1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
16.07.2019 13:48:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020
16.07.2019 13:48:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020
16.07.2019 13:46:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020
16.07.2019 13:46:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020
16.07.2019 13:46:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020
16.07.2019 13:45:11 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020
16.07.2019 13:32:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
16.07.2019 13:32:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
16.07.2019 13:32:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
16.07.2019 13:31:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
16.07.2019 13:31:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
16.07.2019 13:29:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
16.07.2019 13:29:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
16.07.2019 13:28:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
16.07.2019 13:28:09 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
15.07.2019 14:06:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgodnie z art. 61 § 1, art. 61 § 3 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2096 z póź. zm.) Wójt Gminy Osięciny zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dniem 15.07.2019 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon we Włocławku ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek z dnia 09.07.2019 r. (data wpływu do tut. Organu 11.07.2019 r.), w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących w pasie drogi krajowej Nr 62 Czołowo – Włocławek od km 44+005 do km 48 + 050 strona lewa i prawa. W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 24 f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych ( w karcie 59 /2019 ) prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osięciny (www.osieciny.pl) .Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.2 w/w ustawy Urząd Gminy Osięciny podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA Rejon we Włocławku. W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej , ustnej w budynku Urzędu Gminy w Osięcinach ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny , w pokoju nr 18, w godzinach urzędowania (7:30 – 15:30), czy też mailowej na adres środowisko@osieciny.pl ,w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w zawiadomienia – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz.2081).
15.07.2019 14:06:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgodnie z art. 61 § 1, art. 61 § 3 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2096 z póź. zm.) Wójt Gminy Osięciny zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dniem 15.07.2019 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon we Włocławku ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek z dnia 09.07.2019 r. (data wpływu do tut. Organu 11.07.2019 r.), w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących w pasie drogi krajowej Nr 62 Czołowo – Włocławek od km 44+005 do km 48 + 050 strona lewa i prawa. W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 24 f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych ( w karcie 59 /2019 ) prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osięciny (www.osieciny.pl) .Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.2 w/w ustawy Urząd Gminy Osięciny podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA Rejon we Włocławku. W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej , ustnej w budynku Urzędu Gminy w Osięcinach ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny , w pokoju nr 18, w godzinach urzędowania (7:30 – 15:30), czy też mailowej na adres środowisko@osieciny.pl ,w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w zawiadomienia – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz.2081).
15.07.2019 14:00:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 08:13:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 08:09:16 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 08:06:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 08:03:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 08:00:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/73/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:59:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/73/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:58:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/72/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:58:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/72/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:56:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/71/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:55:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/71/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:53:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/70/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:53:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/70/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:52:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:50:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:43:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:41:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:36:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:35:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:32:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:31:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:30:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:29:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:28:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:26:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
15.07.2019 07:22:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
10.07.2019 08:42:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku – kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 184 DJP(46000 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą :2 silosy paszowe o ładowności 15 Mg , 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3,0 m3 i 1 zbiornik wybieralny o pojemności 1,0 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 dm3 planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny , z wjazdem na teren inwestycji z działki nr 38/2 na działkę 38/1,składowaniem obornika na płycie obornikowej , usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny przez inwestora Elżbieta i Ireneusz Woźniak. Ciąg dalszy postępowania w związku z przesunięciem terminu wydania opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotyczącej czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
10.07.2019 08:42:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku – kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 184 DJP(46000 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą :2 silosy paszowe o ładowności 15 Mg , 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3,0 m3 i 1 zbiornik wybieralny o pojemności 1,0 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 dm3 planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny , z wjazdem na teren inwestycji z działki nr 38/2 na działkę 38/1,składowaniem obornika na płycie obornikowej , usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny przez inwestora Elżbieta i Ireneusz Woźniak. Ciąg dalszy postępowania w związku z przesunięciem terminu wydania opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotyczącej czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
09.07.2019 10:25:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wniosek o udostępnienie danych
09.07.2019 10:25:05 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o udostępnienie danych
09.07.2019 10:19:47 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Wniosek o udostępnienie danych
09.07.2019 10:19:30 Marek Roszak Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o udostępnienie danych
02.07.2019 08:22:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI