2013-10-28 12:41:53

Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.


Wójt Gminy Osięciny w załączeniu przedkłada projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 - zgodnie z zapisem art. 17 ust.4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr. 25, poz. 150 z póź.zm) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235). więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI