:51:27

UCHWAŁA NR XX/ 127 / 2001


z dnia 27 czerwca 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowe przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-21 07:51:12

UCHWAŁA Nr XX /126 /2001


z dnia 27 czerwca 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.
więcej...

2004-06-21 07:50:56

UCHWAŁA Nr XIX /125 /2001


z dnia 11 kwietnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:50:42

UCHWAŁA Nr XIX /124/2001


z dnia 11 kwietnia 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:50:29

UCHWAŁA Nr XIX /123/2001


z dnia 11 kwietnia 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:50:15

UCHWAŁA Nr XIX /122/ 2001


z dnia 11 kwietnia 2001 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:50:03

UCHWAŁA Nr XIX /121 / 2001


z dnia 11 kwietnia 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:49:48

UCHWAŁA Nr XVIII/120/2001


z dnia l lutego 2001 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
więcej...

2004-06-21 07:44:38

UCHWAŁA Nr XVIII/l19/2001


z dnia l lutego 2001 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-21 07:44:26

UCHWAŁA Nr XVIII/l18/2001


z dnia l lutego 2001 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:44:11

UCHWAŁA Nr XVIII/117/2001


z dnia l lutego 2001 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
więcej...

2004-06-21 07:43:57

UCHWAŁA Nr XVIII/116/2001


z dnia l lutego 2001 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
więcej...

2004-06-21 07:43:44

UCHWAŁA NR XVIII/115/2001


z dnia l lutego 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w 2001 roku , zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:43:31

UCHWAŁA Nr XVII/114/2000


z dnia 28.12. 2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-21 07:43:19

UCHWAŁA Nr XVII/113/2000


z dnia 28.12.2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:43:05

UCHWAŁA Nr XVII / 112 / 2000


z dnia 28.12.2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi wżycie z dniem l stycznia 2001 r i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-21 07:42:52

UCHWAŁA Nr XVII / 111 / 2000


z dnia 28.12.2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Osięcinach.
więcej...

2004-06-21 07:42:37

UCHWAŁA Nr XVII / 110 / 2000


z dnia 28 grudnia 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie obwieszczeń.
więcej...

2004-06-21 07:42:25

UCHWAŁA NR XVII/109/2000


z dnia 28 grudnia 2000 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:42:12

UCHWAŁA NR XVII / 108 / 2000


z dnia 28 grudnia 2000 roku
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku poprzez
więcej...

2004-06-21 07:41:57

UCHWAŁA NR XVII /107/2000


z dnia 28 grudnia 2000 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie od l stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-21 07:41:43

UCHWAŁA NR XVII/106/2000


z dnia 28 grudnia 2000 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku i ogłoszona będzie
więcej...

2004-06-21 07:41:30

UCHWAŁA Nr XVII/105/2000


z dnia 28.12.2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:41:17

Uchwała Nr XVI/104/2000


z dnia 14 listopada 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:41:00

UCHWAŁA Nr XVI/103/2000


z dnia 14 listopada 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
więcej...

2004-06-21 07:39:37

UCHWAŁA NR XVI/102/2000


z dnia 14 listopada 2000
RADĘ GMINY OSICINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku, ogłoszona zostanie w sposób miejscowo przyjęty.
więcej...

2004-06-21 07:39:23

Uchwała Nr XVI/101/2000


z dnia 14 listopada 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Traci moc Uchwała Nr IX / 58 / 99 z dnia 12.11.1999 r.
więcej...

2004-06-21 07:39:09

UCHWAŁA Nr XVI / 100 / 2000


z dnia 14 listopada 2000r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
więcej...

2004-06-21 07:38:56

UCHWAŁA Nr XVI/99/2000


z dnia 14.11.2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-21 07:38:42

UCHWAŁA Nr XV/98/00


z dnia 6.10.2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega omszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-20 01:10:48

UCHWAŁA Nr XV/97/2000


z dnia 6 października 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Traci moc uchwała Rady Gminy Osięciny Nr III/ 24/ 98 z dnia 29 grudnia 1998 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-20 01:10:09

UCHWAŁA Nr XV/96/2000


z dnia 6.10.2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-18 07:56:07

UCHWAŁA NR XIV / 95 / 2000


z dnia 13 września 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-18 07:55:53

UCHWAŁA NR XIV / 94 / 2000


z dnia 13 września 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-18 07:55:40

UCHWAŁA NR XIV / 93 / 2000


z dnia 13 września 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-18 07:55:24

UCHWAŁA Nr XIV / 92 / 2000


z dnia 13 września 2000r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-18 07:55:11

Uchwała Nr XII/91/2000


z dnia 20 czerwca 2000 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-18 07:54:57

UCHWAŁA XII / 90 / 2000


z dnia 20 czerwca 2000 r.
R a d ę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-18 07:54:44

UCHWAŁA NR XIII/89/2000


z dnia 20 czerwca 2000 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-18 07:54:31

Uchwała Nr XIII / 88 / 2000


z dnia 20 czerwca 2000 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
więcej...

2004-06-18 07:54:18

Uchwała Nr Xlll / 87/2000


z dnia 20 czerwca 2000 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
więcej...

2004-06-18 07:54:05

UCHWAŁA Nr XIII / 86 / 2000


z dnia 20 czerwca 2000 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
więcej...

2004-06-18 07:51:10

UCHWAŁA NR XII/85/2000


z dnia 26 kwietnia 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-18 07:50:58

UCHWAŁA NR XII/84/2000


z dnia 26 kwietnia 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:46:53

UCHWAŁA Nr XII / 83 / 2000


z dnia 26 kwietnia 2000 r.
RADĘ GMINY Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-07 08:46:42

UCHWAŁA Nr XII/82/2000


z dnia 26 kwietnia 2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:46:28

UCHWAŁA Nr XI / 81 / 2000


z dnia 9 marca 2000 r.
RADĘ GMINY OSIECINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-06-07 08:46:16

Uchwała Nr XI / 78 / 2000


z dnia 9 marca 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:46:04

UCHWAŁA Nr XI/77/2000


z dnia 9 marca 2000 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:45:51

UCHWAŁA XI / 76 / 2000


z dnia 9 marca 2000
Rady Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-06-07 08:45:38

Uchwała Nr XI / 80 / 2000


z dnia 9 marca 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeni w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:45:24

Uchwała Nr XI / 79 / 2000


z dnia 9 marca 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
więcej...

2004-06-07 08:40:05

UCHWAŁA Nr X / 75 / 99


z dnia 28 grudnia 1999 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:39:46

Uchwała Nr X / 74 / 99


z dnia 28 grudnia 1999 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:39:21

UCHWAŁA Nr X / 73 / 99


z dnia 28 grudnia 1999r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:39:07

UCHWAŁA Nr X / 72 / 99


z dnia 28 grudnia 1999r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000r i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:38:51

UCHWAŁA Nr X / 71 / 99


z dnia 28 grudnia 1999r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w 2000 roku, zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęta.
więcej...

2004-06-07 08:38:33

UCHWAŁA NR X / 70 / 99


z dnia 28 grudnia 1999 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:38:18

UCHWAŁA NR X / 69 / 99


z dnia 28 grudnia 1999 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 roku poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.
więcej...

2004-06-07 08:38:07

U C H W A Ł A NR X / 68 / 99


z dnia 28 grudnia 1999 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie od l stycznia 2000 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:37:55

U C H W A Ł A NR X / 67 /99


z dnia 28 grudnia 1999 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 roku i ogłoszona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:37:43

UCHWAŁA Nr IX / 66 / 99


z dnia 12 listopada 1999 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:37:30

UCHWAŁA Nr IX / 65 / 99


z dnia 12 listopada 1999 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-07 08:37:12

UCHWAŁA Nr IX / 64 / 99


z dnia 12 listopada 1999 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-06-04 08:08:42

U C H W A ŁA IX / 63 / 99


z dnia 12 listopada 1999 r.
RADĘ GMINY OSIĘCINY
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:11:57

UCHWAŁA Nr IX / 62 / 99


z dnia l2.11.1999r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:11:47

UCHWAŁA Nr IX / 61 / 99


z dnia 12 grudnia 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:11:38

UCHWAŁA Nr IX / 60 / 99


z dnia 12 listopada 1999r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999r.
więcej...

2004-03-31 11:11:26

Uchwała Nr IX / 59 / 99


z dnia 12 listopada 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:11:17

Uchwała Nr IX / 58 / 99


z dnia 12 listopada 1999 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 roku i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-03-31 11:11:02

UCHWAŁA Nr IX / 57 / 99


z dnia 12 listopada 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi v życie z dniem podjęcia .
więcej...

2004-03-31 11:10:51

UCHWAŁA Nr IX / 56 / 99


z dnia 12 listopada 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach

więcej...

2004-03-31 11:10:42

UCHWAŁA Nr IX / 55 / 99


z dnia 12 listopada 1999r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, obowiązuje w roku 1999 i zostanie ogłoszona
więcej...

2004-03-31 11:10:34

UCHWAŁA Nr VIII / 54 / 99


z dnia 31 sierpnia 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach

więcej...

2004-03-31 11:10:24

UCHWAŁA Nr VIII / 53 / 99


z dnia 51 sierpnia 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogło­szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:10:10

UCHWAŁA Nr VII / 52 / 99


z dnia 20 lipca 1999r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:10:00

UCHWAŁA Nr VII / 51 / 99


z dnia 20 lipca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:09:45

UCHWAŁA Nr VII / 50 / 99


z dnia 20 lipca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:09:34

UCHWAŁA Nr VII / 49 / 99


z dnia 20 lipca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1999 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjętym.
więcej...

2004-03-31 11:09:23

UCHWAŁA Nr VII / 48 / 99


z dnia 20 lipca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku, ogłoszona zostanie w sposób miejscowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:09:15

UCHWAŁA Nr VI / 47 / 99


z dnia 22 kwietnia 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:09:07

UCHWAŁA Nr VI/45/99


z dnia 22 kwietnia 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:08:55

UCHWAŁA Nr VI / 44 / 99


z dnia 22 kwietnia 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-03-31 11:08:46

UCHWAŁA Nr V / 43 / 99


z dnia 10 marca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999r, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:08:35

UCHWAŁA Nr V / 42 / 99


z dnia 10 marca 1999r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:08:17

UCHWAŁA Nr V / 41 / 99


z dnia 10 marca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września l999r. podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:08:11

uchwała Nr V / 40 / 99


z dnia 10 marca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-03-31 11:08:04

UCHWAŁA Nr V / 39 / 99


z dnia 10 marca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:07:56

U C H W A Ł NR V / 38 / 99


z dnia 10 marca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l kwietnia 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:07:48

Uchwała Nr V / 37 / 99


z dnia 10 marca 1999r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia , obowiązuje w roku 1999 i zostanie ogłoszona
więcej...

2004-03-31 11:07:41

UCHWAŁA NR V / 36 / 99


z dnia 10 marca 1999 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 0l września 1999r.
więcej...

2004-03-31 11:07:32

U C H W A Ł A Nr V / 35 / 99


z dnia 10 marca 1999 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999r.
więcej...

2004-03-31 11:07:24

UCHWAŁA Nr V / 34 / 99


z dnia 10 marca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 11:07:08

UCHWAŁA Nr V / 33 / 99


z dnia 10 marca 1999 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 10:10:46

UCHWAŁA Nr V/ 32/ 99


z dnia 10 marca 1999r.
Radę Gminy w Osięcimach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-31 09:49:37

UCHWAŁA Nr IV / 29 / 99


z dnia 2 lutego 1999 r.
Radę Gminy w Osięcimach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sołectwach w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:35:50

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 99


z dnia 2 lutego 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sołectwach w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:35:45

UCHWAŁA Nr III / 28 / 98


z dnia 29 grudnia 1998r
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:35:40

UCHWAŁA Nr III / 27 / 98


z dnia 29 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-03-25 11:35:34

UCHWAŁA Nr III / 26 /98


z dnia 29 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 1999 r.
więcej...

2004-03-25 11:35:28

UCHWAŁA Nr III / 25 / 98


z dnia 29 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-03-25 11:35:22

UCHWAŁA Nr III / 24 / 98


z dnia 29 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-03-25 11:35:15

UCHWAŁA Nr III / 23 / 98


z dnia 29 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. Traci moc uchwała Nr VII/37/95 z dnia 25.01.1995 r.
więcej...

2004-03-25 11:35:08

UCHWAŁA Nr III / 22 / 98


z dnia 29 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej...

2004-03-25 11:35:02

UCHWAŁA Nr III / 21 / 98


z dnia 29 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.1999r poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.
więcej...

2004-03-25 11:34:55

UCHWAŁA NR III / 20 /98


z dnia 29 grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi ważycie z dniem 1 stycznia 1999 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:34:50

UCHWAŁA NR III / 19 / 98


z dnia 29 grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:34:44

UCHWAŁA NR III / 18 / 98


z dnia 29 grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku i ogłoszona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:34:39

UCHWAŁA NR II / 17 / 98


z dnia 1 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:34:32

UCHWAŁA Nr II / 16 / 98


z dnia 1 grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:34:25

Uchwała Nr II / 15 / 98


z dnia 1 grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:34:19

UCHWAŁA Nr II / 14 / 98


z dnia 1 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku, ogłoszona zostanie w sposób miejscowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:34:13

Uchwała Nr II/13/98


z dnia l grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:34:06

Uchwała Nr II / 12 / 98


z dnia 1 grudnia 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:09:04

Uchwała Nr II / 11 / 98


z dnia 1 grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:09:00

Uchwała Nr II / 10 / 98


z dnia 1 grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu
więcej...

2004-03-25 11:08:56

U c h w ł a Nr II / 9 / 98


z dnia 1 grudnia 1998 roku
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

2004-03-25 11:08:52

UCHWAŁA Nr 1 / 8 / 98


z dnia 29 października1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osięciny.
więcej...

2004-03-25 11:08:47

Uchwała nr I / 7 / 98


z dnia 29 października 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osięciny.
więcej...

2004-03-25 11:08:43

Uchwała nr I / 6 / 98


z dnia 29 października 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osięciny.
więcej...

2004-03-25 11:08:38

U c h w a ł a nr I / 5 / 98


29 października 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
więcej...

2004-03-25 11:08:28

Uchwała nr 1 / 4 / 98


z dnia 29 października 1998 r
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
więcej...

2004-03-25 10:52:22

Uchwała nr I/3/98


29 października 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
więcej...

2004-03-25 10:41:14

UCHWAŁA Nr I / 2 / 98


z dnia 29 października 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osięcinach
więcej...

2004-03-25 10:40:06

UCHWAŁA Nr I / 1 / 98


z dnia 29 października 1998 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Osięcinach.
więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI