Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIX/369/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia votum zaufania dla Wójta Gminy OsięcinyUchwała nr XLIX/370/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osięciny za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XLIX/371/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2022 rokUchwała nr XLIX/372/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2023-2028Uchwała nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2023 rokUchwała nr XLIX/374/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy OsięcinyUchwała nr XLIX/375/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy OsięcinyUchwała nr XLIX/376/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy OsięcinyUchwała nr XLIX/377/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy OsięcinyUchwała nr XLIX/378/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027Uchwała nr XLIX/379/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr XLIX/380/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazduUchwała nr XLIX/381/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę OsięcinyUchwała nr XLIX/382/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy OsięcinyUchwała nr XLIX/383/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychUchwała nr XLIX/384/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy- części działki ozn. numerem ewidencyjnym 164/1 o pow. 9m2 położonej w miejscowości OsięcinyUchwała nr XLIX /385/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w miejscowości OsięcinyUchwała nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osięciny na 2023 rokUchwała nr XLIX/387/2023 Rada Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychUchwała nr XLIX/388/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaUchwała nr XLIX/389/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w OsięcinachUchwała nr XLIX/390/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Osięciny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bartłomiejowice, gmina Osięciny