2009-03-26 12:45:14

Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Osięciny lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2014.


Wójt Gminy Osięciny w załączeniu przedkłada projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Osięciny lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2014 - zgodnie z zapisem art. 17 ust.4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr. 25, poz. 150 ze zmianami) oraz zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI