Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wójt Gminy Osięciny

Osięciny, dnia 24.08.2020

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Osięciny

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Szalonki, Leonowo, Bodzanówek, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, pok. nr 26, od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/302/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Leonowo, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I, zmienionej Uchwałą Nr IX/92/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny (w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14.

Zgodnie z art. 8c, art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Osięciny, 88-220 Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14 lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej adres ug@osieciny

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Uwagi należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Osięciny.

Uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Osięciny

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wójt Gminy Osięciny informuje, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Gminy Osięciny. Dane będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane będą przechowywane przez 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. Wójt ustanowił inspektora ochrony danych rozpatrującego ew. skargi – tel. 506 482 650, e-mail: zbigniewtuminski.iod@gmail.com i wskazuje stronę BIP: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// w zakładce RODO oraz stronę Urzędu Gminy: http://osieciny.pl/ w zakładce RODO gdzie udostępnia dodatkowe, szczegółowe informacje o uregulowaniach RODO.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 160
Podmiot udostępniający: BIP - URZĄD GMINY W OSIĘCINACH
Nazwa: Ogłoszenie Wójta Gminy Osięciny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Pilichowo, Szalonki, Leonowo, Bodzanówek, Włodzimierka, Sęczkowo, Krotoszyn I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, pok. nr 26, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Roszak
Osoba, która udostępnia informację: Marek Roszak
Data wytworzenia informacji: 24.08.2020 08:08:18
Data udostępnienia informacji: 24.08.2020 08:10:56
Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2020 08:21:13
Rejestr zmian