2008-08-20 12:38:57

Obwieszczenie 2więcej...

2008-08-20 12:38:21

Obwieszczenie 1więcej...

2007-05-31 08:36:52

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIĘCINY - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W OSIĘCINACH


Wójt Gminy Osięciny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko : Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach.
więcej...

2007-03-23 09:55:34

Ogłoszenie Wójta Gminy Osieciny z dnia 21.03.2007 roku


Wójt Gminy Osięciny Ogłaszam otwarty konkurs ofert w celu zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2007 roku w zakresie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Osięciny- piłka nożna"
więcej...

2006-04-26 13:53:01

WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych obowiązek uzyskania zezwolenia (art.7-9). Przedsiębiorcy są zobowiązani maksymalnie do 13 października 2006 roku dostosować prowadzoną działalność do wymogów określonych w ustawie oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia. Zgodnie z art.8 ust.1 oraz ust.2 pkt.1 i 2 ustawy konieczne jest złożenie wniosku zawierającego: 1.imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 2.określenie przedmiotu i obszaru działalności, 3.określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, 4.informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, 5.proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności, 6.określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia, 7.rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 8.sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.
więcej...

2005-11-23 09:39:04

O B W I E S Z C Z E N I E


Osięciny, 21.11.2005 r. AGiSO 7624/5-6/2005 O B W I E S Z C Z E N I E
więcej...

2005-10-20 10:32:29

INFORMACJA DOTYCZĄCA WIRUSA PTASIEJ GRYPY


Urząd Gminy Osięciny informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 roku
więcej...

2005-10-20 10:32:16

O B W I E S Z C Z E N I E


Osięciny, 2005.10. 14 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Osięciny informuje
więcej...

2005-10-19 14:52:44

Zorganizowanie imprezy masowej


Zorganizowanie imprezy masowej Sposób załatwienia sprawy Organizator imprezy masowej ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na jej przeprowadzenie obowiązany jest nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do Wójta Gminy Osięciny z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie . Ponieważ do takiego wniosku należy dołączyć kilkanaście dokumentów, ubieganie się o zezwolenie należy rozpocząć znacznie wcześniej. Przykładowy harmonogram czynności może przedstawiać się następująco:
więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI