Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVI/343/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2023-2028Uchwała nr XLVI/344/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2023 rokUchwała nr XLVI/345/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr XLVI/346/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnychUchwała nr XVLI/347/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osięciny oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy OsięcinyUchwała nr XLVI/348/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowejUchwała nr XLVI/349/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościUchwała nr XLVI/350/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Osięciny na lata 2023-2027Uchwała nr XLVI/351/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XLVI/352/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XLVI/353/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osięciny na lata 2023-2030