2019-04-25 09:39:54

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


Kontrola została przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2019 roku w zakresie przedsięwzięć realizowanych z wykorzystanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przedmiot kontroli "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny". Zadanie zostało wykonane prawidłowo, zgodnie z terminami zawartymi w umowie. Osiągnięto efekt ekologiczny. więcej...

2018-07-27 09:45:50

Kontrola przeprowadzona przez Zespół Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy


Okres objęty kontrolą: 01.01.2017-31.12.2017. Przedmiot kontroli:realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.)- zwanej dalej ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj: spełniania wymogów formalnoprawnych składanych wniosków oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia, terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń, monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami. więcej...

2018-07-27 09:07:21

Audyt przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy


Zakres audytu to gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzenie mieniem państwowym w 2016 roku.Audyt został przeprowadzony w okresie od 27 lutego do 29 marca 2018 roku.W toku przeprowadzonego audytu sprawdzono: zgodność wybranych wydatków z planem wydatków budżetu Gminy Osięciny, dotacje z budżetu państwa na kwotę ogółem 1.304.063,10 zł, terminowość przekazywania do budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o wartości przedmiotu audytu 53.962,86 zł, terminowość przekazywania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, dane wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy mające wpływ na wysokość subwencji wyrównawczej o wartości przedmiotu audytu 1.125.092,76 zł, przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia 824.632,33 zł, poprawność i zgodność ze stanem faktycznym dokumentów źródłowych będących podstawą do ujmowania w bazie danych oświatowych SIO na dzień 30 września 2015 roku o wartości przedmiotu audytu 670.921,46 zł, poprawność wykazania w sprawozdaniu Rb-27S(roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku) otrzymanych z budżetu państwa dochodów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej, które wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osięciny w 2016 roku o wartość przedmiotu audytu 6.650.530,00 zł. W wyniku przeprowadzonego audytu ustalono: nieterminowe przekazane pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa w łącznej kwocie 2.489,28 zł, podanie nieprawidłowych danych w sprawozdaniu Rb-PDP mających wpływ na kwotę podstawową subwencji wyrównawczej poprzez:zaniżenie skutków udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości o kwotę 51.576,81 zł, zaniżenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości o kwotę 7.503,03 zł. więcej...

2017-09-01 09:25:04

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku


Kontrola przeprowadzona w dniach 1,4,17,22,28,29.08.2017 roku. Zakres kontroli- ocena przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związana z badaniem zdarzenia wypadkowego przy pracy.Ponadto kontroli poddano umowy cywilnoprawne, wypłatę minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, szkolenia bhp, badania lekarskie, dodatkowe kwalifikacje, ocena ryzyka zawodowego i czynniki szkodliwe. więcej...

2017-07-14 09:43:08

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy


Kontrola przeprowadzona w dniach od 27 marca do 14 kwietnia 2017 roku przez inspektorów wojewódzkich. Zakres kontroli:realizacja zadań z zakresu administracji rządowej:sporządzenie planu finansowego dotyczącego zadań zleconych, wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu Wojewody, pobieranie i rozliczanie dochodów budżetowych. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. więcej...

2016-11-10 07:51:46

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu


Kontrola przeprowadzona w dniach: 3 października- października 2016 roku, 10 października -14 października 2016 roku. Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Ustalenia kontroli:pozytywnie z uwagami. więcej...

2016-11-10 07:40:08

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.


Kontrolę przeprowadzono w okresie od 6 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku z przerwą w dniu 8 i 18 kwietnia, 2 i 27 maja, 8 czerwca 2016 roku. Przedmiotem kontroli była ramowa tematyka kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego obejmująca następujące zagadnienia: ustalenia ogólnoorganizacyjne, księgowość i sprawozdawczość, budżet jednostki samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem, rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi więcej...

2016-07-04 09:17:48

Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.04.2016 r. do 21.06.2016 r. Celem kontroli było przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Cykl kontrolny w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakres kontroli obejmował realizację zadań w następującym zakresie: podjętych uchwał, zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy, system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, sprawozdawczość, obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne, obowiązek udostępniania na stronie internetowej informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g., obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej, obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi. Nieprawidłowości wynikające z kontroli: obligatoryjnie uchwały zostały podjęte po ustawowym terminie, nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 rok, nie osiągnięto wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2013 r., oraz 2015 r., nie osiągnięto wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazywanych do składowania za 2013 r. więcej...

2016-05-25 12:02:09

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiwego w Bydgoszczy


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 18.04.2016 r. - do 22.04.2016 r. Zakres kontroli obejmował: Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej, sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej, przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń w tym ochrony dóbr kultury, planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania, utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja,planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa, współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu, realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne, stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji, umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki, realizacja planowania obronnego, stan przygotowania i wykorzystania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny- w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, przygotowanie elementów systemu obronnego umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej, przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO), planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony, przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, szkolenie obronne. Wyniki i zalecenia kontrolujących: Umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki oraz realizacja planowania obronnego nie budzi zastrzeżeń. Kontrola została oceniona pozytywnie. W wyniku przeprowadzonej kontroli należy: zaktualizować dokumentację akcji kurierskiej, zaktualizować dokumenty związane z nadawaniem świadczeń na rzecz obrony, opracować grafik pracy PK HNS. Całokształt realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Osięcinach oceniono pozytywnie. więcej...

2015-04-10 08:52:44

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Nadzoru i Kontroli


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 17 do 19 grudnia 2014 roku. Przedmiot kontroli obejmował zadanie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. spełnianie wymogów formalnych oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia, terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń, monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów w roku poprzednim. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Zalecenia pokontrolne są następujące:stosowanie zapisów art. 18 ust. 5 pkt 6 w zw. z art 18(1) ust 1 oraz art. 18 ust. 6 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych zamieszczać aktualny adres publikacyjny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i K.p.a.; zamieszczanie w zezwoleniach uzasadnienia faktycznego oraz prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia zezwolenia na podstawie art. 107 par. 4 Kpa; wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie po wniesieniu opłaty na rachunek gminy zgodnie z art. 11(1) ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;w nowo wydawanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych naliczanie opłat w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia więcej...

2014-07-02 14:20:46

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Zamiejscowy we Włocławku


Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 maja 2014 roku. Przedmiot kontroli obejmował realizację zadań z ewidencji ludności. Okres objęty kontrolą- 01 stycznia 2013 roku- 21 maja 2014 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalnosć jednostki ocenia się: - postepowania administracyjne zakończone decyzją- pozytywnie z nieprawidłowościami; - wydawanie zaświadczeń, sporządzanie informacji i zawiadomienia- pozytywnie; - zgodność ewidencji ludności prowadzonej w systemie informatycznym z aktami spraw zgromadzonych w teczkach- pozytywnie z uchybieniami. więcej...

2014-05-06 10:27:53

Kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku


Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 września 2012 roku. więcej...

2012-05-11 11:07:07

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 16 stycznia do 21 marca 2012 roku z przerwą w dniach 17 stycznia, 15-17 lutego i 5 marca 2012 roku więcej...

2012-05-11 10:36:41

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 6 grudnia 2011 roku do 8 grudnia 2011 roku. więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI