2019-11-25 08:33:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osięciny uchwały Nr IX/92/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Szalonki, Leonowo, Bodzanówek, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I,


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osięciny uchwały Nr IX/92/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Szalonki, Leonowo, Bodzanówek, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I, zmieniającej uchwałę Nr XXXII/302/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Leonowo, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I więcej...

2019-11-25 08:31:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Szalonki, Leonowo, Bodzanówek, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Osięciny uchwały Nr IX/92/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Szalonki, Leonowo, Bodzanówek, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I, zmieniającej uchwałę Nr XXXII/302/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Leonowo, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I więcej...

2016-01-25 08:37:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowie kolektorów kanalizacji sanitarnej deszczowej w ulicach Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Kasprowicza i Mickiewicza” na działkach o nr ewidencyjnych 586/17, 586/18, 619, 907/15, 907/31, 587/27 położonych w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2016-01-25 07:54:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Zarządu Dróg Wojewódzkich Nr ZDW.RDW5.12f.509.2.2015.2016 z dnia 13.01.2016 roku,. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 301 Lubanie - Osięciny na działce o nr ewid. 586/17, 586/18, 619, 907/15, 907/31, 587/27 w miejscowości Osięciny, ul. Wyszyńskiego położonych w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2015-03-12 11:35:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budynku gospodarczego w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno - hodowlanym dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt po ok. 47 880 sztuk brojlerów każdy tj. 383,04 DJP na działce o nr ewidencyjnym 14 wraz z rozbudową istniejącej płyty obornikowej na działce o nr ewidencyjnym 109 położonych w miejscowości Samszyce, gmina Osięciny. więcej...

2014-12-03 07:52:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z wymianą istniejących słupów w liniach napowietrznych SN-15kV" w miejscowości Borucin, gm. Osięciny na działkach o nr ewidencyjnych 168/2, 31, 27/1, 28/1, 30/2, 2, 4, 61/1, 270/1. więcej...

2014-11-27 12:07:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Starosty Powiatu Radziejowskiego uzgadniające w zakresie swojej właściwości dotyczącej ochrony gruntów rolnych projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z wymianą istniejących słupów w liniach napowietrznych SN-15kV, na działkach o nr ewid. 168/2, 31, 27/1, 28/1, 30/2, 2, 4, 61/1, 270/1 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny więcej...

2014-11-27 12:01:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie znak T II.6730.59.2014 z dnia 13.11.2014r. /wpłynęło 21.11.2014r./ uzgadniające przedstawiony przez Wójta Gminy Osięciny, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z wymianą istniejących słupów w liniach napowietrznych SN-15kV, na działkach o nr ewid. 168/2, 31, 27/1, 28/1, 30/2, 2, 4, 61/1, 270/1 w ciągu drogi powiatowej nr 2813C Osięciny – Redecz więcej...

2014-11-27 11:50:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak TEK 7323/BTW/0826/2014 z dnia 13.11.2014r. /wpłynęło 20.11.2014r./ uzgadniające w zakresie występowania wód publicznych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z wymianą istniejących słupów w liniach napowietrznych SN-15kV, na działkach o nr ewid. 168/2, 31, 27/1, 28/1, 30/2, 2, 4, 61/1, 270/1 położonych w miejscowości Borucin, gmina Osięciny. więcej...

2014-10-20 15:08:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji Wójta Gminy Osięciny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Rewitalizacja terenu po byłej szkole podstawowej poprzez budowę miejsc postojowych do 70 miejsc, zatoki autobusowej po byłej szkole podstawowej z chodnikiem i zjazdem publicznym na działkach o nr ewidencyjnych 481/4, 481/6, 489, 481/11 położonych w miejscowości Osięciny. więcej...

2014-10-20 14:51:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg we Włocławku znak ZDW.RDW5.12f.509.426.2014 z dnia 16.10.2014r. /wpłynęło 20.10.2014r./ uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji terenu po byłej szkole podstawowej poprzez budowę miejsc postojowych do 70 miejsc, zatoki autobusowej oraz drogi dojazdowej z chodnikiem i zjazdem publicznym - działki o nr ewidencyjnych 481/4, 481/6, 489, i 481/11 w miejscowości Osięciny. więcej...

2014-10-20 09:14:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z wymianą istniejących słupów w liniach napowietrznych SN-15kV w miejscowości Borucin, gm. Osięciny na działkach o nr ewid. 168/2, 31, 27/1, 28/1, 30/2, 2, 4, 61/1, 270/1. więcej...

2014-10-14 13:20:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu Postanowienie Starosty Powiatu Radziejowskiego uzgadniające w zakresie swojej właściwości dotyczącej ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny znak AGiSO.6733.03.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Rewitalizacja terenu po byłej szkole Podstawowej poprzez budowę miejsc postojowych do 70 miejsc, zatoki autobusowej oraz drogi dojazdowej z chodnikiem i zjazdem publicznym" na działkach o nr ewidencyjnych 481/4, 481/6, 489, 481/11 położonych w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2014-10-10 14:59:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Starosty Radziejowskiego znak: GB.III.6740.4.2.2014 z dnia 08.10.2014r. /wpłynęło 10.10.2014r./ uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :"Rewitalizacji terenu po byłej szkole podstawowej poprzez budowę miejsc postojowych do 70 miejsc, zatoki autobusowej oraz drogi dojazdowej z chodnikiem i zjazdem publicznym" na działkach o numerach ewidencyjnych 481/4, 481/6, 489 i 481/11 położonych w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2014-09-23 10:32:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Rewitalizacja terenu po byłej Szkole Podstawowej poprzez budowę miejsc postojowych do 70 miejsc, zatoki autobusowej oraz drogi dojazdowej z chodnikiem i zjazdem publicznym” na działkach o nr ew. 481/4, 481/6, 489, 481/11 położonych w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięciny. więcej...

2014-09-15 10:49:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budowie budynku gospodarczego w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno - hodowlanym dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt po około 47880 sztuk brojlerów każdy tj. 383,04 DJP na działce o nr ewid. 14 wraz z rozbudową istniejącej płyty obornikowej na działce o nr ewidencyjnym – 109 położonych w miejscowości Samszyce; gmina Osięciny więcej...

2014-08-11 14:13:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Zarządu Dróg Wojewodzkich w Bydgoszczy, Rejon Drog we Wlocławku z dnia 23.07.2014r. /data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2014r./uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budowie budynku gospodarczego - działka o nr ewidencyjnym 14 w miejscowości Samszyce na odcinku od km 13+850 do km 13+970, strona prawa oraz rozbudowie płyty obornikowej - działka o nr ewidencyjnym 109 w miejscowości Samszyce na odcinku od km 15+750 do km 16+010, strona lewa - działki przyległe do drogi wojwódzkiej klasy Z nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski. więcej...

2014-07-25 14:28:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Starosty Powiatu Radziejowskiego z dnia 21.07.2014r. /data wpływu do tut. Urzędu 25.07.2014r./ uzgadniające w zakresie swojej właściwości dotyczącej ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny znak AGiSO.6730.33.2014 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budynku gospodarczego w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno-hodowlanym dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt po okło 47880 sztuk brojlerów każdy tj. 383,04 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 14, wraz z rozbudową istniejącej płyty obornikowej na działce o numerze ewidencyjnym 109- położonej w obrębie geodezyjnym Samszyce, gmina Osięciny. więcej...

2014-07-25 11:24:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 18.07.2014r. /data wpływu do tut. Urzędu 24.07.2014r./ uzgadniające w zakresie występowania wód publicznych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny w sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich ( kurników) z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budowie budynku gospodarczego na działce o nr ew. 14, położonej w miejscowości Samszyce i rozbudowie płyty obornikowej na działce o nr ew. 109 położonej w miejscowości Samszyce, gm .Osieciny. więcej...

2014-06-30 12:06:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi, dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt około 302,4 DJP w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno - hodowlanym na działkach o nr ewid. 148/3 i 148/2 wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce o nr ewidencyjnym 225/5; oraz budowie budynku gospodarczego na działce o nr ewidencyjnym – 147 położonych w miejscowości Borucin Kolonia 35; gmina Osięciny. więcej...

2014-06-30 07:37:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego w zakresie swojej właściwości dotyczącej ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną, dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt około 302,4 DJP, w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno-hodowlanym, na działkach o numerach ewidencyjnych 148/3 i 148/2 wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce o numerze ewidencyjnym 147- położonych w obrębie geodezyjnym Borucin, gmina Osięciny. więcej...

2014-06-26 14:55:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 18.06.2014r. /wpłynęło 26.06.2014r./ znak TEK 7323/BTR/0501/2014 uzgadniające w zakresie występowania wód publicznych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie dwóch kurników służących do hodowli drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną i pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi, budowie budynku gospodarczego, budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na działkach o nr ew. 148/3, 148/2, 147, 225/5 położonych w miejscowości Borucin Kolonia (obręb geodezyjny Borucin), gm. Osięciny. więcej...

2014-06-09 14:34:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną, dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt około 210 DJP w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno- hodowlanym na działce o nr ew. 89/1 wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce o nr ew. 89/2, położonych w miejscowości Pieńki Kościelskie, obręb geodezyjny Kościelna Wieś, gmina Osięciny. więcej...

2014-06-09 14:30:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Starosty Radziejowskiego z dnia 02.06.2014r. /wpłynęło 06.06.2014r./ znak GB.I.6124.2.83.2014 uzgadniające w zakresie swojej właściwości dotyczącej ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny znak AGiSO.6730.26.2014 ( data wpływu 26.05.2014r.) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną, dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt około 210 DJP w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno- hodowlanym na działce o nr ew. 89/1 wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce o nr ew. 89/2, położonych w miejscowości Pieńki Kościelskie, obręb geodezyjny Kościelna Wieś, gmina Osięciny. więcej...

2014-06-03 08:17:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 28.05.2014r. /wpłynęło 02.06.2014r./ znak TEK 7323/BTR/0433/2014 uzgadniające w zakresie występowania wód publicznych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny w sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną na działce o nr ew. 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie, obręb geodezyjny Kościelna Wieś, gmina Osięciny. więcej...

2014-03-28 15:28:01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną, oraz budowy budynku gospodarczego w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno-hodowlanym dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt około 300 DJP na działkach o nr ewidencyjnych 134/6, 144/1, 145 i 146 położonych w miejscowości Borucin Kolonia wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce o nr ewidencyjnym – 47/1 - położonej w miejscowości Powałkowice gmina Osięciny. więcej...

2014-03-28 15:17:39

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Brześcia Kujawskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach Nr 39, 32/2, 34 położonych w obrębie ewidencyjnym Falborz Kolonia gmina Brześć Kujawski i działkach Nr 22, 102, 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Konary gmina Osięciny. więcej...

2014-03-27 14:44:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Starosty Radziejowskiego z dnia 24.03.2014r. znak GB.I.6124.2.44.2014 uzgadniające w zakresie swojej właściwości dotyczącej ochrony gruntów rolnych projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny w sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budowie budynku gospodarczego w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno-hodowlanym dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt około 300 DJP, na działkach o nr ewid. 134/6, 144/1 i 146 położonych w miejscowości Borucin Kolonia wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce o nr ewid. 47/1 w miejscowości Powałkowice, gmina Osięciny. więcej...

2014-03-26 13:28:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Starosty Radziejowskiego z dnia 20.03.2014r. znak GB.I.6124.2.40.2014 uzgadniające w zakresie swojej właściwości dotyczącej ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Burmistrza Brześcia Kujawskiego znak BI.6733.2.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia nN-0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach o numerach ewidencyjnych 22, 102 i 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Konary, gmina Osięciny. więcej...

2014-03-21 15:12:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 17.03.2014r. znak TEK 7323/BTR/0208/2014 uzgadniające w zakresie występowania wód publicznych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny w sprawie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich (kurników) z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budowie budynku gospodarczego w ramach rozbudowy istniejącej zagrody w gospodarstwie rolno-hodowlanym dla łącznej średniorocznej obsady zwierząt około 300 DJP, na działkach o nr ewid. 134/6, 144/1 i 146 położonych w miejscowości Borucin Kolonia wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę na działce o nr ewid. 47/1 w miejscowości Powałkowice, gmina Osięciny. więcej...

2014-03-14 07:37:29

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 07.03.2014r. / wpłynęło dnia 13.03.2014r. / uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową na działkach Nr 39, 32/2, 34 położonych w obrębie ewidencyjnym Falborz Kolonia gmina Brześć Kujawski i działkach Nr 22, 102, 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Konary gmina Osięciny więcej...

2014-03-13 11:29:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV z szafką kablowo-pomiarową ” na działce o nr ew. 164/3 położonej w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin, gm. Osięciny. więcej...

2014-03-12 09:25:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Osięciny z dnia 12.03.2014r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową na działkach Nr 39, 32/2, 34 położonych w obrębie ewidencyjnym Falborz Kolonia gmina Brześć Kujawski i działkach Nr 22, 102, 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Konary gmina Osięciny. więcej...

2014-03-11 15:30:58

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.02.2014r. / wpłynęło dnia 05.03.2014r. / uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową na działkach Nr 39, 32/2, 34 położonych w obrębie ewidencyjnym Falborz Kolonia gmina Brześć Kujawski i działkach Nr 22, 102, 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Konary gmina Osięciny. więcej...

2014-02-18 15:42:35

Ponowne zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Ponowne zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr 39, 32/2, 34 położonych w obrębie ewidencyjnym Falborz Kolonia, gm. Brześć Kujawski i działkach nr 22, 102, 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Konary, gm. Osięciny więcej...

2014-02-13 12:25:22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: a) 3 budynków inwentarskich (kurników) o powierzchni około 6700 m2 z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 600m2 wraz z infrastrukturą techniczną tj.: 6 zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 3 zbiorniki na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 9 silosów paszowych, 3 zbiorniki na gaz o pojemności 6700 l każdy, 2 silosy magazynowe o pojemności 150 ton każdy, podajnik kubełkowy, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca na działkach o nr ew. 146, 145, 134/6 i 144/1 położonych w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucie, gm. Osięciny; b) budynku gospodarczego na działce o nr ewidencyjnym 144/1 położonej w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin, gm. Osięciny; c) płyty obornikowej o powierzchni około 600 m2 i zbiornikiem o pojemności około 80m3 na działce o nr ewidencyjnym 47/1 położonej w miejscowości Powałkowice, obręb geodezyjny Powałkowice , gm. Osięciny. więcej...

2014-02-10 15:25:02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr 39, 32/2, 34 położonych w obrębie ewidencyjnym Falborz Kolonia, gm. Brześć Kujawski i działkach nr 22, 102, 28 położonych w obrębie ewidencyjnym Konary, gm. Osięciny więcej...

2014-01-07 14:08:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi (pomieszczenia gospodarcze przy każdym kurnika, 4 zbiorniki na ścieki technologiczne, 2 zbiorniki na ścieki bytowe, 4 silosy paszowe, 3 zbiorniki na gaz) na działce o nr ew. 162/2 w miejscowości Borucin i budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na ścieki i drogą dojazdową na działce o nr ew. 133/5 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin gmina Osięciny. więcej...

2014-01-07 14:04:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wlocławku z dnia 31.12.2013r. / wpłynęło dnia 07.01.2014r. / uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) z niezbędną infrastrukturą techniczną (pomieszczenia gospodarcze przy każdym kurniku , 4 zbiorniki na ścieki technologiczne, 2 zbiorniki na ścieki bytowe, 4 silosy paszowe, 3 zbiorniki na gaz na działce o nr ew. 133/5 położonej w miejscowości Borucin (obręb geodezyjny Borucin), gm. Osięciny więcej...

2013-11-28 15:22:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi w ciągu ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Osięcinach na działkach o nr ewidencyjnych 619,654,622 położonych w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny więcej...

2013-11-28 15:12:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 26.11.2013r. / wpłynęło dnia 28.11.2013r. / uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Przebudowa drogi w ciągu ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Osięcinach na działkach o nr ew. 619, 654, 622 położonych w miejscowości Osięciny (obręb geodezyjny Osięciny), gm. Osięciny więcej...

2013-11-13 14:18:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi (pomieszczenia gospodarcze przy każdym kurnika, 4 zbiorniki na ścieki technologiczne, 2 zbiorniki na ścieki bytowe, 4 silosy paszowe, 3 zbiorniki na gaz) na działce o nr ew. 162/2 w miejscowości Borucin i budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na ścieki i drogą dojazdową na działce o nr ew. 133/5 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin gmina Osięciny. więcej...

2013-11-12 12:02:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie z dnia 30.10.2013r. / wpłynęło dnia 08.11.2013r. / uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Przebudowa drogi w ciągu ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Osięcinach na działkach o nr ew. 619, 654, 622 położonych w miejscowości Osięciny (obręb geodezyjny Osięciny), gm. Osięciny więcej...

2013-10-03 13:58:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 301 w ciągu ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Osięcinach" na działkach o nr ew. 619, 654, 622 położonych w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny gmina Osięciny. więcej...

2013-09-10 12:51:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku - hali i zadaszenia na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 510/20 i 510/24 położonych w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny. więcej...

2013-08-22 14:33:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku - hali i zadaszenia na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działkach o nr ewidencyjnych 510/20, 510/24 położonych w miejscowości Osieciny, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięciny więcej...

2013-07-30 12:43:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Osięciny prostujące z urzędu błąd pisarski - oczywistą omyłke w decyzji z dnia 05.06.2013r. Nr AGiSO.6733.01.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na remoncie kościola św. Wawrzyńca zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 212,131/2, 131/4 połozonych w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Wlodzimierka. więcej...

2013-07-22 15:24:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Osieciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na Budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119, 180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia więcej...

2013-07-22 15:03:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 119,180,115/1 polożonych w miejscowości Pilichowo (obręb geodezyjny Pilichowo), gm. Osięciny oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny. więcej...

2013-07-02 11:33:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 524/11, 524/12 położonych w miejscowości Karolin, gmina Osięcin więcej...

2013-07-02 10:39:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 524/11, 524/12 polożonych w miejscowości Karolin (obręb geodezyjny Osięciny), gm. Osięciny. więcej...

2013-06-27 08:57:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ew. 119, 180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny. więcej...

2013-06-24 11:02:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 524/11, 524/12 polożonych w miejscowości Karolin (obręb geodezyjny Osięciny), gm. Osięciny. więcej...

2013-06-12 08:12:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie toalety wolnostojącej ogolnodostępnej na działce o nr ew. 164/2 położonej w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny więcej...

2013-06-12 08:05:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie toalety wolnostojącej ogólnodostępnej na działce o nr ew. 164/2 polożonej w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny. więcej...

2013-06-05 16:09:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na remoncie kościoła św. Wawrzyńca na działkach o nr ew. 212, 131/2, 131/4 położonych w obrębie geodezyjnym Włodzimierka, gmina Osięciny więcej...

2013-06-05 15:12:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na remoncie kościoła św. Wawrzyńca na działkach o nr ew. 212, 131/2, 131/4 polożonych w miejscowości Kościelna Wies, gm. Osięciny. więcej...

2013-05-28 12:16:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia prostującego z Urzędu oczywiste omyłki-błędy pisarskie w decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie jednej studni głebinowej o wydajności max. do 70m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 175/32 polożonej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny. więcej...

2013-05-24 14:48:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie toalety wolnostojącej ogólnodostępnej na działce o nr ew. 164/2 polożonej w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny. więcej...

2013-05-24 14:37:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na remoncie kościoła św. Wawrzyńca na działkach o nr ew. 212, 131/2, 131/4 polożonych w miejscowości Kościelna Wies, gm. Osięciny. więcej...

2013-05-22 15:12:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniających dla inwestycji polegającej na remoncie kościoła św. Wawrzyńca na działkach o nr ew. 212, 131/2, 131/4 polożonych w miejscowości Kościelna Wies, gm. Osięciny. więcej...

2013-05-17 15:34:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na remoncie kościoła św. Wawrzyńca na działkach o nr ew. 212, 131/2, 131/4 polożonych w miejscowości Kościelna Wies, gm. Osięciny. więcej...

2013-05-15 15:35:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 524/11, 524/12 położonych w miejscowości Karolin, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięciny więcej...

2013-04-08 13:52:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa toalety wolnostojącej, ogólnodostępnej na działce o nr ewidencyjnym 164/2 położonej w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięciny więcej...

2013-04-04 14:16:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Remont kościoła św. Wawrzyńca na dzialkach o nr ewidencyjnych 212, 131/2, 131/4 położonych w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka, gm. Osięciny więcej...

2012-10-11 11:19:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osięciny, ul. Rataja przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ew. 164/3, 170/8, 170/7, 170/2, 166 położonych w miejscowości Osięciny więcej...

2012-10-11 11:10:15

Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanlikami w m. Osięciny, ul. Rataja przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 164/3, 170/8, 170/7, 170/7, 170/2, 166. więcej...

2012-09-17 14:37:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi w m. Osięciny” przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnych 358/2, 376, 358/17, 358/15, 358/16, 358/10, 358/6, 358/7, 358/8, 358/5, 358/4, 358/3, 358/11, 358/14, 358/13 położonych w miejscowości Osięciny- ulica nowoprojektowana dz. o nr ewid. 358/2 i ul. Leśna – włączenie dz. o nr ewid. 376 - gm. Osięciny opracowanej na wniosek: Gmina Osięciny, ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny więcej...

2012-07-31 13:11:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi w m. Osięciny na działkach o nr ew. 358/2, 376, 358/17, 358/15, 358/16, 358/10, 358/6, 358/7, 358/8, 358/5, 358/4, 358/3, 358/11, 358/14, 358/13 więcej...

2012-07-31 10:50:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanaliakmi w m. Osięciny, ul. Rataja. więcej...

2012-07-24 10:15:47

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa 1 studni głębinowej o wydajności max. do 70 m ³/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 położonej w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka, gmina Osięciny opracowanej na wniosek: Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny więcej...

2012-06-14 13:06:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa 1 studni głębinowej o wydajności max do 70m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.175/32 położonej w m. Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka, gmina Osięciny. więcej...

2012-05-24 14:31:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji zmieniającej, decyzję Nr AGiSO.6733.01.2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 18.03.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1 i 267/1 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo – gmina Osięciny, w zakresie częściowej zmiany przebiegu projektowanej linii oraz zmiany charakterystycznych parametrów inwestycji. opracowany na wniosek: ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z dnia 15.03.2012r więcej...

2012-05-23 14:00:33

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień


Obwieszcenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień w sprawie uzgadniającej projekt zmiany decyzji Nr AGiSO.6733.01.2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 18.03.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1 i 267/1 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo – gmina Osięciny, w zakresie częściowej zmiany przebiegu projektowanej linii oraz zmiany charakterystycznych parametrów inwestycji. opracowany na wniosek: ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z dnia 15.03.2012r. więcej...

2012-03-19 13:47:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Toruń-S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym nr AGiSO.6733.01.2011 z dnia 18.03.2011r. Wójta Gminy Osięciny w sprawie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 238/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1 w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny wydanej dla ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działający w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu. więcej...

2012-02-09 13:59:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na wniosek ENERGA-OPERATOR PROJEKTOWANIE Sp. z o.o. ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock, Biuro Regionalne w Toruniu ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek o nr ewidencyjnych: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11 (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) położonych w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2012-02-09 09:37:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek o nr ewidencyjnych: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11 (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) położonych w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2012-02-09 08:39:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek o nr ewidencyjnych: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11 (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) położonych w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2012-02-03 13:51:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek o nr ewidencyjnych: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11 (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) położonych w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2011-12-23 13:02:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydania decyzji o warunkach zabudowy


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na wniosek P.W.PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów dla inwestycji polegającej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny. więcej...

2011-12-23 08:37:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny. więcej...

2011-12-22 14:55:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek ENERGA-OPERATOR PROJEKTOWANIE Sp. z o.o., ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń reprezentowany przez inż. Wiktora Karłowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów,ul. Brzeska 19,88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek nr 524/1, 524/1, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10 i 524/11 w miejscowości Osięciny. (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) więcej...

2011-12-20 14:29:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny. więcej...

2011-12-01 15:17:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2011-12-01 15:14:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończenia postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2011-11-25 08:41:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2011-11-24 10:09:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny, gmina Osięciny. więcej...

2011-11-16 10:03:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119,180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo, gmina Osięciny oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny. więcej...

2011-11-10 15:20:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119, 180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo, gmina Osięciny oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny. więcej...

2011-11-09 14:36:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119, 180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo, gmina Osięciny oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny. więcej...

2011-10-26 14:23:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą - Budowa jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowa linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1 obręb Szalonki. więcej...

2011-10-12 10:22:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny więcej...

2011-09-23 15:14:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119, 180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia. więcej...

2011-09-01 08:22:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o Nr ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny. więcej...

2011-09-01 08:13:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o Nr ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny. więcej...

2011-07-15 10:04:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowości Osięciny przy ul.Traugutta 7 na działkach o nr ewidencyjnych: 481/9, 489, 481/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny. więcej...

2011-07-12 14:58:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Osięciny, ul. Leśna na działkach o nr ewidencyjnych: 120, 164/3, 648, 357/1, 585/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny. więcej...

2011-07-12 14:52:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Osięciny, ul. Leśna na działkach o nr ewidencyjnych: 120, 164/3, 648, 357/1, 585/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny. więcej...

2011-05-17 12:15:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Osięciny, ul. Leśna na działkach o nr ewidencyjnych: 120, 164/3, 648, 357/1, 585/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny. więcej...

2011-04-29 11:53:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia prostującego z urzędu błędy pisarskie-oczywiste omyłki w decyzji z dnia 18.03.2011r. nr AGiSO.6733.01.2011 w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1, położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo - gmina Osięciny, opracowanej na wniosek ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. więcej...

2011-03-18 12:58:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1, położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo - gmina Osięciny, opracowanej na wniosek ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. więcej...

2011-03-18 10:12:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1, położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo - gmina Osięciny, opracowanej na wniosek ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. więcej...

2011-01-25 14:13:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Toruń-S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń,działając w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/7, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 238/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1 w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny. więcej...

2010-12-01 12:11:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na Modernizacji Rynku w miejscowości Osięciny, obejmującej teren oznaczony jako działki nr 164/1, 164/2, 155/7, 506, stanowiący Plac Bohaterów Powstania Warszawy wraz z ciągiem pieszych do ul. I Armii WP, położony w obrębie ewidencyjnym Osięciny, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny. więcej...

2010-12-01 09:39:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Modernizacji Rynku w miejscowości Osięciny, obejmującej teren oznaczony jako działki nr 164/1, 164/2, 155/7, 506, stanowiący Plac Bohaterów Powstania Warszawy wraz z ciągiem pieszych do ul. I Armii WP, położony w obrębie ewidencyjnym Osięciny, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny. więcej...

2010-11-16 09:24:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno – sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny. więcej...

2010-11-16 09:05:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno – sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny. więcej...

2010-10-05 13:00:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umożeniu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego, umożliwiającej dostęp radiowy dla sieci WiMax wraz z dostępem radiowym do Internetu, w paśmie 3,6-3,8 GHz na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja planowana jest w miejscowości Wola Skarbkowa,gm. Osięciny na działkach o nr ewidencyjnych: 109/6, 109/12. więcej...

2010-09-16 13:35:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Modernizacji Rynku w miejscowości Osięciny, obejmująca teren oznaczony jako działki nr 164/1, nr 164/2, nr 155/7 i nr 506, stanowiący Plac Bohaterów Powstania Warszawy wraz z ciągiem pieszym do ul. I Armii WP, położony w obrębie ewidencyjnym Osięciny. więcej...

2010-09-15 10:00:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi w miejscowości Bartłomiejowice, obejmujące działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny więcej...

2010-09-14 12:46:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego, umożliwiającej dostęp radiowy dla sieci WiMax wraz z dostępem radiowym do Internetu, w paśmie 3,6-3,8 GHz na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja planowana jest w miejscowości Wola Skarbkowa,gm. Osięciny na działkach o nr ewidencyjnych: 109/6, 109/12. więcej...

2010-08-04 13:11:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej (nr 180364C) o długości około 117mb i przyłączy obiektów łącznie 10 sztuk długości ca 70mb przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 359/31, 359/13, 359/26, 359/27, 359/28, 359/29, 359/30, 359/32, 359/33, 359/34, 359/35, 359/36, w miejscowości Osięciny – gm. Osięciny, opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny. więcej...

2010-08-04 09:22:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej (nr 180364C) o długości około 117mb i przyłączy obiektów łącznie 10 sztuk długości ca 70mb, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 359/31, 359/13, 359/26, 359/27, 359/28, 359/29, 359/30, 359/32, 359/33, 359/34, 359/35, 359/36, położonej w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny. więcej...

2010-06-15 13:21:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech stawów retencyjno-hodowlanych oraz garażu blaszanego i budynku gospodarczego przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Borucin - gmina Osięciny więcej...

2010-06-15 12:52:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na budowie trzech stawów retencyjno-hodowlanych oraz garażu blaszanego i budynku gospodarczego przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Borucin - gmina Osięciny. więcej...

2010-06-02 12:33:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny na działkach o nr ewidencyjnych 359/31, 359/13, 359/26, 359/27, 359/28, 359/29, 359/30, 359/32, 359/33, 359/34, 359/35, 359/36 opracowanej na wniosek: Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osieciny. więcej...

2010-05-06 09:32:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech stawów retencyjno-hodowlanych oraz garażu blaszanego i budynku inwentarskiego na działce o numerze ew. 89/1 położonej w miejscowości Borucin, gm. Osięciny więcej...

2010-04-27 10:44:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednego kurnika do produkcji brojlerów o łącznej powierzchni produkcyjnej 2057m2 i 34969 stanowisk = 140 DJP, wraz z płytą obornikową o powierzchni 150 m2 i zbiornikiem o pojemności 23,50m3, oraz 2 zbiornikami na ścieki technologiczne każdy o pojemności 5,5m3, jeden zbiornik na ścieki bytowe o pojemności ca 2,00m3, 3 silosów paszowych, dwa zbiorniki na gaz po 4850 litrów każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolno - hodowlanym na części działki o Nr ewidencyjnym 144/1 położonej w miejscowości Borucin Kolonia 34; gmina Osięciny więcej...

2010-04-27 10:30:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na budowie jednego kurnika do produkcji brojlerów o łącznej powierzchni produkcyj-nej 2057m2 i 34969 stanowisk = 140 DJP, wraz z płytą obornikową o powierzchni 150 m2 i zbiornikiem o pojemności 23,50m3, oraz 2 zbiornikami na ścieki technologiczne każdy o pojemności 5,5m3, jeden zbiornik na ścieki bytowe o pojemności ca 2,00m3, 3 silosów paszowych, dwa zbiorniki na gaz po 4850 litrów każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodar-stwie rolno - hodowlanym na części działki o Nr ewidencyjnym 144/1 położonej w miejscowości Borucin Kolonia 34; gmina Osięciny więcej...

2010-04-16 15:25:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kurnika do produkcji brojlerów, płyty obornikowej i zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ew. 144/1 położonej w miejscowości Borucin, gm. Osięciny więcej...

2010-04-16 15:21:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kurników do produkcji brojlerów o łącznej powierzchni produkcyjnej 4320m2 i 73440 stanowisk = 294 DJP, wraz z płytą obornikową o powierzchni 316m2 i zbiornikiem o pojemności 49,4 m3, oraz 4 zbiornikami na ścieki technologiczne każdy o pojemności 5,5m3, dwa zbiorniki na ścieki bytowe o pojemności ca 2,00m3, 6 silosów paszowych, dwa zbiorniki na gaz po 6700 litrów każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolno - hodowlanym na części działek o Nr ewidencyjnych 133/5, 164/1 i 164/3 położonych w miejscowości Borucin 31; gmina Osięciny więcej...

2010-04-16 15:18:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kurników do produkcji brojlerów o łącznej powierzchni produkcyjnej 4320m2 i 73440 stanowisk = 294 DJP, wraz z płytą obornikową o powierzchni 316m2 i zbiornikiem o pojemności 49,4 m3, oraz 4 zbiornikami na ścieki technologiczne każdy o pojemności 5,5m3, dwa zbiorniki na ścieki bytowe o pojemności ca 2,00m3, 6 silosów paszowych, dwa zbiorniki na gaz po 6700 litrów każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolno - hodowlanym na części działek o Nr ewidencyjnych 133/5, 164/1 i 164/3 położonych w miejscowości Borucin 31; gmina Osięciny więcej...

2010-03-30 08:32:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kurników do produkcji brojlerów wraz z płytą obornikową i zbiornikiem oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 164/1 i 164/3 - obręb Borucin w miejscowości Borucin więcej...

2010-03-30 08:32:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kurników do produkcji brojlerów wraz z płytą obornikową i zbiornikiem oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 164/1 i 164/3 - obręb Borucin w miejscowości Borucin więcej...

2010-02-22 11:13:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Obwieszcenie Wójta Gminy Osięciny o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kurnika , dwóch silosów na pasze, dwóch zbiorników na gaz i dwoch zbiorników na ścieki technologiczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach isniejącej zagrody na działce o nr ewid. 89 położonej w miejscowości Pieńki Kościelskie, obręb Kościelna Wieś - gmina Osięciny opracowanej na wniosek: Pana Grzegorza Dąbka,zam. Pieńki Kościelskie 17, 88-220 Osieciny więcej...

2010-02-22 11:04:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszcenie Wójta Gminy Osięciny o wydanym postanowieniu i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na budowie kurnika , dwóch silosów na pasze, dwóch zbiorników na gaz i zbiornika na ścieki technologiczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach isniejącej zagrody na działce o nr ewid. 89 położonej w miejscowości Pieńki Kościelskie, obręb Kościelna Wieś - gmina Osięciny opracowanej na wniosek: Pana Grzegorza Dąbka,zam. Pieńki Kościelskie 17, 88-220 Osieciny więcej...

2010-02-17 08:09:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym powiatowym, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Osięciny – Jarantowice nr 2815 C na odcinku w 0+364 km do 3+124 km przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: w obrębie Osięciny – 218; w obrębie Jarantowice - 49 - gm. Osięciny opracowana na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów więcej...

2010-02-16 12:06:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszcenie Wójta Gminy Osięciny o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym powiatowym, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Osięciny – Jarantowice nr 2815C na odcinku w 0+364 km do 3+124 km przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: w obrębie Osięciny – 218, w obrębie Jarantowice – 49; - gm. Osięciny opracowanej na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów więcej...

2010-01-28 14:35:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowa w miejscowości Osięciny na odcinku od ul. Leśnej do ul. Konopnickiej w 0+000 km do 0+290 km przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 889 w obrębie Osięciny na terenie gminy Osięciny. więcej...

2010-01-12 10:03:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


WIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2815 C Osięciny-Jarantowice na odcinku od km 0+364 do km 3+124 w miejscowowściach Osięciny i Jarantowice na działkach o nr ewidencyjnych 218 i 49 więcej...

2010-01-11 11:43:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


wieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym polegającej na modernizacji stadionu sportowego - remont i rozbudowa budynku socjalnego polegająca na termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej, wymianie poszycia dachowego (bez zmiany konstrukcji) z eternitu na blachodachówkę na części działki o nr ewidencyjnym 887 w miejscowości Osięciny więcej...

2010-01-11 11:16:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


wieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym polegającej na modernizacji stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych na części działki o nr ewidencyjnym 887 w miejscowości Osięciny więcej...

2010-01-05 10:11:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 889 więcej...

2009-12-22 12:55:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kurnika na działce o nr ewidencyjnym 89 - obręb Kościelna Wieś w miejscowości Pieńki Kościelskie więcej...

2009-12-17 09:50:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji stadionu sportowego na działce o nr ewidencyjnym 887 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2009-12-17 09:45:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych na działce o nr ewidencyjnym 887 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2009-11-04 14:24:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym polegającej na budowie urządzenia łączności publicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie gm. Osięciny więcej...

2009-08-19 09:00:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wojta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osięcinach na działce nr 588/1. więcej...

2009-08-18 13:38:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 180228C Osięciny-Borucin na odcinku w 0+000 km do 2+630,5 km na terenie gm. Osięciny więcej...

2009-08-18 13:13:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszcenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym oraz zakończeniu postępowania dowodowego więcej...

2009-07-24 09:51:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 180228C Osięciny - Borucin na odcinku od km 0+000 do km 2+630,5 na działkach o nr ew. Osięciny - 650,607/1,598/5,589,564; Borucinek –128 położonych na terenie gm. Osięciny więcej...

2009-05-26 12:43:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegająca na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej (nr 180364C) o długości około 240 m i ulicy Jarmarcznej (nr 180365C) o długości około 220 m oraz budowie dwóch przyłączyw ulicy Leśnej więcej...

2009-05-26 12:36:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniajacych projekt decyzji o ustaleniu o ustaleniu lokalizacji inwestrycji celu publicznego o znaczeniu lokalym polegający na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej i Jarmarcznej oraz budowie dwóch przyłączy w ulicy Leśnej więcej...

2009-05-19 14:41:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliazacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w m. Osięciny, gm. Osięciny więcej...

2009-05-19 14:17:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszcenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniun lokaliazcji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłaczami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osięciny gm. Osięciny oraz zakończeniu postepowania dowodowego więcej...

2009-05-19 10:42:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci wodociagowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w m. Osięciny więcej...

2009-05-19 09:57:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnckiej oraz Leśnej w m. Osięciny więcej...

2009-05-07 14:25:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta w m. Osięciny więcej...

2009-05-07 14:19:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Tragutta w m. Osięciny oraz zakończeniu postępowania dowodowego więcej...

2009-04-30 14:16:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniaw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny więcej...

2009-04-30 13:34:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej i Leśnej w m. Osięciny więcej...

2009-03-27 13:11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej (Nr 180364 C) o dł. ok. 0,240 km i w ulicy Jarmarcznej (Nr 180365 C) o dł. ok. 0,220 km oraz budowie dwóch przyłączy w ulicy Leśnej. więcej...

2009-03-26 10:47:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszcenie Wójt Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta w m. Osięciny więcej...

2009-03-18 14:03:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym powiatowym, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Osięciny – Lekarzewice-Wieniec nr 2807C na odcinku w 0+000 km do 6+563 km przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: w obrębie Osięciny – 591/2, 566/1, 914,; w obrębie Żakowice - 12/3, 14/3, 9/3, 81/3; w obrębie Lekarzewice – 25, 44, 38/18; w obrębie Konary – 106; - gm. Osięciny opracowana na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów więcej...

2009-03-18 13:21:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszcenie Wójt Gminy Osięciny o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym powiatowym, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Osięciny – Lekarzewice-Wieniec nr 2807C na odcinku w 0+000 km do 6+563 km przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: w obrębie Osięciny – 591/2, 566/1, 914,; w obrębie Żakowice – 12/3, 14/3, 9/3, 81/3; w obrębie Lekarzewice – 25, 44, 38/18; w obrębie Konary – 106; - gm. Osięciny opracowanej na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów więcej...

2009-02-17 09:13:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Osięciny-Lekarzewice-Wieniec więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI