2019-11-04 14:14:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


postępowanie administracyjne dotyczące Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie , od podstaw nowego budynku – kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 191,5 DJP (47880 sztuk – ilość stanowisk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą : drogi dojazdowe utwardzone z płyt betonowych, place manewrowe z płyt betonowych, przyłącza wodociągowe z własnego ujęcia wód podziemnych zasilających hodowlę w wodę (na potrzeby fermy drobiu), system kanalizacji sanitarnej (sanitarno-bytowej), zbiornik bezodpływowy o pojemności 3,5 m3, system karmienia i pojenia, 2 silosy paszowe o ładowności 15 Mg, każdy co odpowiada objętości silosu 23 m3, 2 zbiorniki na wody zużyte w trakcie mycia kurników o pojemności 6 m3 planowanych do realizacji na działce nr 14/3 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny przez inwestora Bartosz Woźniak. więcej...

2019-07-15 15:06:04

Zgodnie z art. 61 § 1, art. 61 § 3 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2096 z póź. zm.) Wójt Gminy Osięciny zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dniem 15.07.2019 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon we Włocławku ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek z dnia 09.07.2019 r. (data wpływu do tut. Organu 11.07.2019 r.), w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących w pasie drogi krajowej Nr 62 Czołowo – Włocławek od km 44+005 do km 48 + 050 strona lewa i prawa. W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 24 f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych ( w karcie 59 /2019 ) prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osięciny (www.osieciny.pl) .Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.2 w/w ustawy Urząd Gminy Osięciny podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA Rejon we Włocławku. W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej , ustnej w budynku Urzędu Gminy w Osięcinach ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny , w pokoju nr 18, w godzinach urzędowania (7:30 – 15:30), czy też mailowej na adres środowisko@osieciny.pl ,w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w zawiadomienia – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz.2081).


więcej...

2014-08-19 14:10:07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajmości max 12,4 m2/h na działce 240/1 w miejscowości Ruszki więcej...

2014-08-05 09:45:28

Owieszczenie Wójta Gminy Dobre


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre w sprawie wydania postanowienia dotyczące odstapienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej rolacji Szczebletowo-Bodzanowo. więcej...

2013-10-24 13:21:40

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.


wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. więcej...

2013-10-23 08:32:34

Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.


Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie. więcej...

2010-06-16 14:29:44

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny


Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr: - ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny więcej...

2010-04-07 10:57:05

Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.


1. Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych; 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania; 3. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowegoprzedsięwzięcia, określające jednocześniezakres raportu o oddziaływaniu na środowisko; 4. Obwieszczenie Wójwa gminy Osięciny o umieszczeniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych 5. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. więcej...

2010-02-23 13:07:24

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.


1. wszczęcie postępowania 2. obwieszczenie o braku oceny oddziaływania na środowisko 3.obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o umieszczeniu postanowiania w publicznie dostępnym wykazie danych 4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o umieszczeniu dcyzji w publicznie dostępnym wykazie danych więcej...

2009-10-26 12:33:10

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Bilno 170/1


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. Ogłoszenie o wydaniu decyzji 3.Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych więcej...

2009-10-23 08:55:17

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce o numerze 65/1 w miejscowości Bilno


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. Ogłoszenie o wydaniu decyzji 3.Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych więcej...

2009-10-23 08:24:24

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 23


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. ogłoszenie o wydaniu decyzji 3. ogłoszenie o udostępnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych więcej...

2009-10-21 14:51:23

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny


1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 2. Ogłoszenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Osięciny o konieczności przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko. 3. Obwiesczenie o złożonym raporcie 4. Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej 5. Ogłoszenie o wydaniu decyzji 6. ogłoszenie o umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych więcej...

2009-10-21 10:43:54

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie


1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2. Ogłoszenie o złożonym wniosku i o wszczęciu postępowania 3. Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych 4. Ogłoszenie o braku konieczności przeprowadzenioa oceny oddziaływania na środowisko 5. ogłoszenie o wydaniu decyzji więcej...

2009-10-16 12:21:13

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889


1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2. Ogłoszenie o złożonym wniosku o wszczęciu postępowania 3. Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Wójta Gminy Osięciny nr 17/09 o braky oceny oddziaływania na środowisko 4. Odwieszczenie o wydaniu decyzjinr 16/09 o braku oceny oddziaływania na środowisko 5. Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych więcej...

2009-10-13 10:08:22

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 1/1


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. ogłoszenie o wydaniu decyzji 3. ogłoszenie o udostępnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych więcej...

2009-05-28 10:10:00

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C na Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach na działce nr 164/3


1. ogłoszenie o złożonym wniosku i o wszczęciu postępowania 2. ogłoszenie o braku koneiczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 3. ogłoszenie o wydaniu decyzji 4. ogłoszenie o umieszczeniu informacji w publicznym wykazie danych więcej...

2009-05-28 10:03:21

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128


1. ogłoszenie o złożeniu wniosku i o wszczęciu postępowania 2. ogłoszenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 3. ogłoszenie o wydaniu decyzji i o podaniu informacji do publicznego wykazu danych więcej...

2009-05-20 13:00:12

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20 m3/h na działkach w miejscowości Sęczkowo 62/1 i Włodzimierka 115/1


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. ogłoszenie o wydaniu decyzji 3. ogłoszenie o udostępnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych więcej...

2009-03-23 15:12:38

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej


1. obwieszczenie o wydaniu decyzji i o podaniu informacji w publicznie dostąpnym wykazie danych więcej...

2009-03-10 14:04:28

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej


1. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o wprowadzeniu do publicznego wykazu danych więcej...

2009-02-25 14:18:54

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. obwieszczenie o braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko 3. obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej więcej...

2009-02-25 14:16:21

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 3. obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej więcej...

2009-02-24 15:01:17

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. obwieszczenie o braku konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko 3. obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej więcej...

2009-02-24 14:36:02

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1


1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2. obwieszczenie o braku konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko 3. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta w Osięcinach 4. obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu decyzji na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta w miejscowości Osięciny więcej...

2009-02-16 20:00:44

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIECINY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice- Wieniec


Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Osięcinach pok. 11 zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice - Wieniec Nr 2907C na odcinku od km 0+000 do km 6+563 więcej...

2009-02-04 09:41:03

Postępowanie w sprawie wydanai decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice - Wieniec


o postanowieniu w sprawie stwierdzenia braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice - Wieniec więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI